Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ
18/12/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 354-01-91, внесен от Димитър Дъбов, Пламен Славов и Татяна Буруджиева-Ваниотис на 09.12.2013 г.
  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 18 декември 2013 г. бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 354-01-91, внесен от Димитър Дъбов, Пламен Славов и Татяна Буруджиева-Ваниотис на 09.12.2013 г.
  В заседанието участваха от Министерството на културата: Милда Паунова – директор на дирекция „Правно нормативна дейност и обществени поръчки и Екатерина Русева, парламентарен секретар; от Националния археологически институт с музей – БАН, доц. Бони Петрунова.
  Законопроектът беше представен от г-жа Татяна Буруджиева-Ваниотис.
  С предложения законопроект се прeдлагат промени в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за вероизповеданията с цел запазване на културно-историческото наследство на Република България и създаване на условия за опазване, закрила и развитие на културното наследство в интерес на обществото.
  В Комисията по културата и медиите се получи становище в подкрепа на законопроекта от Национално сдружение на общините в Република България.
  Участие в разискванията взеха народните представители, представителите на Министерството на културата и Националния археологически институт с музей – БАН.
  По време на разискванията бяха изказани мнения, че необходимостта от правна защита на културното наследство се оказва не самият статус на обектите, а същината на възникналите правоотношения, предназначението на собствеността, способите, осигуряващи гаранция за ефективното осъществяване на публичните функции на държавните учреждения и общините, обективирана в различните конкретни законодателни разрешения в Закона за културното наследство, което вмества в общата конституционна рамка чл. 23 от Конституцията, където се казва, че държавата се грижи за опазване на националното историческо и културно наследство.

  След проведеното гласуване Комисията по културата и медиите с 16 гласа „за”, 3 „против” и 0 „въздържал се” предлага Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията, № 354-01-91, внесен от внесен от Димитър Дъбов, Пламен Славов и Татяна Буруджиева-Ваниотис на 09.12.2013 г. да бъде внесен за първо гласуване в Народното събрание.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Проф. Стефан Данаилов
  Форма за търсене
  Ключова дума