Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
28/04/2010 първо гласуване

  Д О К Л А Д по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 002-01-26, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 002-01-26, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 28 април 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.

  На заседанието присъстваха г-жа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика” и г-жа Венетка Тодорова – началник на отдел в дирекция „Данъчна политика” към Министерство на финансите, г-н Стоян Марков – заместник-изпълнителен директор на Националната агенция по приходите и г-н Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно осигурителна методология”. Законопроектът беше представен от г-жа Людмила Петкова.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси е изготвен в изпълнение на Решение № 180 на Министерския съвет от 1 април 2010 г. за одобряване на мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция. Предложенията са свързани с изпълнението на част от тези мерки. Във връзка с това се предлага двойно увеличаване на данъка върху жилищните имоти с данъчна оценка над 300 хил. лв. и на данъка върху леките автомобили със застрахователна стойност над 70 хил. лв. Предвидено е също така и тройно увеличение на данъка върху ветроходните и моторни яхти, самолетите и вертолетите, когато не се използват за стопански цели.

  В хода на дискусията бяха поставени въпроси относно облагането на жилищните имоти на един и същ собственик с данъчна оценка под 300 хил. лв. всеки, но с обща такава над 300 хил. лв. Предмет на обсъждане беше и начина на администриране на информацията относно предоставянето на данните за застрахователната стойност на леките автомобили над 70 хил.лв.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 13 народни представители, без “Против” и “Въздържали се” – 2 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесен от Министерския съвет.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума