Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
07/10/2009 второ гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за електронната търговия, № 902-01-15, внесен от Министерския съвет на 11 септември 2009 г., приет на първо гласуване на 30 септември 2009 г.
  Д О К Л А Д

  на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм


  Относно: Законопроект за изменение на Закона за електронната търговия, № 902-01-15, внесен от Министерския съвет на 11 септември 2009 г., приет на първо гласуване на 30 септември 2009 г.


  ПРОЕКТ!
  ВТОРО ГЛАСУВАНЕ


  З А К О Н

  за изменение на Закона за електронната търговия
  (Обн., ДВ, бр. 51 от 2006 г.; изм. и доп. бр. 105 от 2006 г. и бр. 41 от 2007 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 21 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.
  2. В ал. 3 думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.


  § 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
  София, 5 октомври 2009 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума