Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
11/07/2014 второ гласуване

  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД
  към Доклад № 453-09-23 от 02.07.2014г.

  Второ гласуване на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение № 453-09-15 от 27.03.2014г., изготвен на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въз основа на приетите на първо гласуване на 13 март 2014 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение № 354-01-76, внесен от Милена Дамянова и група народни представители на 12.11.2013 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение № 354-01-88, внесен от Валентина Богданова и група народни представители на 03.12.2013 г.
  1. Комисията предлага да се създаде §43а, който става §40:

  § 40. В допълнителните разпоредби се създава нов §1а:
  §1а. За целите на този закон:
  1. „Професионални знания“ са съвкупност от теории и практики, свързани с определена сфера на работа, които са усвоени в процеса на обучение или учене;
  2. „Професионални умения“ са способностите за прилагане на усвоените професионални знания при изпълнение на задачи и решаване на проблеми.
  3. „Професионални компетентности“ е доказана способност за използване на професионални знания, професионални умения и личностни качества, необходими за упражняване на професия, в съответствие с Националната квалификационна рамка;
  4. „Резултати от ученето” са професионалните компетентности, придобити от индивида след приключване на процеса на формално или неформално обучение или на самостоятелно учене, които той е способен да демонстрира.
  5. „Единица резултати от учене” е част от професионална квалификация, състояща се от набор от взаимозависими резултати от учене, който може да бъде самостоятелно оценен или валидиран;
  6. „Модул” е самостоятелно обособено учебно съдържание за постигане на една или няколко единици резултати от ученето, определени в държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и свързани с извършване на конкретна професионална дейност;
  7. „Неформално обучение” е обучение, което е организирано от институции извън системата на професионалното образование и обучение;
  8. „Самостоятелно учене” е неинституционализирано и несистематизирано натрупване на знания, умения и компетентности;
  9. “Формално обучение” е организирана форма на учене за придобиване на знания, умения и компетентности, като за резултатите от това обучение се издава държавно признат документ;
  10. „Защитена професия“ е професия, която е от значение за икономическото развитие на съответната област и за която има доказана потребност от квалифицирани кадри на пазара на труда.”


  2. Комисията предлага да се създаде подразделение „Допълнителни разпоредби“ с § 43б и § 43в , които стават съответно §41 и §42:
  § 41. Лицата, които са завършили клас от помощно училище или учениците със специални образователни потребности, които имат завършен клас от средното образование по индивидуална образователна програма, могат да се обучават:
  1. по програми Д с продължителност до 1 г. за ученици със завършен прогимназиален етап или завършен клас от средното образование.
  2. по програма А с продължителност, определена в съответната документация - за лица със завършен клас на помощно училище, или за лица със специални образователни потребности със завършен клас по индивидуална образователна програма.

  §42. (1) Лицата, навършили 16 години, които нямат завършен начален етап на основно образование, могат да бъдат включвани във формите на обучение чрез работа (дуално обучение) по чл. 5, ал. 4 за придобиване на първа степен на професионална квалификация, едновременно с обучение за ограмотяване, организирано от училищата в системата на народната просвета по реда на Закона за насърчаване на заетостта, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 17а, ал. 5.
  (2) Лицата, навършили 16 години, които нямат завършен прогимназиален етап на основното образование, могат да бъдат включвани във формите на обучение чрез работа (дуално обучение) по чл. 5, ал. 4, за придобиване на степен на професионална квалификация, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 17а, ал. 5.”
  (3) Средствата за изпълнение на дейностите по ал. 1 и 2 се осигуряват целево от централния бюджет и/или от европейските фондове и програми и се предоставят въз основа на нормативи, утвърдени от Министерския съвет.”

  3. Комисията предлага след текста на § 43в, който става § 42 да се създаде подразделение с наименование „Заключителни разпоредби“.

  4. Комисията предлага в редакцията на Комисията от основния доклад на § 46, в т. 2, в § 3а да се създаде ал. 3 със следната редакция:
  (3) Лицата, които са придобили документ за успешно завършен курс за ограмотяване или курс за усвояване на учебното съдържание по предмети от класове на прогимназиалния етап, организиран от Министерството на образованието и науката в училище от системата на народната просвета, финансиран със средства от европейските структурни фондове, преди учебната 2014 -2015 г., ползват правата по ал. 1 и 2.”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:

  ПРОФ. ВАНЯ ДОБРЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума