Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
04/06/2014 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е

  Вх. № 453-18-25/05.06.2014 г.
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 402-01-25, внесен от Министерски съвет на 22.05.2014 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 4 юни 2014 г. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, внесен от Министерския съвет.

  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Росица Янкова, заместник-министър на труда и социалната политика и г-жа Елка Милева , държавен експерт в Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ към Министерство на труда и социалната политика.

  I. С настоящия законопроект се цели да бъдат отразени коментарите на Европейската комисия, направени чрез Официално уведомително писмо № С (2014) 227 от 27 януари 2014 г във връзка с неизпълнение от страна на Република България на задълженията й по чл. 49 и 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и чл. 11 и 16 от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар.

  Според Европейската комисия чл. 28, ал. 4 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), предвиждащ задължителна регистрация на всички посреднически договори, сключени с чуждестранни работодатели и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (НУРИПДНР), предвиждащ срок на валидност на удостоверенията до 5 години, са в разрез с горепосочените европейски актове, тъй като ограничават по непропорционален начин свободата на установяване и на свободно предоставяне на услуги.

  II. Законопроектът предвижда отмяна на чл. 28, ал. 4, както и изменение на чл. 28, ал. 1 от ЗНЗ, с което се въвежда безсрочна регистрация за извършване на посредническите услуги по заетостта.. От своя страна предложените изменения и допълнения в чл. 27 и 27а от ЗНЗ предвиждат лица, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно законодателството на друга държава - членка на ЕС, ЕИП или Швейцария, да не подлежат на регистрация, когато извършват тези услуги временно или еднократно в Република България.

  III. В заключение целта на предложените промени в ЗНЗ е да се отстранят констатираните от ЕК несъответствия с чл. 11 и 16 от Директива 2006/123/ЕО като по този начин се създадат условия за свободно установяване и за свободно предоставяне на посреднически услуги по заетостта, намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, намаляване на административните разходи за предоставяне на посреднически услуги и подобряване на качеството и на достъпа до предоставяните услуги и насърчителни мерки.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 16 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 402-01-25, внесен от Министерски съвет на 22.05.2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ:


  ДЕНИЦА КАРАДЖОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума