Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
29/04/2010 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ четене по законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 002-01-17, внесен от Министерския съвет на 1 март 2010 г., приет на първо гласуване на 26 март 2010 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 002-01-17, внесен от Министерския съвет на 1 март 2010 г., приет на първо гласуване на 26 март 2010 г.


  ПРОЕКТ!
  ВТОРО ГЛАСУВАНЕ  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането

  (Обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г. и бр. 24 и 41 от 2009 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законопроекта.

  § 1. В чл. 82, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „четири млн. и четиристотин хиляди” се заменят с „четири млн. и шестстотин хиляди”.
  2. В т. 2 думите „шест млн. и четиристотин хиляди” се заменят със „седем млн.”
  3. В т. 3 думите „два млн.” се заменят с „два млн. и двеста хиляди”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  Предложение от н. п. Димитър Главчев и Валентин Николов:
  Да се създадат нови § 2 и 3:
  „§ 2. В чл. 102, ал. 1 думите „включени в списък, утвърден от заместник-председателя” да отпаднат.
  § 3. Чл. 103 да отпадне.”
  Предложението е оттеглено.

  § 2. В чл. 162 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Застрахователният брокер представя в комисията:
  1. годишни справки и отчети - до 31 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят;
  2. шестмесечни справки и отчети – до 31 юли на съответната година.”
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Годишните и шестмесечните справки и отчети се представят по образец, утвърден със заповед на заместник-председателя.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 290 се създава ал. 8:
  „(8) Годишният бюджет и годишният финансов отчет на фонда се представят за одобряване от комисията. Одобрените бюджет и отчет се представят на Сметната палата. С правилника по чл. 287, ал. 7 се определят условията и редът за внасяне, разглеждане и одобряване на бюджета на фонда, както и за отчитането на неговото изпълнение.”

  Предложение от н. п. Георги Икономов:
  В § 3, чл. 290, ал . 8 се изменя така:
  „(8) Годишният бюджет на фонда се представя за одобряване от комисията. Комисията одобрява бюджета или го връща за преработване, като дава съответни задължителни указания, когато той противоречи на разпоредбите на този кодекс и подзаконовите актове по прилагането му, застрашава финансовата стабилност на фонда или интересите на лицата, които имат право на вземане от фонда или когато административните разходи на фонда са необосновано завишени. Редът за внасяне, разглеждане и одобряване на бюджета на фонда се определят с правилника по чл. 287, ал. 7.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Предложение от н. п. Явор Нотев:
  § 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Иван Н. Иванов:
  § 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 290 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2, т. 5 накрая се добавя „след одобряване от комисията”.
  2. Създават се ал. 8 и 9:
  „(8) Комисията одобрява проекта на годишен бюджет на фонда или го връща за преработване, когато противоречи на разпоредбите на този кодекс и подзаконовите актове по прилагането му, застрашава финансовата стабилност на фонда или интересите на лицата, които имат право на вземане от фонда или когато административните разходи на фонда са необосновано завишени, като дава задължителни указания.
  (9) Когато до началото на съответната година няма приет годишен бюджет на фонда, до неговото приемане, разходите на фонда се извършват до размера на тези за съответния период на предходната година. При възникване на необходимост от извършване на разходи с по-висок размер, управителният съвет ги извършва след разрешение на комисията.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 4:
  § 4. В чл. 291, ал. 3, т. 6 накрая се добавя „и на комисията”.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

  § 4. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон застрахователните дружества и презастрахователите привеждат капитала си в съответствие с изискванията на чл. 82, ал. 1.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума