Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ
17/07/2013

  Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г., № 230-00-18,внесен от Съвета за електронни медии на 19.11.2012 г.

  Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г., № 330-00-3,внесен от Съвета за електронни медии на 29.05.2013 г.
  С Т А Н О В И Щ Е

  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 17 юли 2013 г. бе обсъден Отчетът за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г., № 230-00-18, внесен от Съвета за електронни медии на 19.11.2012 г. и Отчетът за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г., № 330-00-3, внесен от Съвета за електронни медии на 29.05.2013 г. В заседанието участваха представители от Съвета за електронни медии (СЕМ): Георги Лозанов – председател, Анна Хаджиева и Мария Стоянова – членове на Съвета, Диляна Кирковска – главен експерт и Екатерина Русева – парламентарен секретар на Министерството на културата.
  Отчетите на Съвета за електронни медии бяха представени от г-н Георги Лозанов.
  Отчетите на Съвета за електронни медии за 2012 г. се внасят в Народното събрание съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) и представят информация за дейността му като регулатор и упражняването на надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги у нас.
  Съветът за електронни медии осъществява дейността си по силата на приетия през 1998 г. ЗРТ и е правоприемник на Националния съвет за радио и телевизия. При осъществяването на дейността си членовете на СЕМ се ръководят от принципите на: колегиалност, публичност и прозрачност; независимост при обсъжданията и вземането на решения; сътрудничество с държавните органи, доставчиците на медийни услуги и неправителствените организации, чиято дейност е в областта на медийните услуги или защитата на авторското право и сродните му права, защита на интересите на зрителите и слушателите. Заедно с това Съветът отчита интересите на обществото като защитава свободата на словото, плурализма на идеи и гледни точки в радио- и телевизионните програми, и независимостта на доставчиците на медийни услуги.
  В отчетите бе дадена информация за: дейността на СЕМ по издаването на лицензии и регистрации на радио- и телевизионни програми, предназначени за разпространение както в мрежи на аналогово, така и за цифрово радиоразпръскване; за открита процедура за издаване на лицензии за телевизионна дейност за създаване на програми с национален обхват, предназначени за разпространение чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване.
  Съветът за електронни медии осъществява функциите си по надзора, предвидени в Закона за радиото и телевизията, предимно върху лицензираните и регистрирани доставчици в аналогова среда, с акцент върху линейните програми.
  Обект на постоянно внимание от страна на Съвета за електронни медии е защитата на авторското право и сродните му права в програмите на доставчиците на медийни услуги.
  Един от приоритети на Съвета за електронни медии са действията по защитата на децата от неблагоприятно медийно съдържание и подписването на споразумението по чл. 32 от Закона за радиото и телевизията.
  През отчетния период Съветът за електронни медии приема Методически указания във връзка със забранените скрити търговски съобщения и позиционирането на продукти като форма на търговско съобщение в програмите на медийните доставчици.
  За втори път през календарната 2012 г. СЕМ извършва административна реформа – въведен е статут на държавния служител в администрацията на Съвета, съгласно измененията в чл. 22 от Закона за радиото и телевизията.
  Народните представители проф. Стефан Данаилов, доц. Татяна Буруджиева, г-н Антон Кутев, г-н Хюсеин Хафъзов, г-н Мартин Захариев, г-н Христо Монов, зададоха въпроси на председателя на Съвета за електронни медии г-н Георги Лозанов, на които той отговори.

  След проведената дискусия народните представители от Комисията по културата и медиите с 10 гласа „за”, 2 „против” и 0 „въздържал се” приеха за сведение:
  - Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г., № 230-00-18, внесен от Съвета за електронни медии на 19.11.2012 г. и предлагат на Народното събрание да го приеме за сведение;
  - Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г., № 330-00-3, внесен от Съвета за електронни медии на 29.05.2013 г. и предлагат на Народното събрание да го приеме за сведение.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Проф. Стефан Данаилов


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Проект!

  Р Е Ш Е Н И Е

  по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии
  за периода 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията
  Р Е Ш И:

  Приема за сведение Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г.

  Решението е прието от 42-то Народно събрание на …………………...
  2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

  Михаил Миков

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Проект!

  Р Е Ш Е Н И Е

  по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии
  за периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията
  Р Е Ш И:

  Приема за сведение Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2012 г. – 31.12.2012 г.

  Решението е прието от 42-то Народно събрание на …………………...
  2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

  Михаил Миков
  Форма за търсене
  Ключова дума