Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
14/11/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 354-01-73, внесен от Емил Димитров Райнов и група народни представители на 5 ноември 2013 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 354-01-73, внесен от Емил Димитров Райнов и група народни представители на 5 ноември 2013 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 7 ноември 2013 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 354-01-73, внесен от Емил Димитров Райнов и група народни представители на 5 ноември 2013 г.

  На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева, подуправителят на Националната здравноосигурителна каса д-р Динчо Генев, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентските организации, на синдикалните организации, на организации на работодателите и на фармацевтичния сектор.
  От името на вносителите законопроектът и мотивите към него бяха представени от д-р Емил Райнов. Той информира народните представители, че с настоящия законопроект се предлагат промени в системата на органите на управление на НЗОК - от съществуващата сега двустепенна система, включваща Надзорен съвет и управител, в система, която да включва Събрание на представителите, Контролен съвет, Управителен съвет и директор, с нормативно определени условия и ред за тяхното конституиране, съответно избор и назначаване, както и със съответни правомощия.

  В своето изложение д-р Райнов посочи, че Националната здравноосигурителна каса е създадена със Закона за здравното осигуряване като обществена институция, която да управлява и разходва обществени средства. Целта на законодателя е била тази институция да бъде самостоятелна и отделна от държавата и държавния бюджет. По този начин се осигурява независимост, прозрачност и яснота при управлението на средствата, отделени за медицинска помощ чрез системата на здравното осигуряване. Системата на органите за управление трябва да отговаря на целите и предназначението на НЗОК и да осигурява контрол от страна на осигурените и осигуряващите върху събраните средства и тяхното разходване. Тригодишната практика по прилагането на двустепенната система на управление на НЗОК показа, че тя ограничава правото на представителност на преките участници в системата на здравното осигуряване и води до липсата на прозрачност при вземането на решения за разходването на средствата, набрани от здравноосигурителните вноски на всички български граждани. Предвид това с предлаганите изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване се цели възстановяване на обществения характер на институцията, както и постигане на по-голяма ефективност в управлението на НЗОК и контрол при изразходване на публичните средства от нейния бюджет.

  От съществено значение е и предлаганото със законопроекта изменение в разпоредбата на чл. 19, в съответствие с което директорът на НЗОК да бъде избиран въз основа на конкурс от Управителния съвет на НЗОК, а не от Народното събрание. Предлага се изборът на органите за управление на НЗОК и най - вече на директора на НЗОК да се извършва при пълна прозрачност и спазване на принципа на състезателност, с ясно мотивирано решение за избор на кандидати, при достъпна за всички, открита процедура. Промяната на модела на управление ще протече при запазване на стабилността на институцията и в преходния период, като се осигурява непрекъснатост на дейността в системата на здравеопазването и на достъпа до медицинска помощ.

  Вторият основен момент в законопроекта, с който също се цели възстановяване на обществения характер на НЗОК, е предложението служителите в Централното управление на НЗОК и в РЗОК да заемат длъжности по трудово правоотношение, а не по служебно, по каквото правоотношение работят служителите в институциите от държавната администрация, които подпомагат органите на държавната власт.

  Като трети основен момент в законопроекта се предлага изменение и допълнение на чл. 59 от закона с цел включване в обхвата на разпоредбата на чл. 59, ал. 11 на всички видове изпълнители на медицинска помощ с оглед на помощта, която оказват, тъй като изпълнителите на първична извънболнична медицинска и на извънболнична дентална помощ до момента са изключени от този обхват. Доказаното отчитане на дейност, която не е извършена, представлява грубо и съществено нарушение на договорни отношения, поради което прекратяването на договор с НЗОК e мярка, която следва да се прилага по отношение на всички договорни партньори на НЗОК и независимо от вида на помощта, която оказват без да бъдат правени изключения.

  В хода на дискусията представителите на съсловните и пациентски организации обърнаха внимание на преобладаващия брой представители на държавата в управлението на НЗОК. От своя страна Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз изразиха своята подкрепа по отношение на изрично посочените в законопроекта критерии за професионална компетентност за заемане на длъжността директор на Националната здравноосигурителна каса. Те подкрепиха и предложените промени по отношение статута на служителите на НЗОК, както и предлаганото изменение и допълнение на чл. 59 от Закона за здравното осигуряване като допълниха, че при установяването на нарушения е необходимо да се предвиди възможност за арбитраж и обжалване.

  В заключение, от името на вносителите д-р Райнов отбеляза, че направените предложения по време на дискусията ще бъдат обсъдени и между първо и второ гласуване на законопроекта ще бъдат внесени необходимите промени, за да бъде постигнат баланс между изразените по време на обсъждането становища.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 10, „Против” - 5, „Въздържал се” - 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване,№ 354-01-73, внесен от Емил Димитров Райнов и група народни представители на 5 ноември 2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  Д-Р НИГЯР ДЖАФЕР
  Форма за търсене
  Ключова дума