Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
30/05/2014

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 454-01-52, внесен от н. п. Нигяр Джафер и Тунчер Кърджалиев на 27 май 2014 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 454-01-52, внесен от н. п. Нигяр Джафер и Тунчер Кърджалиев на 27 май 2014 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 29 май 2014 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 454-01-52, внесен от н.п. Нигяр Джафер и Тунчер Кърджалиев на 27 май 2014 г.
  На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването, д-р Таня Андреева, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от д-р Кърджалиев, който информира народните представители, че с предлаганите изменения и допълнения се цели осигуряване изпълнението на конституционно прогласеното право на гражданите до достъпна медицинска помощ и на функцията на държавата за закрила на здравето на гражданите.
  Съгласно чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, индивидуална и групова практика за първична медицинска помощ се организира и осъществява от лекар, съответно от лекари с призната специалност по обща медицина, които се регистрират в съответната регионална здравна инспекция. Разпоредбите на чл. 13 и чл. 14 от закона са приети в съответствие с чл. 29, параграф 1 от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации, който урежда правото на упражняването на професионални дейности от общопрактикуващи лекари. Разпоредбата на параграф 2 на чл. 29 от Директивата дава възможност на държавите членки да освобождават от изискването за придобита специалност по обща медицина лица, които са зачислени да специализират обща медицина, при упражняването на дейностите на общопрактикуващ лекар.
  С § 1 от законопроекта, в съответствие с възможността, която дава Директивата, се предлага създаването на чл. 14а, съгласно който право да организират и осъществяват индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, след регистрация по реда на чл. 40, имат и лекари, приети за обучение за придобиване на специалност по обща медицина, за период не по-дълъг от определения по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето срок за обучение за придобиване на специалността.
  С цел осигуряване изпълнението на § 1, с § 2 се правят съответните допълнения в чл. 40 от Закона за лечебните заведения относно необходимите документи, прилагани към заявлението за регистрация на лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ.
  С § 3 в чл. 45 се създава основание за заличаване на регистрацията на практики по чл. 14а в случаите, когато лекарят, открил практиката не е придобил специалност по обща медицина в определения срок.
  Законопроектът създава правна възможност лекарите по § 94 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.), които до 2 юни 2014 г. не са придобили специалност по обща медицина, но са зачислени за придобиване на такава специалност, да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична извънболнична медицинска помощ за срок от пет години от влизането в сила на закона.
  Доктор Кърджалиев посочи, че със законопроекта се предвижда общопрактикуващите лекари, включително лекарите по § 94 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.), които до 2 юни 2014 г. не са зачислени за придобиване на специалност по обща медицина да могат да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 5 години от влизането в сила на закона, при условие, че се зачислят за придобиване на специалност по обща медицина в срок до една година от влизането му в сила.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 18, „Против” и „Въздържали се” - няма, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 454-01-52, внесен от н.п. Нигяр Джафер и Тунчер Кърджалиев на 27 май 2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  Д-Р НИГЯР ДЖАФЕР
  Форма за търсене
  Ключова дума