Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
05/06/2014 първо гласуване

  Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 402-01-18, внесен от Министерски съвет на 22 април 2014 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите

  ДОКЛАД  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 402-01-18, внесен от Министерски съвет на 22 април 2014 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 05.06.2014 г., Комисията по околната среда и водите, ръководено от н.п. Добрин Данев – заместник-председател, разгледа на първо четене Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 402-01-18, внесен от Министерски съвет на 22 април 2014 г. и разпределен на Комисията по енергетика като водеща.
  От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха: г-жа Боряна Каменова – директор на дирекция „Политика по изменение на климата и г-жа Христина Младенова – директор на дирекция „Бюджет, финанси и счетоводство, а от Министерството на икономиката и енергетиката – г-н Иван Палдънов – главен експерт в отдел „Сигурност в конвенционалната енергетика”.
  От името на вносителя законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от г-н Палдънов.
  В изпълнение на изискванията, произтичащи от решения на Европейската комисия (ЕК), с които на Република България се разреши да ползва дерогация по член 10в, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО, с Постановление № 75 от 2014 г. Министерският съвет на Република България прие Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013-2020 г.
  За изпълнение на тази дерогация, операторите на повечето големи енергийни обекти е необходимо да изпълнят сериозни инвестиционни проекти. Тези от тях, които няма да изпълняват проекти, но ще ползват правото да получат безплатни квоти за емисии на парникови газове, трябва да внасят съответни вноски в специално създадената транзитна Сметка „Национален план за инвестиции”, която е обособена част от бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката, като размерът на паричните вноски се определя съгласно приетата Наредба.
  Като гаранция за събираемостта на тези вноски, е необходимо да бъде допълнен чл. 69а от Закона за енергетиката, като въпросните вноски се определят като публични държавни вземания.
  Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, определя като публични държавни вземания вноските, установени на основание и по размер със закон, както и правомощията на органите по приходите, като в т. ч. изрично тяхно правомощие е да налагат мерки за обезпечаване на публични вземания и да извършват действия по събирането им. С дефинирането на вноските по Националния план за инвестиции за периода 2013-2020 г. като публични вземания, ще се осигури тяхното надлежно събиране, което се явява необходимо условие за изпълнението на този план.
  След откриването на дебата от председателя на заседанието на Комисията, отношение взеха: н.п. Силвия Хубенова, поставяйки въпрос за възможността за участие и на други органи и за прозрачността и н.п. Ивелина Василева – относно сметката и повече подробности за постъпването и разходването на средствата. Г-н Палдънов отговори на поставените въпроси, вкл. с текстове на наредбата, уреждащи постъпването и разходването на средствата.
  След проведените разисквания, Комисията по околната среда и водите с 10 гласа „за”, без ”против” и 7 ”въздържали се” подкрепи законопроекта и изрази следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 402-01-18, внесен от Министерски съвет на 22 април 2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Форма за търсене
  Ключова дума