Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
14/04/2010 първо гласуване

  Д О К Л А Д по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 002-01-22, внесен от Министерския съвет на 6 април 2010 г. и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 054-01-5, внесен от н. п. Мартин Димитров (ПГ на „Синята коалиция”) на 26 януари 2010 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 002-01-22, внесен от Министерския съвет на 6 април 2010 г. и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 054-01-5, внесен от н. п. Мартин Димитров (ПГ на „Синята коалиция”) на 26 януари 2010 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Министерския съвет и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от н. п. Мартин Димитров.
  На заседанието присъстваха г-жа Мая Христова – заместник министър на икономиката, енергетиката и туризма, г-н Петко Милевски – изпълнителен директор на Топлофикация - София, г-н Ангел Семерджиев – председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, представители на КРИБ, КНСБ и други.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Министерския съвет беше представен от заместник - министър Мая Христова.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката е разработен в съответствие с политиката на правителството за намаляване на тежестта за бюджета и оптимизиране дейността на регулаторните органи съгласно Решение № 870 на Министерския съвет от 2009 г. В така представения законопроект се предлагат текстове, засягащи въпроси в сферата на електропроизводството, в частност – задължението за изкупуване и ценообразуване при комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия; снабдяването с електрическа енергия от крайните снабдители; внасяне на яснота в отношенията между електропреносно и разпределителните предприятия по отношение на мрежите и присъединяването на обекти към преносната мрежа; ясно регламентиране на правото да бъдат изграждани, съответно – притежавани, уредбите средно напрежение, служещи за присъединяване само на един потребител за стопански нужди към електроразпределителните мрежи. Предлагат се изменения, с които се отстраняват допуснати в текста на закона неточности, основно по отношение на контролните правомощия на ДКЕВР и по отношение на съставите на административни нарушения и за коригиране на неверни препратки.
  Приемането на предложения законопроект е необходимо относно задължителното изкупуване на произведената електроенергия от комбинирано производство и условията, при които общественият доставчик и крайните снабдители ще правят това изкупуване.
  В съответствие с изложеното по отношение на регулаторния орган по Закона за енергетиката - Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, е предвидено:
  - съставът на комисията да е от 7 членове, включващ председател и шестима членове, без да се предвиждат заместник-председатели;
  - ограничаване мандатите на членовете на комисията до максимум два последователни мандата;
  - осигуряване на възможност за работа на комисията в хипотезата на прекратяване на мандат до назначаването на нов член на комисията;
  - промени в изискванията към броя членове в енергийния сектор и в сектора водоснабдяване и канализация, съответно – трима и двама, и предвиждане председателят на комисията и един член - правоспособен юрист, да са с опит в едната или в другата сфера.
  - промени в разпоредбите за кворум и мнозинство при вземане на решения от комисията във връзка с намаляването на числения й състав, като кворумът и мнозинството са изравнени на петима.
  Предвижда се публикуване на електронната страница на комисията на нейните решения за издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензиите и на решенията за утвърждаване на цените, вместо в бюлетина на комисията. Изрично се уреждат контролните правомощия на комисията по отношение на лица, които извършват дейности без лицензия, в случаите, когато такава се изисква.
  Урежда се също така, в съответствие със законите, регламентиращи държавната и общинската собственост, възмездното учредяване на ограничени вещни права от компетентните държавни или общински органи без търг или конкурс за изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни обекти, надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях, както и на свързаните с производството съоръжения за депониране на производствени отпадъци, в полза на лицето, което ще експлоатира енергийния обект.
  Предложено е и изменение, което предвижда в случаите на добив на енергийни ресурси за задоволяване на държавна нужда, когато не е постигнато споразумение със собствениците или титулярите на други вещни права, енергийното предприятие концесионер да може да поиска от министъра на икономиката, енергетиката и туризма да инициира отчуждителна процедура по Закона за държавната собственост.
  Удължава се срокът за изкупуване на електрическата енергия, произведена от съществуващите топлоелектрически централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, без постигнати показатели за високоефективност, до края на 2011 г. В същия срок се предвижда изкупуване и на електроенергията, произведена над количеството електрическа енергия от комбинирано производство (т. нар. „принудена електрическа енергия”). До края на настоящия регулаторен период цената на „принудената” електрическа енергия е по договаряне, а от 1 юли 2010 г. – по индивидуални разходи.
  При действащия механизъм за ценообразуване, за да се извърши регулиране на дейността на енергийното предприятие, е необходимо ДКЕВР да определи всички цени на енергийни продукти, произвеждани в дружеството. Във връзка с това и поради невъзможността да прекратят доставката на топлинна енергия на своите потребители, се предлага удължаване на преходния период до края на 2011 г. Този срок е в съответствие с предвиденото в закона към същата дата министърът на икономиката, енергетиката и туризма да изготви и внесе в Министерския съвет за одобряване законопроект, въвеждащ пазарен механизъм за насърчаване на комбинираното производство.
  В защита на интересите на обществения доставчик и крайните снабдители за намаляване на разходите им за изкупуване на комбинирана електрическа енергия, предложението е да отпадане преференциалната цена за комбинираната електроенергия без постигнати показатели за висока ефективност.
  Удължаването на сроковете по § 17 и 18 от законопроекта е свързано с въвеждането на механизма за издаване на сертификати за произход. Счита се, че едновременното въвеждане на нов механизъм за уреждане на търговските плащания при комбинирано производство и рестриктивните мерки за ценообразуване на този етап са достатъчни за изпълнение на насоките на Директива 2004/8/ЕО за насърчаване на високоефективно комбинирано производство, особено в момент на световна икономическа криза и спад на потреблението на топлинна енергия.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от н. п. Мартин Димитров, беше представен от н. п. Мартин Димитров.
  Според вносителя, няколко са основните идеи, залегнали в законопроекта. Те са подчинени на желанието за оптимизиране работата на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, което включва и намаляване на членовете й.
  На първо място е идеята за внасяне на по-голяма прозрачност в работата на ДКЕВР. В този смисъл са предлаганите изменения на ал. 3 и ал. 5 от чл. 13 на закона. Предложението е всички заседания на Комисията да са открити. Счита се, че ДКЕВР е твърде важен орган, за да има съмнение относно прозрачността на решенията му. От тази гледна точка – откритите заседания ще допринесат за повишаване на доверието в Комисията и ще рефлектират положително върху имиджа й.
  Друго предложение в законопроекта е това за намаляване броя на членовете на ДКЕВР от сегашните 13 на 9. По-малкият брой членове на Комисията би довел и до по-малки разходи, необходими за дейността й, както и до намаляване администрацията на ДКЕВР, което също би имало положителен финансов ефект. Не на последно място – намаляването на членовете на независимия регулатор би могло да го направи по-оперативен.
  С необходимостта от финансова оптимизация е обоснована и предлаганата промяна за редуциране на средствата, разходвани по линия на т.нар. допълнително материално стимулиране на Комисията и на нейната администрация. Това предложение в условията на тежка икономическа криза е в синхрон с провежданата политика на бюджетни оптимизации, засягаща всички сфери на дейност в публичния и частния сектор.
  В хода на дискусията бяха поставени въпроси относно § 3, изменящ чл. 13 от Закона за енергетиката. Народните представители се обединиха около мнението, че е необходимо прецизиране на разпоредбата между първо и второ четене на законопроекта, поради невъзможност в закон да се запише начина на гласуване на член на независим орган.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  - по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Министерския съвет: “За” – 14 народни представители, “Против” - 6 и “Въздържали се” – 1 народен представител;
  - по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от н. п. Мартин Димитров: “За” – 16 народни представители, “Против”- 2 и “Въздържали се” – 2 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 002-01-22, внесен от Министерския съвет и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 054-01-5, внесен от н. п. Мартин Димитров.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума