Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
06/11/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравето:
  - № 354-01-10, внесен от н. п. Волен Сидеров и група народни представители на 28 май 2013 г.
  - № 354-01-66, внесен от н. п. Спас Панчев и група народни представители на 16 октомври 2013 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравето:
  - № 354-01-10, внесен от н. п. Волен Сидеров и група народни представители на 28 май 2013 г.
  - № 354-01-66, внесен от н. п. Спас Панчев и група народни представители на 16 октомври 2013 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 24 октомври 2013 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 354-01-10, внесен от н. п. Волен Сидеров и група народни представители на 28 май 2013 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето,№ 354-01-66, внесен от н. п. Спас Панчев и група народни представители на 16 октомври 2013 г.

  На заседанието присъстваха заместник – министърът на здравеопазването,д-р Бойко Пенков, представители на Министерство на младежта и спорта, Националната здравноосигурителна каса, съсловните организации в сферата на здравеопазването, пациентските организации, неправителствени организации и представители на организации от хотелиерския и ресторантьорския сектор.

  I.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето,№ 354-01-10, внесен от н. п. Волен Сидеров и група народни представители на 28 май 2013 г.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-н Димитър Димов. Той информира народните представители, че въведената през 2012 г. пълна забрана за тютюнопушене в закритите обществени места е довела до значителни финансови загуби и намаляване на работните места в сферата на туризма. Действащата забрана е довела до спад в приходната част на държавния бюджет и до ограничаване правата на гражданите за свободен избор.

  С предлаганите изменения и допълнения се цели допускане на тютюнопушене в закрити обществени места чрез обособяване на самостоятелни помещения, обозначени като такива и отговарящи на изискванията на закона и наредбата по чл. 56а, ал. 3. Предвижда се възможност собствениците на заведения за хранене и развлечения, чиято площ е по-малка от 70 кв. м., да имат право на избор дали да допускат или не тютюнопушене в заведението без обособяване на самостоятелни помещения.

  В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването изтъкнаха, че предлаганият законопроект противоречи на общоприетата политика на Европейския съюз по отношение вредата от тютюнопушенето и се обединиха около становището, че при вземането на законодателни решения, Комисията следва да бъде водена от един единствен приоритет – опазване здравето на нацията. Народните представители посочиха, че изложените аргументи са само една част от доводите, поради които не могат да подкрепят предлаганите изменения и допълнения в Закона за здравето.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 7, „Против” - 10, „Въздържал се” - 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 354-01-10, внесен от н. п. Волен Сидеров и група народни представители на 28 май 2013 г.

  ІІ. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето,№ 354-01-66, внесен от н. п. Спас Панчев и група народни представители на 16 октомври 2013 г.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от един от неговите вносители г-н Спас Панчев. Той информира своите колеги, че със законопроекта се предлага въвеждане на изключения от общата забрана, като тютюнопушене ще се допуска в обособени самостоятелни помещения в залите за консумация на място в заведенията за хранене и развлечения, а в игралните зали, игралните казина и заведенията с изяло нощен режим на работа ще се допуска тютюнопушене без необходимостта от обособяване на самостоятелни помещения.

  Предвижда се и въвеждането на задължение за собствениците на заведения или обекти, в които се допуска тютюнопушене да уведомяват за това съответната Регионална здравна инспекция. В срок до един месец териториалните органи на държавния здравен контрол ще извършват проверка в заведението или обекта за спазване изискванията на закона и на наредбата, като в публичния регистър на обектите с обществено значение ще бъдат вписвани всички заведения и обекти, в които се допуска тютюнопушене. Предвижда се и налагането на съответни имуществени санкции при неизпълнение на задължението за уведомяване.

  Условията и редът, техническите характеристики и изисквания за вентилация, и начина на обозначаване на помещенията, в които се допуска тютюнопушене ще бъдат регламентирани в наредба, издадена от Министерски съвет.

  С предлаганите изменения и допълнения в Закона за здравето се запазва пълната забрана за тютюнопушене в по-голяма част от закритите обществени места като обособените работни места, местата за настаняване, училищата, детските градини и ясли, интернет клубовете, кина, театри, концертни зали, галерии, читалища, библиотеки и др.

  Господин Спас Панчев допълни, че влизането в сила на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места от 1 юни 2012 г. е поставила ресторантьорския и хотелиерски бранш в изключително затруднено финансово положение. По данни на представителите на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БАХА) в следствие на тежката икономическа криза и пълната забрана за тютюнопушене, бизнесът отбелязва спад в оборота, особено през зимните месеци (2012-2013 г.), между 50 и 70% в зависимост от големината на населеното място. От друга страна, поради занижените приходи в бранша, за периода от влизането в сила на забраната до момента, редица заведения или прекратяват дейността си, или са принудени да сведат до минимум броя на работните места с цел икономии.

  В подкрепа усилията на държавата за ограничаване на тютюнопушенето в страната, особено сред подрастващото поколение се предлага средствата от приходите от осъществяване на контрола по спазване на забраната и ограниченията за тютюнопушене и от дейностите по чл. 36а да се използват за финансиране на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в България.

  В хода на дискусията, народните представители изразиха становища, с които не подкрепят предлагания законопроект, като подчертаха, че при обсъждането и вземането на решение за отпадне на пълната забрана за тютюнопушене на обществени места, водещи следва да бъдат доводите за опазване на човешкото здраве, а не икономическите аспекти за бизнеса.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 7, „Против” - 10, „Въздържал се” - 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 354-01-66, внесен от н. п. Спас Панчев и група народни представители на 16 октомври 2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р НИГЯР ДЖАФЕР
  Форма за търсене
  Ключова дума