Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
04/09/2013 първо гласуване

  Разглеждане за първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за народната просвета, №354-01-48, внесен от Георги Стоянов Кадиев и група народни представители на 01.08.2013 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 04 септември 2013 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа Законопроект за допълнение на Закона за народната просвета, №354-01-48, внесен от Георги Стоянов Кадиев и група народни представители на 01.08.2013 г.

  На заседанието присъстваха представители на Министерство на образованието и науката: г-жа Анелия Семкова, началник на отдел „Нормативен“, г-жа Грета Ганчева, началник на отдел „ Подкрепа на развитието. Специални училища. Интеграция“ и г-жа Дима Коцева, началник на отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация“.

  Законопроектът бе представен от името на вносителите от народния представител Христо Монов. С предложеното допълнение в Закона за народната просвета се въвежда нова форма на обучение – комбинирана. Чрез нея би се предоставила възможност на децата със специални образователни потребности да упражнят конституционното си право на образование. Комбинираната форма на обучение ще се осъществява по реда на дневната и индивидуалната форма на обучение по един или няколко учебни предмета, което би спомогнало за социализацията на учениците и би предотвратило тяхната сегрегация.
  Представителите на Министерство на образованието и науката изразиха принципна подкрепа за въвеждане на комбинирана форма на обучение, което би дало възможност на децата със специални образователни потребности да се включат по-пълноценно в учебния процес. Отбелязано бе, че е необходимо в текста на законопроекта да се конкретизира, че комбинираната форма на обучение се отнася само до децата със специални образователни потребности, което е от съществено значение при изготвяне на финансовите разчети за въвеждане на предложението.
  В дискусията взеха участие народните представители Христо Монов, Ирена Соколова и Милко Багдасаров. Обсъдена бе необходимостта в законопроекта ясно да бъде въведено задължение за органите на изпълнителната власт за привеждане в съответствие на подзаконовите нормативни актове, така че новата форма на обучение да може да бъде ефективно прилагана на практика.

  След проведено гласуване с резултати: „За” - 11, „Против” и „Въздържали се“ – няма, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за народната просвета, №354-01-48, внесен от Георги Стоянов Кадиев и група народни представители на 01.08.2013 г.  Председател на
  Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта  Христо Монов
  Форма за търсене
  Ключова дума