Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
23/10/2013 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 353-18-29/24.10.2013 г.
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 302-01-12, внесен от Министерски съвет на 13.08.2013 г.  На заседанието, проведено на 23 октомври 2013 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, внесен от Министерски съвет. В заседанието на Комисията взе участие Васил Василев – заместник-министър на културата.

  I. С настоящия законопроект се цели приемането на разпоредби за привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на нормативната уредба на Европейския съюз за подобряване закрилата на правата на артистите-изпълнители, отчитайки творческия и артистичния им принос в.създаването на защитено интелектуално съдържание.

  II. Проектът на закон въвежда изискванията на Директива 2011/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27.09.2011 г. за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права. В тази връзка следва да се има предвид, че крайният срок за транспониране на Директива 2011/77/ЕС е 1 ноември 2013 г.

  II. Законопроектът предвижда, в съответствие с Директивата, срокът на закрила на правата на артистите-изпълнители и продуцентите на звукозаписи да стане 70 години (в момента той е 50 години), но само при някои записи на изпълнението и включва съпътстващи мерки, които да осигурят ефективността от удължаването на горепосочения срок. Предлага се допълнителна закрила на артисти-изпълнители при бездействие от страна на техните продуценти. Уреждат се и различни форми на допълнително възнаграждение в полза на артистите-изпълнители. Предвиждат се и промени, свързани с уеднаквяване на терминологията с тази на европейското законодателство в областта на интелектуалната собственост.

  ІІІ. В заключение, предложеният законопроект е съобразен с изискванията на Директива 2011/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27.09.2011 г. за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага (с 15 гласа „за” и 2 гласа „въздържал се”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 302-01-12, внесен от Министерски съвет на 13.08.2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума