Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
16/10/2013 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. №353-18-27/16.10.2013 г.
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 302-01-22, внесен от Министерския съвет на 27.09.2013 г.

  На своето заседание, проведено на 16 октомври 2013 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, внесен от Министерския съвет.
  В заседанието взеха участие: Людмила Петкова, зам. министър на финансите и Красимир Сивев, директор на дирекция „Данъчна политика”.


  I. Законопроектът цели да се актуализират акцизните ставки за природния газ, използван като моторно гориво, за природния газ, използван като гориво за отопление и за тежките корабни горива. Ставките се повишават до размера на задължителните минимални ставки, въведени в Европейския съюз. Това става в съответствие с Директива 2003/96/ЕО относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията и поради отпадането на дерогацията за нашата страна, съгласно Договора за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз.
  Във връзка с природния газ, използван като моторно гориво, с кодове КН 2711 11 00 и 2711 21 00, в законопроекта е предвидено въвеждането на национална мярка, съгласно чл. 19, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО, за въвеждане на намалена ставка от 0,85 лв. за 1 гигаджаул, т.е. въвеждане отново на досегашния намален размер на акцизната ставка. Съгласно чл. 19, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО намалената ставка може да се прилага за максимален период от 6 години, считано от 1.1.2014 г. Във връзка с чл. 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз в законопроекта е направена уговорка (§5, т.4), че увеличената акцизна ставка ще се прилага до постановяване на акт на Европейската комисия за съвместимост на намалената ставка с правилата на ЕС в областта на държавните помощи.

  II. Със законопроекта се привежда в действие схема за държавна помощ за подпомагане на земеделските производители чрез прилагане на намалена акцизна ставка за газьол посредством ваучери за гориво. С решение на Европейската комисия С(2011) 9152 от 5 декември 2011 г. вече е одобрена такава схема, която е в сила до 31.12.2013 г., но тя не е била приведена в действие. Министерството на земеделието и храните е изпратило искане до Европейската комисия за удължаване срока на действие на споменатата схема до 31.12.2014 г. В проектозакона се прави уговорка (§30), че схемата с ваучерите ще бъде задействана „след постановяване на решение на Европейската комисия за удължаване срока на действие на съществуващата разрешена схема на държавна помощ”.
  В законопроекта се съдържат и редица изменения и допълнения, целящи по-ясно дефиниране на продукти, подлежащи на облагане с акциз, облекчаване на процедури и режими, обезпечаване на плащания, съкращаване на срокове за издаване на разрешения и др.

  III. Предлаганият законопроект не противоречи на правото на ЕС. Неговото приемане е необходимо с цел привеждане на акцизните ставки у нас в съответствие с изискванията на Директива 2003/96/ЕО. Същевременно трябва да се отбележи, че посочените по-горе уговорки в §5, т. 4 и в §30, които усложняват прилагането на законопроекта, биха могли да се избегнат, ако своевременно бяха предприети необходимите действия пред Европейската комисия.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 9 гласа „за” и 6 гласа „въздържал се” на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 302-01-22, внесен от Министерския съвет на 27.09.2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума