Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
27/11/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 302-01-41, внесен от Министерски съвет на 18. 11. 2013 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 27.11.2013 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 302-01-41, внесен от Министерски съвет на 18. 11. 2013 г.
  В заседанието участваха г-жа Мая Тодорова – заместник министър на младежта и спорта, г-н Мариян Маринов – дирекция „Правна“ в Министерство на младежта и спорта и представители на Националния младежки форум и Националното представителство на студентските съвети в Република България.
  Законопроектът беше представен от г-жа Мая Тодорова.
  С предлагания законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта се цели създаването на по-ефективна законова рамка за провеждане на държавната политика за младежта в изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010-2020.
  Мерките, заложени в законопроекта ще доведат до подобряване на грижите за младите хора в България и до засилване на подкрепата на местните власти за реализиране на активни младежки политики на местно ниво.
  Законопроектът установява нормативни стандарти и изисквания в защита на интересите на младите доброволци. Прецизира и доразвива нормативната база за насърчаване и подпомагане на младежкото доброволчество като форма за разширяване на опита и уменията им.
  Регламентира се правния статут на националното младежко представителство чрез нормативни изисквания към правно- организационната форма на младежкото представителство и се определят отношенията му с държавните и общинските органи.
  Предвижда се държавата и общините да създават материални условия за развитие на младежките дейности.
  При обсъждането на законопроекта бяха зададени уточняващи въпроси към вносителя, на които г-жа Тодорова отговори изчерпателно.Участващите в заседанието представители на неправителствените организации подкрепиха законопроекта.
  След проведената дискусия и гласуване, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта с 9 гласа „за”, 0 гласа „против” и 5 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта № 302-01-41, внесен от Министерски съвет на 18. 11. 2013 г.

  ХРИСТО МОНОВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА,
  МЛАДЕЖТА И СПОРТА
  Форма за търсене
  Ключова дума