Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ
09/10/2013

  Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за периода 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г., № 231-00-21,внесен от Българската телеграфна агенция на 01.11.2012 г.

  Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г., № 304-00-6,внесен от Българската телеграфна агенция на 29.07.2013 г.
  С Т А Н О В И Щ Е


  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 9 октомври 2013 г., на основание чл.16, ал. 2 от Закона за Българската телеграфна агенция бе обсъден Отчетът за дейността на Българската телеграфна агенция за периода 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г., № 231-00-21, внесен от Българската телеграфна агенция на 01.11.2012 г., и Отчетът за дейността на Българската телеграфна агенция за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г., № 304-00-6, внесен от Българската телеграфна агенция на 29.07.2013 г.
  В заседанието участваха г-н Максим Минчев – генерален директор на БТА, г-н Борислав Чалъков – заместник-генерален директор на БТА, г-жа Евелина Андреева – главен секретар на БТА, г-н Данчо Антонов – главен счетоводител на БТА.
  Отчетите на Българската телеграфна агенция за 2012 г. се внасят в Народното събрание съгласно чл.84, т.17 от Конституцията на Република България, чл. 3, ал.2 и чл.16 от Закона за Българската телеграфна агенция и съдържат информация за дейността й като национален независим информационен институт на Република България.
  Отчетите на Българската телеграфна агенция бяха представени от г-н Максим Минчев.
  В тях бе дадена информация за: мястото на БТА на медийния пазар, немедийните клиенти на агенцията, участието й в дейността на международни асоциации, относно договори за обмен и чуждестранни партньорства. Подробно бе отчетена информационната дейност на БТА, развитието на информационните технологии, финансовото състояние, международните контакти, дейността на Националния пресклуб на БТА и публичните комуникации на института.
  Особен акцент в отчета заема проблемът с отсъствието на адекватна защита на авторското право на информационните продукти, които създава чрез служителите си и държавния финансов ресурс организацията.
  Българската телеграфна агенция обърна специално внимание на развитата си мрежа Национален пресклуб на БТА.
  Агенцията продължава да поддържа и да реализира най-мащабния си проект през последните години „Световни срещи на българските медии”.
  През отчетния период финансовото състояние на Българската телеграфна агенция показва следната картина:
  Приходи: утвърдена субсидия 4 185 000 лева; собствени приходи в размер на 1 810 000 лева.
  Разходи: 3 348 000 лева за заплати; 42 000 лева за командировки; 614 000 лева за осигуровки; 1 781 000 лева за издръжка; 315 000 лева за други разходи; 243 000 лева за дълготрайни активи.
  В тази връзка ръководството на агенцията изтъкна недостига на финансови средства за институцията, чийто бюджет за 2013 г. е по-малък от този за 2008 г.
  Народните представители проф. Стефан Данаилов, г-жа Гинче Караминова, г-жа Татяна Буруджиева, г-н Лъчезар Иванов и г-жа Мариана Бояджиева зададоха въпроси, на които присъстващите членове на ръководството на БТА отговориха.
  След проведената дискусия на основание чл.16, ал.2 от Закона за Българската телеграфна агенция народните представители от Комисията по културата и медиите приеха единодушно със 17 гласа „за”:
  - Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция за периода 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г., № 231-00-21, внесен от Българската телеграфна агенция на 01.11.2012 г. и
  - Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г., № 304-00-6, внесен от Българската телеграфна агенция на 29.07.2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Проф. Стефан Данаилов
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Проект!


  Р Е Ш Е Н И Е

  по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция
  за периода 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г.


  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 16, ал. 3 и ал. 4 от Закона за Българската телеграфна агенция


  Р Е Ш И:

  Приема Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция за периода 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г.


  Решението е прието от 42-ото Народно събрание на…………г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

  Михаил Миков  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Проект!

  Р Е Ш Е Н И Е

  по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция
  за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.


  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 16, ал. 3 и ал. 4 от Закона за Българската телеграфна агенция


  Р Е Ш И:

  Приема Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.


  Решението е прието от 42-ото Народно събрание на…………г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

  Михаил Миков
  Форма за търсене
  Ключова дума