Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ
23/10/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 302-01-12,внесен от Министерски съвет на 13 август 2013 г.

  и

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 354-01-65, внесен от Стефан Данаилов и група народни представители на 16 октомври 2013 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Комисията по култура и медиите на редовно заседание, проведено на 23 октомври 2013 г. обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 302-01-12, внесен от Министерски съвет на 13 август 2013 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 354-01-65, внесен от Стефан Данаилов и група народни представители на 16 октомври 2013 г. Заседанието е отразено в стенографски протокол от същата дата.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, внесен от Министерски съвет, въвежда изискванията на Директива 2011/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27.09.2011 г. за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права. Той предвижда срокът на закрила на правата на артистите-изпълнители и на продуцентите на звукозаписи да се удължи. Тези мерки са насочени преимуществено към увеличаване на срока на закрила от 50 на 70 години за записи на изпълнения и на звукозаписи. Аргументът е, че изпълнителите обикновено започват своята кариера млади и досегашният 50-годишен период на закрила често не защитава техните изпълнения през целия им живот, не им позволява да се позоват на правата си, да предотвратят или ограничат нежелано използване на изпълненията им приживе.
  Промяната се отнася и до правата на продуцентите на звукозаписи, но само при някои записи на изпълнението и при известни условия, които обезпечават ефективното удължаване на срока на закрила за изпълнителите. Въвежда се в по-голяма степен защита на артистите-изпълнители в случай на неефективно пазарно поведение на продуцентите на звукозаписи. Проектът на закон уеднаквява терминологично някои понятия от българското законодателство с такива от европейското законодателство в областта на интелектуалната собственост, като заменя термина „разгласяване” със „съобщаване на публиката”.
  Крайният срок за транспониране на Директива 2011/77/ЕС е 1 ноември 2013 г.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, внесен от Стефан Данаилов и група народни представители, прави допълнение в Закона за авторското право и сродните му права относно актовете на съдилищата, като изважда последните от обектите на закрила.
  През 2011 г. в съдържанието на закона бяха включени норми относно новия ред за регистрация на организациите за колективно управление на права. Смятаме, че с оглед внасянето на правна сигурност по отношение на трети лица (ползватели) относно носителите на права е необходимо да се обезпечат допълнителни гаранции за изолиране на случаите на формално създадени, но неефективно функциониращи организации за колективно управление на права, както и прецизиране на действащите правни норми с цел по-ясно формулиране на действителната правна воля на законодателя, въведена със закона през 2011 г. Усъвършенстването на правната уредба в тази част на закона ще създаде успокоение сред неправителствения сектор, който ще съумее да организира колективното управление на авторски и сродни права успешно и безконфликтно.
  Министърът на културата в становището си подкрепя така внесения от народните представители законопроект.
  След проведените разисквания Комисията по култура и медиите:
  - предлага на Народното събрание с 16 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържал се” да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 302-01-12, внесен от Министерски съвет на 13 август 2013 г.
  - предлага на Народното събрание единодушно с 18 гласа „за” да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 354-01-65, внесен от Стефан Данаилов и група народни представители на 16 октомври 2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Проф. Стефан Данаилов
  Форма за търсене
  Ключова дума