Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
20/11/2013 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх.№ 353-18-43/21.11.2013 г.
  Относно: законопроект за доброволчеството, № 354-01-71, внесен от ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА и група народни представители на 30.10.2013 г.


  На заседанието, проведено на 20 ноември 2013 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за доброволчеството, внесен от ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА и група народни представители.

  В заседанието на Комисията от страна на вносителите взеха участие народните представители Гинче Караминова и Ирена Коцева.

  I. Целта на настоящия законопроект е да се регулират посредством общ закон трайно установени обществени отношения, както и да се стимулира доброволческата дейност във всички сфери на обществения живот като основа за насърчаване на активната гражданска позиция, развитие на гражданското общество и засилване на солидарността. Предвид спецификата на своята дейност, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разглежда законопроекта във връзка с европейското измерение на темата за доброволчеството като един от важните аспекти на активното гражданство.

  II. Съгласно представените от вносителя мотиви, настоящият законопроект се предлага в изпълнение на законодателната резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно обявяването на 2011 г. за Европейската година на доброволчеството.

  III. Законопроектът включва определяне на основните принципи на доброволческа дейност и легална дефиниция на понятията: „доброволческа организация”, „доброволческа дейност” и „доброволец”, което създава необходимите предпоставки за определяне правния статус на доброволците.

  Предлагат се разпоредби, които предвиждат участието на доброволци-български граждани, доброволци-граждани на държава - членка на Европейския съюз, и доброволци-граждани на трети страни. За целта законопроектът въвежда изискванията на Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност. В тази връзка се правят изменения и в Закона за чужденците, предвидени в Заключителните разпоредби на настоящия законопроект.

  IV. Във връзка с прецизирането на текстовете в законопроекта между първо и второ четене, следва да се обсъдят възможностите за включване в него на някои добри практики от предложението за Регламент за създаване на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ, COM (2012) 514 – например по отношение на правния статут и изискванията към кандидатите за доброволци, механизма за сертифициране на изпращащите организации, създаването, поддръжката и актуализирането на регистър на доброволците, създаването на програми за обучение на кандидатите за доброволци и др.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 18 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за доброволчеството, № 354-01-71, внесен от ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА и група народни представители на 30.10.2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  МЛАДЕН ЧЕРВЕНЯКОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума