Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
26/09/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 354-01-52, внесен от н.п. Светла Бъчварова – Пиралкова и група народни представители на 4 септември 2013 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 354-01-52, внесен от н.п. Светла Бъчварова – Пиралкова и група народни представители на 4 септември 2013 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 26 септември 2013 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 354-01-52, внесен от н.п. Светла Бъчварова – Пиралкова и група народни представители на 4 септември 2013 г.
  На заседанието присъстваха г-н Тенчо Тенев, заместник изпълнителен директор на Българска агенция за безопасност на храните, г-жа Людмила Василева, директор на Дирекция „Нормативно регулиране на системата на здравеопазването” в Министерство на здравеопазването, г-н Радослав Архипов, заместник – председател на Български ветеринарен съюз, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от г-н Петко Атанасов, който информира народните представители, че с предлаганите изменения и допълнения се предвижда дейностите по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация да се извършват от всички лица, обучени по реда на наредба, която ще бъде издадена съвместно от министъра на земеделието и храните и министъра на здравеопазването. С предлаганите изменения се предвижда възможност за осигуряване на достъп на животновъдните организации до интегрираната информационна система на Българската агенция за безопасност на храните; разширяване на кръга от лица, имащи право да извършват идентификация; намаляване на сроковете за идентификация и въвеждане на данните от идентификацията в интегрираната информационна система с цел по-ранната проследяемост на животните и тяхното движение.
  В заключение г-н Атанасов допълни, че предложените промени няма да доведат до разходване на допълнителни средства от държавния бюджет.
  Министерство на земеделието и храните, Българска агенция за безопасност на храните и Министерство на здравеопазването подкрепиха законопроекта, като от страна на министерство на здравеопазването бяха направени бележки и предложения по отношение на текста на §1. Г-жа Людмила Василева обърна внимание на народните представители и гости, че съгласно чл. 62, ал. 2 от Закона за здравето условията и редът за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация се определят с наредба на министъра на здравеопазването. На това основание министърът на здравеопазването е издал Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Във връзка с гореизложеното г-жа Василева заключи, че е необходимо прецезиране на § 1 и предвиждане на изрична разпоредба, според която контролът върху дейностите по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в обектите по Закона за ветеринарномедицинската дейност се извършва от Българска агенция по безопасност на храните.
  Господин Архипов обърна внимание на народните представители, че ветеринарномедицинска дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация се извършва от ветеринарномедицински специалисти при условия и ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните. На ветеринарномедицинска дейност подлежат обекти с ветеринарномедицинско значение, а именно животновъдни обекти, обекти за търговия с животни, обекти за преработване и търговия със странични животински обекти, обекти за събиране и карантиниране на животни и т.н. Извършването на тези дейности от лица без ветеринарномедицинска квалификация би застрашило човешкото здраве и здравето на животните.
  В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването изразиха подкрепа по отношение на представените, от страна на министерство на здравеопазването, предложения и отправиха конкретни въпроси във връзка с опасенията, изразени от страна на Българския ветеринарен съюз.
  В отговор на отправените въпроси и изложените становища г-н Атанасов увери присъстващите, че направените предложения са крайно необходими предвид съществуващата в момента ситуация и изрази готовност за преразглеждане на някои от позициите на вносителите, обсъждане на представените становища и взимането им предвид между първо и второ гласуване.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 9, „Против”- 1, „Въздържал се”- 6, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 354-01-52, внесен от н.п. Светла Бъчварова – Пиралкова и група народни представители на 4 септември 2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р НИГЯР ДЖАФЕР
  Форма за търсене
  Ключова дума