Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
25/06/2014 второ гласуване

  ДОКЛАД
  за второ гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, № 302-01-41, внесен от Министерски съвет на 18 ноември 2013 г., приет на първо гласуване на 18 декември 2013 г.
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за младежта
  (обн., ДВ, бр. 31 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2013 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  а) в т. 5 след думата „младежта“ се добавя „на местно, регионално, национално и международно ниво”;
  б) създават се т. 8 и 9:
  „8. насърчаване на младежкото доброволчество;
  9. осигуряване развитието на младите хора с изявени дарби.“
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Този закон се прилага, доколкото не противоречи на Закона за закрила на детето.“

  Предложение на н.п. Милена Дамянова, Лиляна Павлова, Александър Ненков и Галя Захариева
  В § 1 т.2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 3 се правят следните допълнения:
  1. В т. 5 накрая се добавя „на местно, регионално, национално и международно ниво”.
  2. Създават се т. 8 и 9:
  „8. насърчаване на младежкото доброволчество;
  9. осигуряване развитието на младeжите с изявени дарби.“


  § 2. В чл. 4, ал. 3 накрая се добавя „след обществени консултации с регионалните, местните власти и младежките организации“.


  Предложение на н.п. Милена Дамянова, Лиляна Павлова, Александър Ненков и Галя Захариева
  § 2 се изменя така:
  „§ 2 В чл. 4, ал. 3 накрая се добавя „след одобрението й от Националния консултативен съвет за младежта“.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Георги Мърков, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от ПОДНС
  Параграф 2 да придобие следната редакция:
  „§ 2. В чл. 4 ce прaвят следните допълнения:
  1. В ал. 3 накрая се добавя „след проведено обществено обсъждане“ по реда на ал.6.
  2. Създава се ал.6:
  „(6) Преди внасяне на проекта на стратегия по ал. 3 в Министерския съвет министърът на младежта и спорта го публикува на интернет-страницата на министерството, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 4 ce прaвят следните допълнения:
  1. В ал. 3 накрая се добавя „след проведено обществено обсъждане по реда на ал. 6“.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) Преди да внесе проекта на стратегия по ал. 3 в Министерския съвет министърът на младежта и спорта го публикува на интернет-страницата на министерството, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.“

  § 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Народното събрание одобрява доклад за младежта за период от три години по предложение на Министерския съвет.“
  2. В ал. 2 думите „годишния доклад“ се заменят с „доклада за младежта“ и думата „април“ се заменя със „септември на съответната година“.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В доклада за младежта по ал. 1 се излагат измененията в социално-икономическото положение на младежите за разглеждания тригодишен период на действие на Националната стратегия за младежта и се отчита изпълнението на приоритетите и целите на стратегията.“
  4. В ал. 4 думите „Одобреният годишен доклад за младежта“ се заменят с „Одобреният доклад за младежта по ал. 1“.

  Предложение на н.п. Милена Дамянова, Лиляна Павлова, Александър Ненков и Галя Захариева
  В § 3 се правят следните изменения:
  В т. 1 думата „три“ се заменя с „две“.
  В т. 2 думите „годишният доклад“ се заменят с „доклада по ал. 1“, а думата „април“ се заменя с „юни“ на съответната година“.
  Т. 3 се изменя така:
  „3 Алинея 3 се изменя така:
  (3) „В доклада по ал. 1 се излагат измененията в социално-икономическото положение на младежите от началото на действие на Националната стратегия за младежта и се отчита изпълнението на приоритетите и целите на Стратегията през отчетния двугодишен период.“
  4. т. 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) В изпълнение на Националната стратегия за младежта Министерският съвет приема ежегодно до 31 април годишен план за действие в изпълнение на Националната стратегия за младежта и отчет на плана за предходната година по предложение на министъра на младежта и спорта.“
  2. В ал. 2 думите „в сферата на младежта“ се заменят с „в изпълнение на политиката за младежта“.

  Предложение на н.п. Милена Дамянова, Лиляна Павлова, Александър Ненков и Галя Захариева
  § 4 се изменя така:
  „§ 4 В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  (1) В изпълнение на Националната стратегия за младежта Министерският съвет приема план за изпълнение на стратегията за период от две години по предложение на министъра на младежта и спорта.
  2. Създава се нова ал. 4 със следния текст:
  „(4) Изпълнението на плана за действие по ал. 1 се отчита с доклада по чл. 5, ал. 2.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Мустафа Ахмед, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  Параграф 4 да придобие следната редакция:
  „§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) В изпълнение на Националната стратегия за младежта Министерският съвет по предложение на министъра на младежта и спорта приема ежегодно до 30 април:
  1. годишен план за изпълнение на Националната стратегия за младежта;
  2. отчет за изпълнението на плана по т. 1 за предходната година.“
  2. В ал. 2 след думите „ал. 1“ се добавя „т. 1“ и думите „сферата на младежта” се заменят с „изпълнение на политиката за младежта”.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) В изпълнение на Националната стратегия за младежта Министерският съвет по предложение на министъра на младежта и спорта приема ежегодно до 30 април:
  1. годишен план за изпълнение на Националната стратегия за младежта;
  2. отчет за изпълнението на плана по т. 1 за предходната година.“
  2. В ал. 2 след думите „ал. 1“ се добавя „т. 1“ и думите „сферата на младежта” се заменят с „изпълнение на политиката за младежта”.


  § 5. В чл. 9 се правят следните допълнения:
  1. В т. 3 след думата „младежта“ се добавя „и контролира тяхното
  изпълнение“.
  2. Създават се т. 5 -10:
  „5. подпомага дейността на общините при реализирането на националната политика за младежта;
  6. приема с наредба стандарти за осъществяване на публично подпомагани младежки дейности и осъществява контрол по тяхното спазване с оглед на интересите на младите хора;
  7. координира мерките за насърчаване, подпомагане и стимулиране на младите хора с изявени дарби;
  8. управлява младежки обекти - държавна собственост,
  предоставени по съответния ред на министерството, съобразно нуждите, за
  които са предоставени;
  9. участва като публичен партньор в публично-частни партньорства
  в областта на младежките дейности съгласно Закона за публично-частното
  партньорство;
  10. представлява Република България пред чужди държави и
  международни организации за договаряне и сключване на международни
  договори за сътрудничество в областта на политиката за младите хора в
  рамките на предоставената му от Министерския съвет компетентност.“

  Предложение на н.п. Милена Дамянова, Лиляна Павлова, Александър Ненков и Галя Захариева
  § 5 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Христо Монов, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  Параграф 5 да придобие следната редакция:
  § 5. В чл. 9 се правят следните допълнения:
  1. В т. 3 накрая се добавя „и контролира тяхното изпълнение“.
  2.Създават се т. 5 и 6:
  „5. координира мерките за насърчаване, подпомагане и стимулиране на младежите с изявени дарби;
  6. управлява младежки обекти - държавна собственост, предоставени по съответния ред на министерството на младежта и спорта, съобразно нуждите, за
  които са предоставени;”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 9 се правят следните допълнения:
  1. В т. 3 накрая се добавя „и контролира тяхното изпълнение“.
  2.Създават се т. 5 и 6:
  „5. координира мерките за насърчаване, подпомагане и стимулиране на младежите с изявени дарби;
  6. управлява младежки обекти - държавна собственост, предоставени по съответния ред на Министерството на младежта и спорта, съобразно нуждите, за които са предоставени.”

  § 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В основния състав на Националния консултативен съвет за младежта се включват: министърът на младежта и спорта или упълномощен от него заместник-министър на младежта и спорта, заместник-министър на образованието и науката, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на културата, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, представител на Националното сдружение на общините в Република България, представител на национално представителните работодателски организации, представител на Националното представителство на студентските съвети, по един представител от всяка национална младежка организация и представител от всяко национално младежко представителство.“
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) В разширения състав на Националния консултативен съвет за младежта се включва основният състав, допълнен от: заместник-министъра на икономиката и енергетиката, заместник-министъра на здравеопазването, заместник-министъра на културата, заместник-министъра на вътрешните работи, заместник-министъра на правосъдието, заместник-министъра на регионалното развитие, заместник-министъра на инвестиционното проектиране, заместник-министъра на финансите и заместник-министъра на външните работи.“
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думата „заместник-министрите“ се добавя „от разширения състав“.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думите „ал. 3“ се добавя „и 4“.
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея се създава изречение второ:
  „Заместник-председателят на Националния консултативен съвет се посочва сред представителите на националните младежки организации и представителите на националните младежки представителства.“
  6.Досегашната ал. 7 става ал.8.

  Предложение на н.п. Милена Дамянова, Лиляна Павлова, Александър Ненков и Галя Захариева
  В § 6, т.1 да отпаднат думите „и представител на всяко младежко представителство“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Жара Пенева, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  В§ 6:
  1. Да се създаде нова т.1:
  „1. В ал. 1 думата „Националния” се заменя с „Национален” и се създава изречение второ: „Националния консултативен съвет за младежта заседава в основен и разширен състав”.
  2. В ал. 3 думите “министърът на младежта и спорта или упълномощен от него“ да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Стефани Михайлова, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  В§ 6:
  1. В ал. 3 след думите „организация и“ да се добави „по един“.
  2. В ал. 4 думите „заместник-министъра на културата“ да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „Националния“ се заменя с „Национален“ и се създава изречение второ: „Националният консултативен съвет за младежта заседава в основен и разширен състав.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В основния състав на Националния консултативен съвет за младежта се включват: заместник-министър на младежта и спорта, заместник-министър на образованието и науката, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на културата, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, представител на Националното сдружение на общините в Република България, представител на национално представителните работодателски организации, представител на Националното представителство на студентските съвети, по един представител от всяка национална младежка организация и по един представител от всяко национално младежко представителство.“
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) В разширения състав на Националния консултативен съвет за младежта се включва основният състав, допълнен от: заместник-министър на икономиката и енергетиката, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на регионалното развитие, заместник-министър на инвестиционното проектиране, заместник-министър на финансите и заместник-министър на външните работи.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думата „заместник-министрите“ се добавя „от разширения състав“.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думите „ал. 3“ се добавя „и 4“.
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея се създава изречение второ: „Заместник-председателят на Националния консултативен съвет се определя сред представителите на националните младежки организации и представителите на националните младежки представителства.“
  7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.


  § 7. Член 11 се изменя така:
  „Чл. 11. Организацията и дейността на Националния консултативен съвет за младежта се определят с правилник, издаден от министъра на младежта и спорта по предложение на Националния консултативен съвет за младежта.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.


  § 8. Създава се чл. 11а:
  „Чл. 11а. Националният консултативен съвет за младежта провежда заседания най-малко веднъж на всеки 6 месеца.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.


  § 9. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Ежегодно до 1 март областният управител внася за обсъждане и приемане в областния съвет за развитие областен план за младежта, след което го предоставя на министъра на младежта и спорта.“
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Областният съвет за развитие създава със свое решение постоянна комисия за младежта.“

  Предложение на н.п. Милена Дамянова, Лиляна Павлова, Александър Ненков и Галя Захариева
  § 9 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Милко Багдасаров, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  Параграф 9 да се измени така:
  § 9. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Областният управител ежегодно до 1 март внася за обсъждане в областния съвет за развитие по чл. 22 от Закона за регионалното развитие изготвения план за младежта по ал. 1, и след приемането му от областния съвет за развитие в срок до 15 март го предоставя на министъра на младежта и спорта.“
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Областният съвет за развитие създава със свое решение постоянна комисия за младежта.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  § 9. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Областният управител ежегодно до 1 март внася за обсъждане в областния съвет за развитие по чл. 22 от Закона за регионалното развитие изготвения план за младежта по ал. 1 и след приемането му от областния съвет за развитие в срок до 15 март го предоставя на министъра на младежта и спорта.“
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Областният съвет за развитие създава със свое решение постоянна комисия за младежта.“


  § 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думата „общинския“ се заменя с „общински“.
  2. В ал. 6 думите „могат да“ се заличават.
  3. Създават се ал. 7-9:
  „(7) Общинските консултативни съвети по въпросите на младежта включват представители на местните младежки организации, представители на общинските и държавните структури с отношение към младежта и представител на родителските съвети. Поне половината от членовете на съвета са лица на възраст от 14 до 35 г. включително.
  (8) Организацията и дейността на общинските консултативни съвети по въпросите на младежта (ОКСВМ) се уреждат с правилник, утвърден със заповед на кмета по предложение на ОКСВМ. Общинските консултативни съвети по въпросите на младежта провеждат заседания най-малко веднъж на 4 месеца.
  (9) Кметовете на общини съдействат за създаване на партньорство между младежките организации и местната власт за кандидатстване по проекти.“

  Предложение на н.п. Милена Дамянова, Лиляна Павлова, Александър Ненков и Галя Захариева
  § 10 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Жара Пенева, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС:
  В § 10, т.2 и 3 да се изменят така:
  2. В ал. 6 думите „могат да” се заличават и след думите „по въпросите за младежта“ се добавя „(ОКСВМ)“.
  3. Създават се ал. 7, 8, 9 и 10:
  „(7) Общинските консултативни съвети по въпросите на младежта включват представители на младежките организации от съответните общини и представители на органите на държавната и местната власт, като най-малко половината от състава на съвета включва представители на младежките организации.
  (8) Организацията и дейността на общинските консултативни съвети по въпросите на младежта се определят с правилник, утвърден със заповед на кмета по предложение на ОКСВМ.
  (9) Общинските консултативни съвети по въпросите на младежта провеждат заседания най-малко веднъж на 4 месеца.
  (10) Кметовете на общини съдействат за създаване на условия за партньорство между младежките организации и органите на местната власт за кандидатстване по проекти.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
  § 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думата „общинския“ се заменя с „общински“.
  2. В ал. 6 думите „могат да” се заличават и след думите „по въпросите за младежта“ се добавя „(ОКСВМ)“.
  3. Създават се ал. 7, 8, 9 и 10:
  „(7) Общинските консултативни съвети по въпросите на младежта включват представители на младежките организации от съответните общини и представители на органите на държавната и местната власт, като най-малко половината от състава на съвета включва представители на младежките организации.
  (8) Организацията и дейността на общинските консултативни съвети по въпросите на младежта се определят с правилник, утвърден със заповед на кмета по предложение на ОКСВМ.
  (9) Общинските консултативни съвети по въпросите на младежта провеждат заседания най-малко веднъж на 4 месеца.
  (10) Кметовете на общини съдействат за създаване на условия за партньорство между младежките организации и органите на местната власт за кандидатстване по проекти.”


  § 11. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „където такъв е създаден“ се заличават.
  2. В ал. 3 се създава т. 7:
  „7. размера и източниците на финансиране.“

  Предложение на н.п. Милена Дамянова, Лиляна Павлова, Александър Ненков и Галя Захариева
  § 11 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.


  § 12. В чл. 18, ал. 1 се създава т. 6:
  „6. насърчаване, подпомагане и стимулиране на млади хора с изявени дарби.“

  Предложение на н.п. Деян Дечев, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  В § 12 текста на т. 6 да се измени така:
  „6. насърчаване, подпомагане и стимулиране на младежи с изявени дарби.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Христо Монов, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  В § 12:
  1. Досегашният текст да стане т.1.
  2. Да се създаде т.2
  „2. Създават се ал. 3 и 4:
  (3) Условията и редът за осъществяване на публично подпомагани младежки дейности се определят с наредба, издадена от министъра на младежта и спорта.
  (4) Министърът на младежта и спорта осъществява контрол по спазване на изискванията на наредбата по ал. 3.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
  § 12. В чл. 18 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 6:
  „6. насърчаване, подпомагане и стимулиране на младежи с изявени дарби.“
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Условията и редът за осъществяване на публично подпомагани младежки дейности се определят с наредба, издадена от министъра на младежта и спорта.
  (4) Министърът на младежта и спорта осъществява контрол по спазване на изискванията на наредбата по ал. 3.“


  § 13. В чл. 19, ал. 1 числото „15“ се заменя с „14“.

  Предложение на н.п. Милена Дамянова, Лиляна Павлова, Александър Ненков и Галя Захариева
  § 13 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.


  § 14. Член 22 се изменя така:
  „Чл. 22. Национална младежка организация е младежка организация, която отговаря на едно от следните условия:
  1. има членове не по-малко от 900 физически лица и извършва
  дейност на територията на не по-малко от 30 на сто от общините в страната;
  2. отговаря едновременно на следните три критерия:
  а) има клонове или организации членове в минимум 6 административно-териториални области, като всяка от шестте области следва да е в различен район от ниво 2 по Закона за регионалното развитие;
  б) има членове не по-малко от 200 физически лица;
  в) има членове не по-малко от 30 физически лица във всеки един клон или организация член;
  3. която обединява не по-малко от две трети от младежките организации, развиващи дейност в една и съща или в сходни области.“

  Предложение на н.п. Милена Дамянова, Лиляна Павлова, Александър Ненков и Галя Захариева
  § 14 да отпадне
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.


  § 15. В чл. 25 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи в зависимост от условията по чл. 22, по които кандидатстват:
  1. всички организации следва да представят данни за заявителя – наименование, вид, седалище и адрес на управление; учредителен акт; удостоверение за актуално състояние или друг равнозначен документ, удостоверяващ правния статус на заявителя;
  2. организациите по чл. 22, т. 1 следва да представят доказателства за дейност на територията на не по-малко от 30 на сто от общините в страната и списък на членовете на младежката организация, съдържащ трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес и саморъчен подпис на не по-малко от 900 членове;
  3. организациите по чл. 22, т. 2 следва да представят доказателства за дейност на територията на минимум шест административно-териториални области, всяка от които от различен район от ниво 2 и списък на членовете на младежката организация, съдържащ трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес и саморъчен подпис на не по-малко от 200 физически лица, като се посочи клонът на организацията, в който членува всяко от тях;
  4. организациите по чл. 22, т. 3 следва да представят и данни, включващи наименование, вид, седалище и адрес на управление за всички младежки организации, които развиват дейност в конкретната или сходните области.“

  Предложение на н.п. Милена Дамянова, Лиляна Павлова, Александър Ненков и Галя Захариева
  § 15 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Мустафа Ахмед, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  Параграф 15 да придобие следната редакция:
  „§ 15. В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „национално представителните“ се заменят с „националните“;
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи в зависимост от условията по чл. 22, по които кандидатстват:
  1. за организациите по чл. 22, т. 1:
  а) данни за заявителя – наименование, вид, седалище и адрес на управление;
  б) учредителен акт;
  в)удостоверение за актуално състояние или друг документ, удостоверяващ правния статус на заявителя;
  г) доказателства за дейност на територията на не по-малко от 30 на сто от общините в страната;
  д) списък на членовете на младежката организация, съдържащ трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес и саморъчен подпис на не по-малко от 900 членове;
  2. за организациите по чл. 22, т. 2:
  а) данни за заявителя – наименование, вид, седалище и адрес на управление;
  б) учредителен акт;
  в)удостоверение за актуално състояние или друг документ, удостоверяващ правния статус на заявителя;
  г) доказателства за дейност на територията на най-малко 6 административно-териториални области, всяка от които от различен район от ниво 2 по Закона за регионалното развитие ;
  д) списък на членовете на младежката организация, съдържащ трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес и саморъчен подпис на не по-малко от 200 физически лица, като се посочи клонът на организацията, в който членува всяко от тях;
  3. за организациите по чл. 22, т. 3:
  а) данни за заявителя – наименование, вид, седалище и адрес на управление;
  б) учредителен акт;
  в)удостоверение за актуално състояние или друг документ, удостоверяващ правния статус на заявителя;
  г) данни, включващи наименование, вид, седалище и адрес на управление за всички младежки организации, които развиват дейност в конкретната или сходните области.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15:
  § 15. В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „национално представителните“ се заменят с „националните“;
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи в зависимост от условията по чл. 22, по които кандидатстват:
  1. за организациите по чл. 22, т. 1:
  а) данни за заявителя – наименование, вид, седалище и адрес на управление;
  б) учредителен акт;
  в) удостоверение за актуално състояние или друг документ, удостоверяващ правния статус на заявителя;
  г) доказателства за дейност на територията на не по-малко от 30 на сто от общините в страната;
  д) списък на членовете на младежката организация, съдържащ трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес и саморъчен подпис на не по-малко от 900 членове;
  2. за организациите по чл. 22, т. 2:
  а) данни за заявителя – наименование, вид, седалище и адрес на управление;
  б) учредителен акт;
  в) удостоверение за актуално състояние или друг документ, удостоверяващ правния статус на заявителя;
  г) доказателства за дейност на територията на най-малко 6 административно-териториални области, всяка от които от различен район от ниво 2 по Закона за регионалното развитие ;
  д) списък на членовете на младежката организация, съдържащ трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес и саморъчен подпис на не по-малко от 200 физически лица, като се посочи клонът на организацията, в който членува всяко от тях;
  3. за организациите по чл. 22, т. 3:
  а) данни за заявителя – наименование, вид, седалище и адрес на управление;
  б) учредителен акт;
  в) удостоверение за актуално състояние или друг документ, удостоверяващ правния статус на заявителя;
  г) данни, включващи наименование, вид, седалище и адрес на управление за всички младежки организации, които развиват дейност в конкретната или сходните области.”


  § 16. Създава се глава четвърта „а“ с чл. 31а, 31б и 31в:
  „Глава четвърта „а“
  НАЦИОНАЛНО МЛАДЕЖКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
  Чл. 31а. (1) Представителството на интересите на младeжите във формирането, изпълнението и оценката на младежката политика на национално ниво се осъществява от национално младежко представителство.
  (2) Национално младежко представителство е доброволно обединение на младежки организации, което е създадено в съответствие с демократичните принципи за представителност, вътрешна демократичност, независимост, отвореност и включване.
  Чл. 31б. (1) Министърът на младежта и спорта или упълномощен от него заместник-министър със заповед признава и отнема статут на национално младежко представителство.
  (2) Статут на национално младежко представителство може да бъде признат на сдружение, определено да извършва общественополезна дейност, при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което отговаря едновременно на следните условия:
  1. обединява не по-малко от 30 младежки организации;
  2. чрез своите организации членове представлява не по-малко от 10 000 младежи в страната;
  3. има териториален обхват в над 50 на сто от областите в страната;
  4. регистрирано е поне две години преди датата на подаване на документи.
  (3) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват с декларация на представляващия организацията и придружаващи я документи, съдържащи:
  1 данни за заявителя – наименование, вид, седалище и адрес на управление; учредителен акт; удостоверение за актуално състояние или друг равнозначен документ, удостоверяващ правния статус на заявителя;
  2. данни за организациите – членки на организацията наименование, вид, седалище и адрес на управление; учредителен акт; удостоверение за актуално състояние или друг равнозначен документ, удостоверяващ правния статус на заявителя;
  3. доказателства за дейност на територията на не по-малко от 50 на сто от общините в страната.
  Чл. 31в. Националното младежко представителство:
  1. организира оценка и обществено обсъждане на потребностите на младите хора на територията на страната;
  2. подкрепя развитието на младежкото представителство на местно и регионално ниво;
  3. дава становище при приемането на актове и програми от централни държавни органи с оглед на тяхното социално въздействие върху младите хора;
  4. подпомага осъществяването на междусекторната политика на местно, регионално и национално ниво;
  5. участва в разработването и прилагането на добри практики сред своите членове, както и на други приложими в младежкия сектор стандарти за младежки дейности;
  6.инициира и участва в структурния диалог с младите хора;
  7. участва в заседания на областните съвети за развитие с право на глас, когато се разглеждат въпроси, свързани с младежката политика;
  8. участва в заседания на регионалните съвети за развитие с право на глас, когато се разглеждат въпроси, свързани с младежката политика;
  9. участва в Националния консултативен съвет за младежта към министъра на младежта и спорта.“

  Предложение на н.п. Милена Дамянова, Лиляна Павлова, Александър Ненков и Галя Захариева
  § 16 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.


  § 17. Член 32 се изменя така:
  „Чл. 32. Младежкият работник е пълнолетно лице, което е преминало специално обучение и образование за работа с младежи при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение или на Закона за висшето образование и/или е придобило професионален опит за работа с младежи и изпълнение на младежки дейности.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.


  § 18. Член 33 се изменя така:
  „Чл. 33. Младежкият работник подпомага дейността на младежките организации и на доброволческите организации, като анализира, планира, организира, изпълнява, наблюдава и оценява младежките дейности въз основа на индивидуален подход и оценка на конкретните потребности на младежите.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.


  § 19. Член 35 се изменя така:
  „Чл. 35. Младежка доброволческа дейност е общественополезна дейност, която се изразява в полагането на труд и/или предоставянето на услуги по собствен избор безвъзмездно от младежи на територията на Република България или в друга държава, по програми и инициативи в сферата на гражданското участие, социални, младежки, културни, екологични, спортни и други общественозначими дейности.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.


  § 20. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 4 накрая се добавя „и забрана за дискриминация“.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Доброволческите организации отговарят за опазването на здравето и правата на младежите - участници в доброволчески дейности.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.


  § 21. Създава се чл. 37а:
  „Чл. 37а. (1) Краткосрочна е младежката доброволческа дейност, която се извършва за срок, не по-дълъг от три месеца в рамките на една календарна година.
  (2) Дългосрочна е младежката доброволческа дейност, която се извършва за срок, по-дълъг от три месеца в рамките на една календарна година.“

  Предложение на н.п. Гинче Караминова, Светлана Ангелова и Ирена Коцева
  § 21 Създава се чл.37а:
  а) чл.37а, ал.1 „Краткосрочна е младежката доброволческа дейност, която се извършва за срок, не по-дълъг от 30 дни в рамките на една календарна година“.
  б) В чл.37а, ал.2 „Дългосрочна е младежката доброволческа дейност, която се извършва за срок, по-дълъг от 30 дни в рамките на една календарна година“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Иван Чолаков, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  В§ 21, в чл. 37а :
  1. Да се създаде нова ал.1:
  „ (1) Доброволческата дейност е краткострочна и дългосрочна.“;
  2. Алинеи 1 и 2 да станат съответно ал. 2 и 3.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21:
  § 21. Създава се чл. 37а:
  „Чл. 37а. (1) Доброволческата дейност е краткосрочна и дългосрочна.
  (2) Краткосрочна е младежката доброволческа дейност, която се извършва за срок, не по-дълъг от 30 дни в рамките на една календарна година
  (3) Дългосрочна е младежката доброволческа дейност, която се извършва за срок, по-дълъг от 30 дни в рамките на една календарна година.“

  § 22. Член 38 се изменя така:
  „Чл.38. (1) Непълнолетни младежи осъществяват младежка доброволческа дейност само с писмено съгласие на техните законни представители и медицинско заключение, че те са годни да извършват съответната дейност и тя няма да увреди здравето им и да попречи на правилното им физическо и умствено развитие, и при спазване на Закона за закрила на детето.
  (2) Доброволчески дейности, осъществявани от непълнолетни младежи, не могат да бъдат с продължителност повече от 35 часа седмично и 7 часа дневно и не повече от 3 месеца в една календарна година, като дейностите се осъществяват от 6,00 до 20,00 ч.“

  Предложение на н.п. Милена Дамянова, Лиляна Павлова, Александър Ненков и Галя Захариева
  § 22 се изменя така:
  „§ 22. Член 38 се изменя така:
  „Чл. 38. (1) Непълнолетни младежи осъществяват младежка доброволческа дейност само с писмено съгласие на техните законни представители, и при спазване на Закона за закрила на детето.
  (2) Доброволчески дейности, осъществявани от непълнолетни младежи, не могат да бъдат с продължителност повече от 35 часа седмично и 7 часа дневно и не повече от 3 месеца в една календарна година, като дейностите се осъществяват от 6,00 до 20,00 ч. “
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Гинче Караминова, Светлана Ангелова и Ирена Коцева
  § 22 Член 38 се изменя така:
  а) В чл.38, ал.1 „Непълнолетни младежи осъществяват младежка доброволческа дейност само с писмено съгласие на техните законни представители или в тяхно присъствие и при спазване на Закона за закрила на детето“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Стефани Михайлова, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  В чл. 38, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Доброволчески дейности, осъществявани от непълнолетни младежи, не могат да бъдат с продължителност повече от 35 часа седмично, 7 часа дневно и 3 месеца в една календарна година, като дейностите се осъществяват от 6,00 до 20,00 ч.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22:
  § 22. Член 38 се изменя така:
  „Чл.38.(1) Непълнолетни младежи осъществяват младежка доброволческа дейност само с писменото съгласие на техните законни представители и медицинско заключение, че са годни да извършват съответната дейност и тя няма да увреди здравето им и да попречи на правилното им физическо и умствено развитие, и при спазване на Закона за закрила на детето.
  (2) Доброволчески дейности, осъществявани от непълнолетни младежи, не могат да бъдат с продължителност повече от 35 часа седмично, 7 часа дневно и три месеца в една календарна година, като дейностите се осъществяват от 6,00 до 20,00 ч.

  § 23. Създава се чл. 40а:
  „Чл. 40а. Младите хора имат право да извършват доброволческа дейност като членове или в сътрудничество с доброволческа организация по собствен избор извън трудови и служебни правоотношения без възнаграждение за доброволеца.“

  Предложение на н.п. Милена Дамянова, Лиляна Павлова, Александър Ненков и Галя Захариева
  § 23 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Гинче Караминова, Светлана Ангелова и Ирена Коцева
  § 23 Създава се чл. 40а:
  а) В чл.40а „Младите хора могат да извършват доброволческа дейност като членове или в сътрудничество с доброволческа организация по собствен избор извън трудови и служебни правоотношения без възнаграждение за доброволеца“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Галя Захариева, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  В § 23, чл.40а да се измени така:
  „Чл. 40а. Младежите могат да извършват доброволческа дейност като членове или в сътрудничество с доброволчески организации по собствен избор извън трудови и служебни правоотношения без възнаграждение за доброволеца.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23:
  § 23. Създава се чл. 40а:
  „Чл. 40а. Младежите могат да извършват доброволческа дейност като членове или в сътрудничество с доброволчески организации по собствен избор извън трудови и служебни правоотношения без възнаграждение за доброволеца.“.


  § 24. В чл. 41 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Младежките организации“ се заменят с
  „Доброволческите организации“.
  2. В ал. 2 думите „младежките организации предоставят“ се заменят с „доброволческите организации могат да предоставят“.

  Предложение на н.п. Милена Дамянова, Лиляна Павлова, Александър Ненков и Галя Захариева
  В § 24, т. 1 се изменя така:
  „1. В ал. 1 думите „младежките организации“ се заменят с „младежките организации, осъществяващи доброволческа дейност“.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.


  § 25. В чл. 42 думите „организатора на проявата“ се заменят с „доброволческата организация“.

  Предложение на н.п. Милена Дамянова, Лиляна Павлова, Александър Ненков и Галя Захариева
  § 25 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Христо Монов, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  Параграф 25 да придобие следната редакция:
  „§ 25. В чл. 42 накрая се добавя „или от доброволческата организация“.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25:
  § 25. В чл. 42 накрая се добавя „или от доброволческата организация“.


  § 26. Създават се чл. 42а и 42б:
  „Чл. 42а. Държавата и общините подпомагат младежкото доброволчество, организирано от доброволчески организации, вписани в Националната информационна система за младежта.
  Чл. 42б. (1) Министърът на младежта и спорта съгласувано с министъра на финансите приема наредба за национални стандарти за публично подпомаганото младежко доброволчество.
  (2) Националните стандарти по ал. 1 се съгласуват предварително и с министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и председателя на Агенцията за социално подпомагане.
  (3) Министерството на младежта и спорта оказва методическа помощ на доброволческите организации за спазване на нормативните стандарти за младежко доброволчество.
  (4) Министерството на младежта и спорта разработва и публикува на интернет страницата си препоръки, които могат да бъдат използвани като насоки при разработването на добрите практики по ал. 1, след като вземе становището на Държавната агенция за закрила на детето.
  (5) Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ осъществяват съвместно контрол за спазване на нормативните изисквания и стандарти за младежкото доброволчество при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 1.“

  Предложение на н.п. Халил Летифов, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  Чл. 42б да придобие следната редакция:
  „Чл. 42б. (1) Министърът на младежта и спорта съгласувано с министъра на финансите приема наредба за условията и реда за извършване на публично подпомаганото младежко доброволчество.
  (2) Наредбата по ал. 1 се съгласува предварително и с министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и с председателя на Агенцията за социално подпомагане.
  (3) Министерството на младежта и спорта оказва методическа помощ на доброволческите организации за спазване на изискванията на наредбата по ал. 1.
  (4) Министерството на младежта и спорта разработва и публикува на интернет страницата си препоръки, които могат да бъдат използвани като насоки при разработването на добрите практики по чл.41, ал. 1, след като вземе становището на Държавната агенция за закрила на детето
  (5) Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ осъществяват съвместно контрол за спазване на изискванията за извършване на младежкото доброволчество при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 1.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26:
  § 26. Създават се чл. 42а и 42б:
  „Чл. 42а. Държавата и общините подпомагат младежкото доброволчество, организирано от доброволчески организации, вписани в Националната информационна система за младежта.
  Чл. 42б. (1) Министърът на младежта и спорта съгласувано с министъра на финансите приема наредба за условията и реда за извършване на публично подпомаганото младежко доброволчество.
  (2) Наредбата по ал. 1 се съгласува предварително и с министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и с председателя на Агенцията за социално подпомагане.
  (3) Министерството на младежта и спорта оказва методическа помощ на доброволческите организации за спазване на изискванията на наредбата по ал. 1.
  (4) Министерството на младежта и спорта разработва и публикува на интернет страницата си препоръки, които могат да бъдат използвани като насоки при разработването на добрите практики по чл. 41, ал. 1, след като вземе становището на Държавната агенция за закрила на детето
  (5) Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ осъществяват съвместно контрол за спазване на изискванията за извършване на младежкото доброволчество при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 1.“


  § 27. Член 43 се изменя така:
  „Чл. 43. (1) По искане на младия доброволец доброволческата организация издава доброволческа книжка, която е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства.
  (2) Доброволческа книжка по ал. 1 се издава по образец, одобрен със заповед на министъра на младежта и спорта, и се публикува на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.
  (3) Разходите за издаване на доброволческа книжка са за сметка на доброволческата организация.
  (4) На територията на страната само вписаните в Националната информационна система за младежта доброволчески организации могат да издават доброволческа книжка.
  (5)Доброволческите организации водят списък на доброволческите
  книжки.“

  Предложение на н.п. Гинче Караминова, Светлана Ангелова и Ирена Коцева
  § 27 Член 43 се изменя така:
  а) В чл.43, ал.3, 4 и 5 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението

  Предложение на н.п. Деян Дечев, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  В чл.43, ал.1 да се измени така:
  „(1) По искане на младежите-доброволци доброволческата организация издава доброволческа книжка, която е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства.“
  Комисията подкрепя предложението

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27:
  § 27. Член 43 се изменя така:
  „Чл. 43. (1) По искане на младежите-доброволци доброволческата организация издава доброволческа книжка, която е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства.
  (2) Доброволческата книжка по ал. 1 се издава по образец, одобрен със заповед на министъра на младежта и спорта, и се публикува на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.
  (3) Разходите за издаване на доброволческа книжка са за сметка на доброволческата организация.
  (4) На територията на страната само вписаните в Националната информационна система за младежта доброволчески организации могат да издават доброволческа книжка.
  (5)Доброволческите организации водят списък на доброволческите книжки.“


  § 28. В чл. 44, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови т. 3-5:
  „3. данни за организациите с признат статут на национално младежко представителство;
  4. данни на лицата, осъществяващи младежки дейности;
  5. данни за доброволческите организации.“
  2. Досегашните т. 3-5 стават съответно т. 6-8.
  3. Създава се т. 9:
  „9. информация за текущи и предстоящи събития в сферата на младежките дейности и доброволчеството.“


  Предложение на н.п. Милена Дамянова, Лиляна Павлова, Александър Ненков и Галя Захариева
  § 28 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Мустафа Ахмед, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  В § 28 да се създаде нова т.1:
  „1. В т. 2 думите „национално представителните“ се заменят с „националните“.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Христо Монов, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  В § 28 , т. 4 да се измени така:
  4. Създава се т. 9:
  „9. информация за текущи и предстоящи събития в сферата на младежките дейности по чл. 18 и доброволчеството по този закон.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28:
  § 28. В чл. 44, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 думите „национално представителните“ се заменят с „националните“.
  2. Създават се нови т. 3-5:
  „3. данни за организациите с признат статут на национално младежко представителство;
  4. данни на лицата, осъществяващи младежки дейности;
  5. данни за доброволческите организации.“
  3. Досегашните т. 3,4 и 5 стават съответно т. 6, 7 и 8.
  4. Създава се т. 9:
  „9. информация за текущи и предстоящи събития в сферата на младежките дейности по чл. 18 и доброволчеството по този закон.“

  § 29. Член 45 се изменя така:
  „Чл. 45. Младежките организации са длъжни да се впишат в Националната информационна система за младежта.“

  Предложение на н.п. Христо Монов, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  § 29 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 29 да се отхвърли.


  § 30. В чл. 46 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
  1. данни за заявителя, които включват: наименование, вид, седалище и адрес на управление; копия от учредителен акт и удостоверение за актуално състояние или друг равнозначен документ, удостоверяващ правния статус на заявителя;
  2. кратко описание на дейността.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 29.


  § 31. В чл. 47 думите „младежката организация, за която“ се заменят със „заявителите, за които“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 30:
  § 30. В чл. 47 думите „Младежката организация, за която“ се заменят със „Заявителите, за които“, а думите „е длъжна да уведоми“ се заменят със „са длъжни да уведомят“.

  § 32. В глава седма се създава чл. 47а:
  „Чл. 47а. (1) Министерството на младежта и спорта организира и подпомага:
  1. изследвания на потребностите и развитието на младите хора в
  България;
  2. наблюдения, оценки и анализи за провеждането на националната политика за младежта на национално, областно и общинско ниво.
  (2) Държавните и общинските органи са длъжни да предоставят информация на Министерството на младежта и спорта във връзка с ал. 1.
  (3) Резултатите от дейностите по ал. 1 са общодостъпни и се публикуват на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 31.


  § 33. Създава се глава осма с чл. 48-57:
  „Глава осма
  МЛАДЕЖКИ ОБЕКТИ
  Чл. 48. (1) Планирането, проектирането и изграждането на младежките обекти се подчинява на следните изисквания:
  1. с подробните устройствени планове на населените места се предвиждат младежки обекти;
  2. младежките обекти се проектират и изграждат при спазване нормите на застрояване и проектиране на обществени сгради и на нормите за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии;
  3. в младежките обекти се създават условия за достъп и участие на младите хора с увреждания.
  (2) В населените места с население над 20 000 жители общините създават условия за разкриване на младежки обект в централната част на населеното място.
  (3) В населени места с население над 10 000 жители при заявен писмен интерес от младежка организация, която отговаря на условията на чл. 19 и 20, общините създават условия за разкриване на младежки обект. Младежката организация е необходимо да има седалище или клон със седалище в общината, на чиято територия е заявила интерес за разкриване на младежки обект.
  (4) Държавата и общините създават материални условия за развитие на младежки дейности, инициативи и услуги и насърчават инвестициите на други физически и юридически лица в изграждане на младежки обекти, включително по реда на Закона за публично-частното партньорство.
  (5) Изменение на подробните устройствени планове за промяната на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за изграждане на младежки обекти, както и промяната на предназначението на младежките обекти може да се извърши след писмено съгласие на министъра на младежта и спорта при условията и по реда на чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 7 от Закона за устройство на територията.
  Чл. 49. По предложение на министъра на младежта и спорта Министерският съвет с решение определя:
  1. младежките обекти или обособени части от тях, които се предоставят на държавните органи за изпълнение на функциите им в областта на младежките дейности;
  2. младежките обекти - частна държавна собственост, които съгласувано с общинските съвети се прехвърлят безвъзмездно в собственост на общините по реда на Закона за държавната собственост.
  Чл. 50. (1) Министерството на младежта и спорта води публичен регистър на младежките обекти. Информацията в регистъра е разделена тематично, както следва:
  1. младежки обекти - държавна собственост;
  2. младежки обекти - общинска собственост;
  3. младежки обекти, управлявани от еднолични търговски дружества с държавно участие.
  (2) Физическите и юридическите лица, които са собственици на младежки обекти с обществено предназначение, заявяват тези обекти за вписване в регистъра по ал. 1.
  (3) Събирането и съхраняването на информацията в публичния регистър се извършва от съответното административно звено в Министерството на младежта и спорта.
  Чл. 51. (1) Общинските съвети определят общинските обекти за младежки дейности и услуги, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от младежките организации по чл. 19 и 31 и вземат решение за разпореждане с тези обекти.
  (2) Общините водят публичен регистър на обекти за младежки дейности и услуги на тяхната територия. При вписване на промени в регистъра общините уведомяват Министерството на младежта и спорта в едномесечен срок.
  (3) Физическите и юридическите лица, които са собственици на младежките обекти с обществено предназначение, заявяват тези обекти за вписване в регистъра по ал. 2.
  Чл. 52. (1) Младежките обекти - собственост на държавата или на общините, се ползват за дейности, услуги и инициативи съгласно чл. 18, ал. 1 и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности.
  (2) Държавата и общините могат да предоставят възмездно изцяло или частично за определено време ползването на младежките обекти на младежките организации по чл. 19 и 31 при условия и по ред, определени със Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.
  (3) Младежките обекти - собственост на държавата или общините, които са предоставени на училищата, могат да се използват безвъзмездно и от младежките организации, в които членуват съответните ученици, студенти и докторанти, при условия и по ред, определени от ръководството на съответното училище.
  (4) Сградите - собственост на държавата или на общините, които са предоставени на държавните и общинските културни институти, могат да се използват безвъзмездно от младежките организации, в които не по-малко от 50 на сто от членовете са младежи с настоящ адрес в съответното населено място, при условия и по ред, определени от ръководството на културния институт.
  (5) Спортните обекти и съоръжения - собственост на държавата или на общините, които са предоставени на спортни организации, могат да се използват безвъзмездно от младежките организации по чл. 19 и 31, в които не по-малко от 50 на сто от членовете са младежи с настоящ адрес в съответното населено място, при условия и по ред, определени от ръководството на спортната организация.
  (6) Общинските съвети определят реда, по който младежките обекти - общинска собственост, се използват от местните млади хора за техни инициативи.
  Чл. 53. (1) Младежките обекти или обособени части от тях - публична държавна и публична общинска собственост, както и частна държавна и частна общинска собственост, могат да се отдават под наем на младежки организации по смисъла на чл. 20, които са юридически лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота, чрез провеждане на конкурс.
  (2) Условията и редът за провеждане на конкурс се определят с правилника за прилагане на закона.
  (3) Когато младежкият обект е многофункционален, в договора на наемателя се определят условия за ползване на обекта или части от него и/или от други младежки организации, доброволческите организации, които осъществяват младежка дейност в него.
  (4) Юридическите лица, на които държавата и общините могат да предоставят младежки обекти - частна държавна и частна общинска собственост, следва да отговарят на следните изисквания:
  1.да са организации, регистрирани в обществена полза и вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието;
  2.да имат за цел разработване и предоставяне на услуги съгласно чл. 18 в подкрепа на развитието на младите хора в страната;
  3. да имат седалище и адрес на управление на територията на административната област, където е местонахождението на младежкия обект.
  (5) Не може да бъде наемател юридическо лице, за което е налице едно от следните обстоятелства:
  1. обявено е в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;
  2.намира се в ликвидация;
  3.ако осъществява стопанска дейност;
  4. има парични задължения към държавата или общината,
  установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към
  осигурителни фондове.
  Чл. 54. (1) Министърът на младежта и спорта осъществява контрол върху ползването по предназначение на младежки обекти - публична и частна държавна собственост, предоставени по реда на чл. 53.
  (2) Общините осъществяват контрол върху ползването по предназначение на младежки обекти - публична и частна общинска собственост, предоставени по реда на чл. 53.
  Чл. 55. (1) Финансирането, както и строителството и/или управлението и/или поддържането на младежки обекти - държавна и общинска собственост или собственост на публичноправни организации, може да се извършва чрез публично-частно партньорство при условията и по реда на Закона за публично-частното партньорство.
  (2) В случаите по ал. 1 условията за обществен достъп и ползване на обекта и съоръженията му се определят в обявлението по чл. 35 от Закона за публично-частното партньорство в съответствие с изискванията на чл. 52.
  (3) С договора за публично-частното партньорство се определят задълженията на частния партньор за изпълнение на условията по ал. 2 и последиците от тяхното неизпълнение, включително прекратяването на договора.
  Чл. 56. (1) Предоставените държавни и общински младежки обекти на младежки организации и на националното младежко представителство се ползват от тях по предназначението им съобразно нуждите, за които са предоставени.
  (2) Организациите, ползвали облекчения от държавата и общините за изграждане на младежки обекти, предварително съгласуват проектите за тяхното строителство със съответните държавни и общински органи и не могат да ги използват за други цели освен по тяхното предназначение.
  (3) Младежките обекти - собственост на държавата и на общините, по изключение могат да се ползват и за културни и други нужди и прояви с обществен характер при условия и по ред, определени от съответното ведомство и общински съвет, ако с това не се уврежда общата младежка дейност и няма да се нанесат вреди на младежките обекти.
  (4) Обособените части за обслужващи и спомагателни дейности от държавни и общински младежки обекти могат да се предоставят възмездно на юридически и физически лица за организиране на обслужваща младежката дейност инфраструктура, с изключение на рекламните права в тях, само в случаите, в които не се създават пречки за използването им по тяхното основно предназначение.
  Чл. 57. (1) Службите „Държавна собственост“ към областните управи и службите „Общинска собственост“ към общинските администрации следят за ползването на държавните и общинските младежки обекти съобразно предназначението им и условията, при които са предоставени.
  (2) Не могат да се отчуждават държавните или общинските терени, определени за строителство на младежки обекти.
  (3) Не може да се изменя социалното предназначение на
  съществуващите младежки обекти - държавна или общинска собственост.
  (4) В случай че се установи, че държавни или общински младежки обекти или части от тях се ползват не по предназначение или в нарушение на условията, при които са предоставени, те се изземват по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост, съответно на чл. 65 от Закона за общинската собственост.
  (5) Държавните и общинските младежки обекти, ползвани от организации, на които е заличена съдебната регистрация като такива, се изземват по реда на ал. 4.
  (6) Службите „Държавна собственост“ и „Общинска собственост“ уведомяват Министерството на младежта и спорта за констатираните нарушения при ползване на държавните и общинските младежки обекти.
  (7) За целите на този закон всяко предоставяне на младежки обекти - публична и/или частна държавна/общинска собственост, се извършва след оценка за съответствие със законодателството по държавните помощи, извършена от съответния публичен орган.“

  Предложение на н.п. Милена Дамянова, Лиляна Павлова, Александър Ненков и Галя Захариева
  В § 33 следните изменения:
  1. В чл. 48, ал. 5 да отпадне.
  2. В чл. 53, ал. 4 и ал. 5 да отпаднат.
  3. В чл. 55, ал. 1 да отпадне.
  4. В чл. 56, ал. 3 и ал. 4 да отпаднат.


  Предложението е оттеглено по т.1.
  Комисията не подкрепя предложението по т.2.
  Предложението е оттеглено по т.3.
  Комисията не подкрепя предложението по т.4.  Предложение на н.п. Милко Багдасаров, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС

  В § 33 да се направят следните изменения::
  1. Член 48 да се измени така:
  (1) Планирането, проектирането и изграждането на младежките обекти се извършва при спазване на следните изисквания:
  1. с подробните устройствени планове на населените места се предвиждат младежки обекти;
  2. младежките обекти се проектират и изграждат при спазване нормите на застрояване и проектиране на обществени сгради и на нормите за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии;
  (2) В младежките обекти се създават условия за достъп и участие на младежи с увреждания.
  (3) В населените места с население над 20 000 жители общините създават условия за разкриване на младежки обекти на леснодостъпно място.
  (4) В населени места с население над 10 000 жители при заявен писмен интерес от младежка организация, която отговаря на условията на чл. 19 и 20, общините създават условия за разкриване на младежки обект.
  (5) Младежката организация по ал.4 следва да има седалище или клон със седалище в общината, на чиято територия е заявила интерес за разкриване на младежки обект.
  (6) Държавата и общините създават условия за развитие на младежки дейности, инициативи и услуги и насърчават инвестициите на физически и юридически лица в изграждане на младежки обекти.
  2. Алинея 7 на чл. 48 е ал. 5 на чл. 48 по вносител.
  3. В чл. 49, т. 1 да се измени така:
  1. младежките обекти или обособени части от тях, които се предоставят на държавните органи за изпълнение на функциите им при провеждане на държавната политика за младежта;
  3. В чл. 50,ал.1 и 2 да се изменят така:
  „(1) Министерството на младежта и спорта води публичен регистър на младежките обекти, който включва:
  1. младежки обекти - държавна собственост;
  2. младежки обекти - общинска собственост;
  3. младежки обекти, управлявани от търговски дружества, в които едноличен собственик на капитала е държавата или общината.
  (2) Юридическите лица, на които са предоставени за управление или са собственици на младежки обекти с обществено предназначение, заявяват тези обекти за вписване в регистъра по ал. 1.
  4. В Чл. 51, ал.1 и 3 да се изменят така:
  (1) Общинските съвети определят общинските обекти за младежки дейности и услуги, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от младежките организации по чл. 19, 22 и 31а и вземат решение за разпореждане с тези обекти.
  (3) Юридическите лица, на които са предоставени за управление или са собственици на младежки обекти с обществено предназначение, заявяват тези обекти за вписване в регистъра по ал. 1.
  5. В чл. 52, ал. 2, 5 и 6 да се изменят така:
  (2) Държавата и общините могат да предоставят възмездно изцяло или частично за определено време ползването на младежките обекти на младежките организации по чл.19, 22 и 31а при условия и по ред, определени със Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.
  (5) Спортните обекти и съоръжения - собственост на държавата или на общините, които са предоставени на спортни организации, могат да се използват безвъзмездно от младежките организации по чл. 19, 22 и 31а, в които не по-малко от 50 на сто от членовете са младежи с настоящ адрес в съответното населено място, при условия и по ред, определени от ръководството на спортната организация.
  (6) Общинските съвети определят реда, по който младежките обекти - общинска собственост, се ползват от младежите от съответната община за техни инициативи.
  5. В чл. 53, ал.1 и 2 да се изменят така:
  (1) Младежките обекти или обособени части от тях - публична държавна и публична общинска собственост могат да се отдават под наем при условията на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост и на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост на младежки организации по смисъла на чл. 20, които са юридически лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота.
  (2) Младежките обекти или обособени части от тях - частна държавна и частна общинска собственост, могат да се отдават под наем при условията на чл. 19 от Закона за държавната собственост и на чл. 14 от Закона за общинската собственост на младежки организации по смисъла на чл. 20, които са юридически лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота.
  6. Член 55 да отпадне.
  7. Член 56 става чл. 55 и в ал. 1 думите „националното младежко представителство“ се заменят с „национални младежки представителства“.
  8. Член 57 става член 56.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 32:

  § 32. Създава се глава осма с чл. 48-56:
  „Глава осма
  МЛАДЕЖКИ ОБЕКТИ

  Чл. 48. (1) Планирането, проектирането и изграждането на младежките обекти се извършва при спазване на следните изисквания:
  1. с подробните устройствени планове на населените места се предвиждат младежки обекти;
  2. младежките обекти се проектират и изграждат при спазване нормите на застрояване и проектиране на обществени сгради и на нормите за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.
  (2) В младежките обекти се създават условия за достъп и участие на младежи с увреждания.
  (3) В населени места с население над 20 000 жители общините създават условия за разкриване на младежки обекти на леснодостъпно място.
  (4) В населени места с население над 10 000 жители при заявен писмен интерес от младежка организация, която отговаря на условията на чл. 19 и 20, общините създават условия за разкриване на младежки обект.
  (5) Младежката организация по ал. 4 трябва да има седалище или клон със седалище в общината, на чиято територия е заявила интерес за разкриване на младежки обект.
  (6) Държавата и общините създават условия за развитие на младежки дейности, инициативи и услуги и насърчават инвестициите на физически и юридически лица в изграждане на младежки обекти.
  (7) Изменението на подробните устройствени планове за промяната на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за изграждане на младежки обекти, както и промяната на предназначението на младежките обекти може да се извърши след писмено съгласие на министъра на младежта и спорта при условията и по реда на чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 7 от Закона за устройство на територията.
  Чл. 49. По предложение на министъра на младежта и спорта Министерският съвет с решение определя:
  1. младежките обекти или обособени части от тях, които се предоставят на държавните органи за изпълнение на функциите им при провеждане на държавната политика за младежта;
  2. младежките обекти - частна държавна собственост, които съгласувано с общинските съвети се прехвърлят безвъзмездно в собственост на общините по реда на Закона за държавната собственост.
  Чл. 50. (1) Министерството на младежта и спорта води публичен регистър на младежките обекти, който включва:
  1. младежки обекти - държавна собственост;
  2. младежки обекти - общинска собственост;
  3. младежки обекти, управлявани от търговски дружества, в които едноличен собственик на капитала е държавата или общината.
  (2) Юридическите лица, на които са предоставени за управление или които са собственици на младежки обекти с обществено предназначение, заявяват тези обекти за вписване в регистъра по ал. 1.
  (3) Събирането и съхраняването на информацията в публичния регистър се извършва от съответното административно звено в Министерството на младежта и спорта.
  Чл. 51. (1) Общинските съвети определят общинските обекти за младежки дейности и услуги, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от младежките организации по чл. 19, 22 и 31а и вземат решение за разпореждане с тези обекти.
  (2) Общините водят публичен регистър на обекти за младежки дейности и услуги на тяхната територия. При вписване на промени в регистъра общините уведомяват Министерството на младежта и спорта в едномесечен срок.
  (3) Юридическите лица, на които са предоставени за управление или които са собственици на младежки обекти с обществено предназначение, заявяват тези обекти за вписване в регистъра по ал. 1.
  Чл. 52. (1) Младежките обекти - собственост на държавата или на общините, се ползват за дейности, услуги и инициативи съгласно чл. 18, ал. 1 и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности.
  (2) Държавата и общините могат да предоставят възмездно изцяло или частично за определено време ползването на младежките обекти на младежките организации по чл. 19, 22 и 31а при условия и по ред, определени със Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.
  (3) Младежките обекти - собственост на държавата или общините, които са предоставени на училищата, могат да се използват безвъзмездно и от младежките организации, в които членуват съответните ученици, студенти и докторанти, при условия и по ред, определени от ръководството на съответното училище.
  (4) Сградите - собственост на държавата или на общините, които са предоставени на държавните и общинските културни институти, могат да се използват безвъзмездно от младежките организации, в които не по-малко от 50 на сто от членовете са младежи с настоящ адрес в съответното населено място, при условия и по ред, определени от ръководството на културния институт.
  (5) Спортните обекти и съоръжения - собственост на държавата или на общините, които са предоставени на спортни организации, могат да се ползват безвъзмездно от младежките организации по чл. 19, 22 и 31а, в които не по-малко от 50 на сто от членовете са младежи с настоящ адрес в съответното населено място, при условия и по ред, определени от ръководството на спортната организация.
  (6) Общинските съвети определят реда, по който младежките обекти - общинска собственост, се ползват от младежите от съответната община за техни инициативи.
  Чл. 53. (1) Младежките обекти или обособени части от тях - публична държавна и публична общинска собственост, могат да се отдават под наем при условията на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост и на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост на младежки организации по смисъла на чл. 20, които са юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота.
  (2) Младежките обекти или обособени части от тях - частна държавна и частна общинска собственост, могат да се отдават под наем при условията на чл. 19 от Закона за държавната собственост и на чл. 14 от Закона за общинската собственост на младежки организации по смисъла на чл. 20, които са юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота.
  (3) Когато младежкият обект е многофункционален, в договора с наемателя се определят условията за ползване на обекта или части от него и/или от други младежки организации и доброволчески организации, които осъществяват младежка дейност в него.
  (4) Юридическите лица, на които държавата и общините могат да предоставят младежки обекти - частна държавна и частна общинска собственост, трябва да:
  1. са организации, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието;
  2. имат за цел разработване и предоставяне на услуги съгласно чл. 18 в подкрепа на развитието на младежите в страната;
  3. имат седалище и адрес на управление на територията на административната област, където е местонахождението на младежкия обект.
  (5) Не може да бъде наемател юридическо лице, за което е налице едно от следните обстоятелства:
  1. обявено е в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;
  2. намира се в ликвидация;
  3. осъществява стопанска дейност;
  4. има парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове.
  Чл. 54. (1) Министърът на младежта и спорта осъществява контрол върху ползването по предназначение на младежки обекти - публична и частна държавна собственост, предоставени по реда на чл. 53.
  (2) Общините осъществяват контрол върху ползването по предназначение на младежки обекти - публична и частна общинска собственост, предоставени по реда на чл. 53.
  Чл. 55. (1) Предоставените държавни и общински младежки обекти на младежки организации и на национални младежки представителства се ползват от тях по предназначението им съобразно нуждите, за които са предоставени.
  (2) Организациите, ползвали облекчения от държавата и общините за изграждане на младежки обекти, предварително съгласуват проектите за тяхното строителство със съответните държавни и общински органи и не могат да ги използват за други цели освен по тяхното предназначение.
  (3) Младежките обекти - собственост на държавата и на общините, по изключение могат да се ползват и за културни и други нужди и прояви с обществен характер при условия и по ред, определени от съответното ведомство и общинския съвет, ако с това не се уврежда общата младежка дейност и няма да се нанесат вреди на младежките обекти.
  (4) Обособените части за обслужващи и спомагателни дейности от държавни и общински младежки обекти могат да се предоставят възмездно на юридически и физически лица за организиране на обслужваща младежката дейност инфраструктура, с изключение на рекламните права в тях, само в случаите, в които не се създават пречки за използването им по тяхното основно предназначение.
  Чл. 56. (1) Службите „Държавна собственост“ към областните управи и службите „Общинска собственост“ към общинските администрации следят за ползването на държавните и общинските младежки обекти съобразно предназначението им и условията, при които са предоставени.
  (2) Не могат да се отчуждават държавните или общинските терени, определени за строителство на младежки обекти.
  (3) Не може да се изменя социалното предназначение на
  съществуващите младежки обекти - държавна или общинска собственост.
  (4) В случай че се установи, че държавни или общински младежки обекти или части от тях се ползват не по предназначение или в нарушение на условията, при които са предоставени, те се изземват по реда на чл. 80 от Закона за държавната собственост, съответно на чл. 65 от Закона за общинската собственост.
  (5) Държавните и общинските младежки обекти, ползвани от организации, на които е заличена съдебната регистрация като такива, се изземват по реда на ал. 4.
  (6) Службите „Държавна собственост“ и „Общинска собственост“ уведомяват Министерството на младежта и спорта за констатираните нарушения при ползване на държавните и общинските младежки обекти.
  (7) За целите на този закон всяко предоставяне на младежки обекти - публична и/или частна държавна или общинска собственост, се извършва след оценка за съответствие със законодателството по държавните помощи, извършена от съответния публичен орган.“


  § 34. Допълнителните разпоредби се изменят така:
  „Допълнителни разпоредби
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. „Младежи“ са лица на възраст от 14 до 29 г. включително.
  2. „Младежки обект“ е недвижим имот или обособена част от него и прилежащите им терени, които са предназначени за осъществяване на
  младежки дейности, инициативи и услуги по смисъла на чл. 18, ал. 1 и на
  младежко доброволчество.
  § 2. Разпоредбите на този закон по отношение на непълнолетните лица се прилагат при спазване законодателството на Република България.“

  Предложение на н.п. Халил Летифов, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  В § 34 да се направят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1 да се създадат т. 3 и 4:
  „3. „Доброволческа организация“ е юридическо лице с нестопанска цел, чийто предмет на дейност включва привличане, организиране, обучаване и мотивиране на доброволци и за която дейност са приети съответните вътрешни правила.
  4.“Публично подпомагано доброволчество“ е всяка инициатива, проект или друга дейност по чл. 18, която се изпълнява със средства от държавния бюджет чрез Националната програма за младежта, оперативни програми и други източници на публични средства и която цели привличане и мотивиране на младежи на доброволни начала.“
  2. Параграф 2 да се измени така:
  „§ 2. Разпоредбите на този закон по отношение на непълнолетните лица се прилагат доколкото в Закона за закрила на детето не е предвидено друго.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Иван Чолаков, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  В § 1, в новата т. 3 след думите “юридическо лице с нестопанска цел“ да се добави
  „определено за извършване на общественополезна дейност“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 33:
  § 33. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. Параграф 1 се изменя така:
  „§ 1. По смисъла на този закон:
  1. „Младежи“ са лица на възраст от 14 до 29 г. включително.
  2. „Младежки обект“ е недвижим имот или обособена част от него и прилежащите им терени, които са предназначени за осъществяване на
  младежки дейности, инициативи и услуги по смисъла на чл. 18, ал. 1 и на
  младежко доброволчество.
  3.„Доброволческа организация“ е юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност,чийто предмет на дейност включва привличане, организиране, обучаване и мотивиране на доброволци и за която дейност са приети съответните вътрешни правила.
  4.“Публично подпомагано доброволчество“ е всяка инициатива, проект или друга дейност по чл. 18, която се изпълнява със средства от държавния бюджет чрез Националната програма за младежта, оперативни програми и други източници на публични средства и която цели привличане и мотивиране на младежи на доброволни начала.“
  2. Параграф 2 се изменя така:
  „§ 2. Разпоредбите на този закон по отношение на непълнолетните лица се прилагат, доколкото в Закона за закрила на детето не е предвидено друго.“


  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 35. Навсякъде в закона думите „национално представителна младежка организация“, „национално представителната младежка организация“, „списък на национално представителните младежки организации“, „списъка на национално представителните организации“, „списъка на национално представителните младежки организации“ и „списъкът на национално представителните младежки организации“ се заменят съответно с „национална младежка организация“, „националната младежка организация“, „списък на националните младежки организации“, „списъка на националните младежки организации“ и „списъкът на националните младежки организации“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 34:
  § 34. В останалите текстове на закона думите „национално представителна младежка организация“, „национално представителната младежка организация“, „списък на национално представителните младежки организации“, „списъка на национално представителните организации“, „списъка на национално представителните младежки организации“ и „списъкът на национално представителните младежки организации“ се заменят съответно с „национална младежка организация“, „националната младежка организация“, „списък на националните младежки организации“, „списъка на националните младежки организации“, „списъка на националните младежки организации“ и „списъкът на националните младежки организации“.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 36. В шестмесечен срок от влизането в сила на закона министърът на младежта и спорта издава подзаконовите актове по прилагането му.

  Предложение на н.п. Жара Пенева, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  Параграф 36 да придобие следната редакция:
  „§ 36. Министърът на младежта и спорта издава наредбата по чл. 18, ал. 3 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 35:
  „§ 35. Министърът на младежта и спорта издава наредбата по чл. 18, ал. 3 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.“


  § 37. Министърът на младежта и спорта до 1 септември 2014 г. разработва стандарти за младежко доброволчество и младежка дейност.

  Предложение на н.п. Жара Пенева, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  Параграф 37 да придобие следната редакция:
  „§ 37. Министърът на младежта и спорта издава наредбата по чл. 42б, ал.1 в срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 36:
  § 36. Министърът на младежта и спорта издава наредбата по чл. 42б, ал.1 в срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон.“


  § 38. В чл. 4, ал. 2 от Закона за борба с трафика на хора (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2005 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г. и бр. 68 и 84 от 2013 г.) след думите „Държавната агенция за закрила на детето“ се поставя запетая и се добавя „заместник-министър на младежта и спорта и представител на националното младежко представителство“ и се поставя запетая.

  Предложение на н.п. Жара Пенева, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  Параграф 38 да придобие следната редакция:
  „§ 38. В Закона за борба с трафика на хора (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2005 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г. и бр. 68 и 84 от 2013 г.) в чл. 4, ал. 2 след думите „образованието и науката“ се добавя „заместник-министър на младежта и спорта“, а накрая се добавя „и по един представител на всяко национално младежко представителство“.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 37:
  § 37. В Закона за борба с трафика на хора (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2005 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г. и бр. 68 и 84 от 2013 г.) в чл. 4, ал. 2 след думите „образованието и науката“ се добавя „заместник-министър на младежта и спорта“, а накрая се добавя „и по един представител на всяко национално младежко представителство“.


  § 39. В чл. 4, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (обн., ДВ, бр. 13 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 11 от 1961 г., бр. 35 от 1966 г., бр. 30 от 1969 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 53 от 1975 г.; попр., бр. 55 от 1975 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 75 от 1988 г., бр. 110 от 1996 г.; попр., бр. 3 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 69 от 1999 г., бр. 66 и 96 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 25, 47 и 74 от 2009 г., бр. 50 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.) след думата „прокурор“ съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се добавя „и представител на Националното младежко представителство“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 38:
  § 38. В Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (обн., ДВ, бр. 13 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 11 от 1961 г., бр. 35 от 1966 г., бр. 30 от 1969 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 53 от 1975 г.; попр., бр. 55 от 1975 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 75 от 1988 г., бр. 110 от 1996 г.; попр., бр. 3 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 69 от 1999 г., бр. 66 и 96 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 25, 47 и 74 от 2009 г., бр. 50 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.) в чл. 4, ал. 1 след думата „прокурор“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а накрая се добавя „и по един представител на всяко национално младежко представителство“.

  Предложение на н.п. Милена Дамянова, Лиляна Павлова, Александър Ненков и Галя Захариева
  В заключителни разпоредби се създава нов § 40 със следното съдържание:

  В чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 7 от Закона за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., доп. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г., доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр. 109 от 20 Декември 2013г.) след израза „както и на спортни обекти и съоръжения или на части от тях“ да се допълни „младежки обекти“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на н.п. Галя Захариева, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  „§ 40. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр.49 от 2014г) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 39, ал. 3 след думата „културата“ се добавя „на младежки обекти“.
  2. В чл. 134, ал. 7 след думата „културата“ се добавя „на младежки обекти“.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 40, който става § 39 със следната редакция::
  „§ 39. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр.49 от 2014г) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 39, ал. 3 след думата „културата“ се добавя „на младежки обекти“.
  2. В чл. 134, ал. 7 след думата „културата“ се добавя „на младежки обекти“.“


  § 40. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Предложение на н.п. Христо Монов, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т.2 от ПОДНС
  § 40 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 40 да се отхвърли.


  Предложение на н.п. Милена Дамянова, Лиляна Павлова, Александър Ненков и Галя Захариева
  § 40 по вносител става §41.
  Предложението е оттеглено.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА
  ДЕЦАТА МЛАДЕЖТА И СПОРТА:
  Форма за търсене
  Ключова дума