Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
16/12/2013 второ гласуване

  ДОКЛАД

  за второ гласуване

  по законопроект за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства, № 354-01-94, внесен от
  н.п. Атанас Мерджанов и Димитър Дъбов на 10.12.2013 г., приет на първо гласуване на 13.12.2013 г.

  (П Р О Е К Т!)
  ЗАКОН
  за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства
  (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г.,
  бр. 17 и 52 от 2013 г.)

  Комисията ……………….. текста на вносителя за наименованието на закона.

  §1. В Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства (обн. ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) в § 42 думите „1 януари 2014 г.“ се заменят с „1 януари 2015 г.

  Комисията ………………… текста на вносителя за §1.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията ……………….. текста на вносителя за наименованието на подразделението.  §2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

  Предложение на н.п. Филип Попов и Митхат Метин:

  По §2. Изразът „от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ да се замени с израза „от 31 декември 2013 г.“. Текстът на §2 да придобие следния вид:
  „§2. Законът влиза в сила от 31 декември 2013 г.“

  Комисията ………………. предложението.

  Комисията ………………. по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §2:
  „§2. …………………………………………………………………..“


  София, 17 декември 2013 г.


  Председател на ККССИПСРСДДЗЕС: /п/

  /Димитър Дъбов/
  Форма за търсене
  Ключова дума