Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
23/06/2010 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ четене
  Относно: общ проект на приетите на първо гласуване на 9 юни 2010 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 054-01-5/26.01.2010 г., внесен от Мартин Димитров, законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 002-01-22/06.04.2010 г., внесен от Министерския съвет и законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 054-01-47/14.05.2010 г., внесен от Валентин Николов, Диан Червенкондев и Мартин Димитров, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Проект!
  Второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: общ проект на приетите на първо гласуване на 9 юни 2010 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 054-01-5/26.01.2010 г., внесен от Мартин Димитров, законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 002-01-22/06.04.2010 г., внесен от Министерския съвет и законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 054-01-47/14.05.2010 г., внесен от Валентин Николов, Диан Червенкондев и Мартин Димитров, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
  (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г. и бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Комисията е колегиален орган и се състои от 7 членове, включително председател.”
  2. В ал. 2 думата „заместник-председателите” се заличава.
  3. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „като едно лице може да бъде избирано и назначавано за не повече от два последователни мандата”.
  4. Създава се ал. 4:
  ”(4) При изтичане на мандата на председателя или на член на комисията те продължават да изпълняват своите правомощия до новите назначения в състава на комисията.”

  Предложение от н.п. Валентин Николов:
  В § 1. (относно чл. 11):
  А) Точка 2 да се измени така:
  „2. В ал. 2 думите „заместник-председателите” се заличават, а думите „и се назначават със заповед на министър-председателя” се заменят с думите „а министър-председателят сключва с тях трудови договори”.
  Б) Създава се нова т. 4 (ал. 4):
  „(4) Половината от състава на комисията – двама членове със стаж в енергетиката и един в областта на водоснабдяването и канализацията, се обновява на всеки две години и половина. Това правило не се прилага за председателя на комисията.”
  В) Точка 4 да стане т. 5:
  ”(5) Членовете на комисията изпълняват функциите си и след изтичане на техния мандат до встъпване в длъжност на новите членове.”

  Комисията не подкрепя предложението по буква „А”, т. 2 в частта, а думите „и се назначават със заповед на министър-председателя” се заменят с „а министър-председателят сключва с тях трудови договори” и го подкрепя по принцип в останалата му част.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Комисията е колегиален орган и се състои от 7 членове, включително председател.”
  2. В ал. 2 думата „заместник-председателите” се заличава.
  3. В ал. 3 накрая се добавя „с право на не повече от два пълни последователни мандата”.
  4. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Съставът на комисията – 2 членове със стаж в енергетиката и 1 член със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията, се обновява през две години и половина. Това правило не се прилага за председателя на комисията.
  (5) Членовете на комисията продължават да изпълняват своите правомощия и след изтичането на мандата им до встъпването в длъжност на новите членове.”

  § 2. В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така:
  „(1) За членове на комисията могат да бъдат избирани и назначавани дееспособни български граждани с висше образование и образователно–квалификационна степен „магистър”, които не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, с трудов и/или служебен стаж не по–малко от 10 години, от които най–малко
  3 години: в енергетиката - за трима от членовете, във водоснабдяването и канализацията - за двама от членовете, в енергетиката и/или във водоснабдяването и канализацията - за председателя на комисията и за члена – правоспособен юрист.”
  б) точка 1 се изменя така:
  „1. с трудов стаж и/или служебен стаж не по-малко от 10 години, от които най-малко 3 години в енергетиката за трима от членовете, и във водоснабдяването и канализацията - за останалите трима членове”.
  2. В ал. 5, т. 2 се отменя.

  Предложение от н.п. Валентин Николов:
  В § 2 (относно чл. 12):
  А) В т. 1, б. „а” да отпадне.
  Б) Текстът на т. 1, б. „б” да стане:
  „1. с трудов стаж и/или служебен стаж не по-малко от 10 години, от които най-малко 3 години:
  а) стаж в енергетиката за четирима от членовете;
  б) стаж в областта на водоснабдяването и канализацията - за двама от членовете”;
  в) стаж в енергетиката и/или в областта на водоснабдяването и канализацията – за председателя на комисията.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 12 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. с трудов стаж и/или служебен стаж не по-малко от 10 години, от които най-малко 3 години:
  а) стаж в енергетиката за четирима от членовете;
  б) стаж в областта на водоснабдяването и канализацията - за двама от членовете”;
  в) стаж в енергетиката и/или в областта на водоснабдяването и канализацията – за председателя на комисията.
  2. В ал. 5, т. 2 се отменя.

  § 3. В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Комисията е постояннодействащ орган, който заседава и упражнява правомощията си, ако присъстват и за решението са гласували не по-малко от 5 членове от нейния състав. Председателят на комисията и/или членът - правоспособен юрист, не могат да гласуват „за” при упражняване правомощията на комисията по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги в случаите, когато двамата членове със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията са гласували „против”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Комисията се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални или общи административни актове.”
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Всички заседания на комисията са открити, включително когато се разглеждат заявления или искания, свързани със:
  1. издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензия;
  2. утвърждаване на цени, предложени от енергийните предприятия и В и К операторите.”
  4. Алинея 4 се отменя.
  5. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Решенията на комисията по ал. 3 се вземат в открито заседание и се обявяват по ред, определен в правилника по чл. 16, ал. 2.”

  Предложение от н.п. Валентин Николов:
  В § 3. (относно чл. 13):
  А) Точка 1 ( ал. 1):
  „(1) Комисията е постоянно действащ орган, който заседава, ако присъстват не по-малко от 5 от нейните членове, от които:
  1. не по-малко от 2 от членовете със стаж в енергетиката – при упражняване правомощия на комисията по този закон;
  2. не по-малко от 1 от членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията – при упражняване правомощия на комисията по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.”
  Б) В т. 2 (алинея 2) :
  „(2) Комисията се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални или общи административни актове и се приемат с мнозинство от присъстващите.”
  В) Точка 3 да отпадне.
  Г) Точка 4 да стане:
  „4. В ал. 4 думите „В отделни случаи” се заличават, а накрая се добавят думите „в случаите когато се оповестява защитена по закон информация”.
  Д) Точка 5 да отпадне.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя по т. 3, 4 и 5 и го подкрепя по принцип в останалата му част.
  Комисията предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Комисията е постоянно действащ орган, който заседава, ако присъстват не по-малко от 5 от нейните членове, от които:
  1. не по-малко от двама от членовете със стаж в енергетиката – при упражняване правомощия на комисията по този закон;
  2. не по-малко от един от членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията – при упражняване правомощия на комисията по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Комисията се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални или общи административни актове и се приемат с мнозинство повече от половината от всички членове на комисията.”
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) В случаите когато се оповестява защитена по закон информация заседанията на комисията по ал. 3 се провеждат при закрити врата, като на тях могат да присъстват само членовете на комисията и страните по съответното производство.”

  § 4. В чл. 25, ал. 3 думите „в бюлетина на комисията” се заменят с „на електронната страница на комисията”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 25, ал. 3 думите „в бюлетина на комисията” се заменят с „на интернет страницата на комисията”.

  § 5. Чл. 27 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 2 се отменя.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Средствата по ал. 3, т. 4 се определят в размер до 5 на сто от разчета на годишния размер на средствата за работна заплата и се включват в бюджета на комисията за съответната година.”

  Предложение от н.п. Валентин Николов:
  Параграф 5 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да се отхвърли.

  § 6. В чл. 33, ал. 1 думите „т. 1” се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 5.

  § 7. В чл. 35, ал. 2, т. 3 думите „чл. 15 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата” се заменят с „чл. 16 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 6:
  § 6. В чл. 35, ал. 2, т. 3 думите „чл. 15” се заменят с „чл. 16”.

  § 8. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Когато изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях и на свързаните с производството съоръжения и площадки за депониране на производствени отпадъци се извършва върху имот - частна държавна собственост, компетентните държавни органи учредяват в полза на лицето, което ще експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята без търг или конкурс.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато изграждането или разширението на обектите по ал. 1 се извършва върху имот - общинска собственост, компетентните общински органи учредяват възмездно в полза на лицето, което ще експлоатира енергийния обект, ограничени вещни права върху земята без търг или конкурс.”
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

  Предложение от н.п. Валентин Николов:
  В Параграф 8 (относно чл. 62):
  А) Точка 1:
  „1.Алинея 1 се изменя така:
  (1) Когато изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях и на свързаните с производството съоръжения и площадки за депониране на производствени отпадъци се извършва върху имот - държавна собственост, компетентните държавни органи учредяват в полза на лицето, което ще експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за държавната собственост без търг или конкурс.”
  Б) Точка 2 :
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Когато изграждането или разширението на обектите по ал. 1 се извършва върху имот - общинска собственост, компетентните общински органи учредяват възмездно в полза на лицето, което ще експлоатира енергийния обект, ограничени вещни права върху земята по реда на Закона за общинската собственост без търг или конкурс.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 7:
  § 7. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Когато изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях и на свързаните с производството съоръжения и площадки за депониране на производствени отпадъци се извършва върху имот - държавна собственост, компетентните държавни органи учредяват в полза на лицето, което ще експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за държавната собственост без търг или конкурс.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато изграждането или разширението на обектите по ал. 1 се извършва върху имот - общинска собственост, компетентните общински органи учредяват в полза на лицето, което ще експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за общинската собственост без търг или конкурс.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думата „лицензиран” се заличава, а думите „лицензирания оценител” се заменят с „оценителя”.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  § 9. В чл. 63, ал. 1 думите „ал. 3” се заменят с „ал. 4”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 8.

  § 10. В чл. 63б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) В искането по ал. 1 се посочват характеристиката, видът, местонахождението и размерът на имота и данни за собствениците, съответно за титулярите на други вещни права. Към искането се прилагат доказателства, че:
  1. имотът е включен в границите на концесионната площ и е необходим или пречи за изпълнението на дейностите по утвърдения цялостен работен проект за добив на енергийния ресурс;
  2. концесионерът е предложил на собственика, съответно на титуляра, закупуването на недвижимия имот на цена, не по-ниска от цената, която би била определена по реда на глава трета от Закона за държавната собственост при принудително отчуждаване на имота за държавни нужди;
  3. собственикът, съответно титулярът, в едномесечен срок от получаване на предложението мълчаливо или изрично го е отхвърлил.”
  2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „като за отчуждаването подробен устройствен план не се изготвя”.
  3. Алинея 4 се отменя.

  Предложение от н.п. Валентин Николов:
  Параграф 10 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да се отхвърли.

  § 11. В чл. 76 се създава ал. 6:
  „(6) Комисията осъществява контрол по отношение на лица, които извършват дейности без лицензия, в случаите, когато такава се изисква, както и по изпълнението на задължението за осигуряване на достъп до собствена уредба и/или съоръжение в случаите, предвидени в този закон.”

  Предложение от н.п. Валентин Николов:
  Параграф 11 (относно чл. 76):
  „§ 11. В чл. 76 се създава ал. 6:
  (6) Комисията контролира извършването на дейност по чл. 39, ал. 1, както и изпълнението на задължението за осигуряване на достъп до собствена уредба и/или съоръжение в случаите, предвидени в този закон.”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 9:
  § 9. В чл. 76 се създава ал. 6:
  „(6) Комисията контролира извършването на дейност по чл. 39, ал. 1, както и изпълнението на задължението за осигуряване на достъп до собствена уредба и/или съоръжение в случаите, предвидени в този закон.”

  § 12. В чл. 101, ал. 2 думите „Преносното предприятие” се заменят с „Електроенергийният системен оператор”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който § 10.

  Предложение от н.п. Валентин Николов:
  Да се създаде нов § 13 :
  „§ 13 В чл.133 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Присъединяването на инсталациите на потребителите в сграда – етажна собственост се извършва с писмено съгласие на собственици притежаващи най-малко 2/3 от собствеността в сградата-етажна собственост.”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 11:
  § 11. В чл. 133 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Присъединяването на инсталациите на потребителите в сграда – етажна собственост се извършва с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата-етажна собственост.”

  § 13. В чл. 139б, ал. 2 думите „Правилника за управлението, реда и надзора в етажната собственост (обн., Изв., бр. 101 от 1951 г.; изм., бр. 16 от 1952 г., бр. 14 и 32 от 1957 г.; ДВ, бр. 76 от 1978 г., бр. 73 от 1979 г., бр. 21 от 1991 г., бр. 87 от 2002 г.)” се заменят със „Закона за управление на етажната собственост”.

  Предложение от н.п. Валентин Николов:
  Параграф 13 :
  „§ 13. В чл.139б, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Изборът по ал.1 се извършва с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко 2/3 от собствеността в сградата-етажна собственост. „

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 12:
  § 12. В чл. 139б ал. 2 се изменя така:
  “(2) Изборът по ал. 1 се извършва с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата-етажна собственост.”

  § 14. В чл. 140 се създава нова ал. 5:
  „(5) Алинея 4 не се прилага при средствата за дялово разпределение по ал. 1, т. 2 и индивидуалните водомери. Потребителите свободно избират начина, по който да осигурят монтажа и функционирането им.”

  Предложение от н.п. Валентин Николов:
  Параграф 14:
  „§ 14. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Отоплителните тела , регулиращата арматура към тях, отклоненията от сградната инсталация за отопление, както и отклоненията от инсталациите за горещо водоснабдяване са собственост на потребителите. Средствата за дялово разпределение и индивидуалните водомери по ал. 1, т. 2 и 3 са собственост на потребителите или на лицето по чл.139б, ал. 1, в случаите, предвидени в наредбата по чл. 125, ал. 3”.
  2. Създава се ал. 7:
  „(7) Потребителите в сградата-етажна собственост самостоятелно или чрез упълномощено лице сключват писмен договор с лицето по чл.139б, ал. 1, в който се уреждат:
  1.правата и задълженията на страните;
  2. собствеността на уредите, условията и начина на плащане, информация съгласно Български държавни стандарти за средствата за дялово разпределение;
  3.методикатата за разпределение на енергията;
  4.периодичността и реда на отчитане на показанията на средствата за дялово разпределение и за предоставяне на информацията за разпределената енергия;
  5.гаранционните срокове, гаранционната и извънгаранционната поддръжка;
  6.отговорност и неустойки при изпълнение на договора;
  7. реда за разглеждане на рекламации;
  8. условията и начина на плащане на услугата дялово разпределение;
  9.условия за прекратяване на договора.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 13:
  § 13. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  “(4) Отоплителните тела, регулиращата арматура към тях, отклоненията от сградната инсталация за отопление, както и отклоненията от инсталациите за горещо водоснабдяване са собственост на потребителите. Средствата за дялово разпределение по ал. 1, т. 2 и индивидуалните водомери по ал. 1, т. 3 са собственост на потребителите или на лицето по чл. 139б, ал. 1 - в случаите, предвидени в наредбата по чл. 125, ал. 3”.
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Лицето по чл. 139б, ал. 1 предлага на потребителите в сграда - етажна собственост, самостоятелно или чрез упълномощено лице, да сключат писмен договор, в който се уреждат:
  1. правата и задълженията на страните;
  2. собствеността на уредите, условията и начина на плащане, предоставяне на информация съгласно Български държавни стандарти за средствата за дялово разпределение;
  3. методикатата за разпределение на енергията;
  4. периодичността и реда на отчитане на показанията на средствата за дялово разпределение и за предоставяне на информацията за разпределената енергия;
  5. гаранционните срокове, гаранционната и извънгаранционната поддръжка;
  6. отговорност и неустойки при изпълнение на договора;
  7. реда за разглеждане на рекламации;
  8. условията и начина на плащане на услугата дялово разпределение;
  9. условията за прекратяване на договора.”

  § 15. В чл. 149а, ал. 1 думите „Правилника за упражняването, реда и надзора в етажната собственост” се заменят със „Закона за управление на етажната собственост”.

  Предложение от н.п. Валентин Николов:
  Параграф 15:
  „§ 15. В чл. 149а, ал. 1 се изменя така:
  “(1) Потребителите на топлинна енергия в сграда - етажна собственост, могат да купуват топлинна енергия от доставчик, избран с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко 2/3 от собствеността в сградата-етажна собственост.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 14:
  § 14. В чл. 149а ал. 1 се изменя така:
  “(1) Потребителите на топлинна енергия в сграда - етажна собственост могат да купуват топлинна енергия от доставчик, избран с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата-етажна собственост.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 15:
  § 15. В чл. 153, ал. 2 думите „Когато две трети от собствениците и титулярите на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост” се заменят с „Когато собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата-етажна собственост”.

  § 16. В чл. 162, ал. 4 думите „с наредбата по чл. 159, ал. 3” се заменят със „с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на комисията.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.

  § 17. В чл. 201, ал. 2 се създава т. 5:
  „5. назначава одитор, който да извърши финансова или друга проверка на контролираните по този закон лица, съгласно предварително определени изисквания; разходите са за сметка на проверяваното лице.”

  Предложение от н.п. Валентин Николов:
  Параграф 17:
  „§ 17. В чл. 201 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 5:
  „5. възлага одит на дейността на контролираните по този закон лица, разходите за който са за сметка на проверяваното лице.”
  2. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Лицата, които извършват одита по ал. 2, т. 5, имат правата по чл. 78, ал. 2 т. 1-3 и задълженията по чл. 79, а проверяваните лица – задълженията по чл. 78, ал. 3.
  (5) Лицата, които извършват одита по ал. 2, т. 5, редът и условията за възлагане и извършване на одита се определят в наредбата по чл. 60. ”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17:
  § 17. В чл. 201 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 5:
  „5. възлагат одит на дейността на контролираните по този закон лица, разходите за който са за сметка на проверяваното лице.”
  2. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Лицата, които извършват одита по ал. 2, т. 5, имат правата по чл. 78, ал. 2, т. 1-3 и задълженията по чл. 79, а проверяваните лица – задълженията по чл. 78, ал. 3.
  (5) Лицата, които извършват одита по ал. 2, т. 5, редът и условията за възлагане и извършване на одита се определят с наредбата по чл. 60. ”

  § 18. Член 209 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.

  § 19. В чл. 211 ал. 1 се изменя така:
  „(1) На едноличен търговец или юридическо лице, експлоатиращо енергиен обект, което не спазва техническите норми или изисквания за експлоатация на енергийни обекти, както и на енергийно предприятие, което не спазва нормите за набиране и съхранение на резервите от горива за централите за производство на електрическа и/или топлинна енергия, се налага имуществена санкция от 20 000 до 1 000 000 лв.”

  Предложение от н.п. Валентин Николов:
  Параграф 19:
  „§ 19. В чл. 211 ал. 1 думите „техническите норми или изисквания за експлоатация на енергийни обекти или” се заличават, а думите „1 000 000 лв.” се заменят с думите „200 000 лв.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19:
  § 19. В чл. 211, ал. 1 думите „техническите норми или изисквания за експлоатация на енергийни обекти или” се заличават, а думите „1 000 000 лв.” се заменят с „200 000 лв.”

  Предложение от н.п. Валентин Николов:
  Създава се нов § 20.:
  „§ 20. Създава се чл. 213а:
  „Чл.213а. (1) На лицата по чл.139б, ал. 1, които не предложат сключване на договор по чл. 140, ал. 7 се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.”
  (2) На потребители, които не сключат договор по чл. 140, ал. 7 се налага глоба в размер от 100 до 300 лв.
  (3) На потребители – юридически лица или еднолични търговци, които не сключат договор по чл. 140, ал. 7 се налага имуществена санкция в размер от 100 до 300 лв. ”

  Комисията не подкрепя предложението за чл. 213, ал. 2 и го подкрепя по принцип в останалата му част.
  Комисията предлага да се създаде нов § 20:
  § 20. Създава се чл. 213а:
  „Чл. 213а. (1) На лице по чл. 139б, ал. 1, което не предложи сключване на договор по чл. 140, ал. 5, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
  (2) На потребители – юридически лица или еднолични търговци, които не сключат договор по чл. 140, ал. 5, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 300 лв. ”

  Предложение от н.п. Валентин Николов:
  Създава се нов § 21.:
  „§ 21. Член 215 се изменя така:
  „Чл. 215. (1) Който пречи или допусне да се пречи на длъжностните лица, на контролните органи, на лицата, които извършват експертизи, измервания и изпитвания по чл. 78, ал. 2, т. 2 и на лицата, които извършват одит по чл. 201, ал. 2, т. 5 да изпълняват задълженията си по този закон, ако това не представлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал.1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 лв. до 2000 лв.
  (3) Който не изпълни или допусне да не се изпълнят предписанията на длъжностните лица и на контролните органи, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а на юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция от 2000 лв. до 10 000 лв.
  (4) Който не изпълни влязло в сила решение на комисията, се наказва с глоба от 3000 до 10 000 лв. или имуществена санкция от 20 000 до 60 000 лв.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 21:
  § 21. Член 215 се изменя така:
  „Чл. 215. (1) Който пречи или допусне да се пречи на длъжностните лица, на контролните органи, на лицата, които извършват експертизи, измервания и изпитвания по чл. 78, ал. 2, т. 2 и на лицата, които извършват одит по чл. 201, ал. 2, т. 5 да изпълняват задълженията си по този закон, ако това не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв.
  (3) Който не изпълни или допусне да не се изпълнят предписанията на длъжностните лица и на контролните органи се наказва с глоба от 500 до 5000 лв. или с имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв.
  (4) Който не изпълни влязло в сила решение на комисията се наказва с глоба от 3000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция от 20 000 до 60 000 лв.”

  Предложение от н.п. Валентин Николов:
  Създава се нов § 22.:
  „§ 22. Член 216 се изменя така:
  „Чл. 216 Длъжностно лице, контролен орган, лице, което извършва експертизи, измервания и изпитвания по чл. 78, ал. 2, т. 2 и лице, което извършва одит по чл. 201, ал. 2, т. 5, което не изпълни задълженията си по този закон се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. ”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 22:
  § 22. Член 216 се изменя така:
  „Чл. 216. Длъжностно лице, контролен орган, лице, което извършва експертизи, измервания и изпитвания по чл. 78, ал. 2, т. 2 и лице, което извършва одит по чл. 201, ал. 2, т. 5, което не изпълни задълженията си по този закон, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. ”

  § 20. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 числото „209” се заличава.
  2. В ал. 3 след думите „чл. 211” се поставя запетая и се добавя „212а”.

  Предложение от н.п. Валентин Николов:
  В Параграф 20 ( относно чл. 225), точка 1 :
  „1. В ал. 2 числото „209” се заличава, а след числото „213” се поставя запетая и се добавя числото 213а”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 23:
  § 23. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 числото „209” се заличава, а след числото „210” се поставя запетая и се добавя „213а”.
  2. В ал. 3 след думите „чл. 211” се поставя запетая и се добавя „212а”.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

  § 21. (1) До 30 юни 2010 г. количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения в топлоелектрическите централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано производство, се изкупува задължително от обществения доставчик и/или от крайните снабдители на цени по договаряне.
  (2) От 1 юли 2010 г. до 1 януари 2012 г. общественият доставчик и/или крайните снабдители са длъжни да изкупят количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения в топлоелектрическите централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано производство, с изключение на количествата, за които производителят има сключени договори по реда на глава девета, раздел VII, по цена, определена на базата на индивидуалните разходи за нейното производство по реда на наредбите по чл. 36, ал. 3.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 24.

  § 22. (1) До 1 януари 2012 г. общественият доставчик и/или крайните снабдители са длъжни да изкупят цялото количество електрическа енергия, регистрирано със сертификат за произход от комбинирано производство, произведено от съществуващите към момента на влизане в сила на този закон топлоелектрически централи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия без постигнати показатели за високоефективност, по цени съгласно съответните наредби по чл. 36, ал. 3 с изключение на количествата, които производителят ползва за собствени нужди или има сключени договори по реда на глава девета, раздел VII или с които участва на балансиращия пазар. За централите, постигнали показател за висока ефективност преди тази дата, се прилагат разпоредбите на чл. 162.
  (2) Отпадането на преференциалната цена за електрическа енергия, регистрирана със сертификат за произход от комбинирано производство, без постигнати показатели за високоефективност по ал. 1, влиза в сила от 1 юли 2010 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 25.

  § 23. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет освобождава заместник-председателите и членовете на комисията и избира шестима нови членове, които се назначават със заповед на министър-председателя, като мандатът на двама от членовете (един от енергийния сектор и един от В и К сектора) е три години, а на останалите четирима - пет години. Мандатът на председателя на комисията не се прекратява.

  Предложение от н.п. Валентин Николов:
  Параграф 23 в Преходните и заключителни разпоредби:
  „§ 23. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет освобождава заместник-председателите и членовете на комисията и избира шестима нови членове, като мандатът на трима от членовете - двама от енергийния сектор и един от В и К сектора е две години и половина. Мандатът на председателя на комисията не се прекратява.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 26:
  § 26. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет освобождава председателя, заместник-председателите и членовете на комисията и избира председател и 6 членове, като мандатът на 3 от членовете - 2 със стаж в енергетиката и 1 със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията е две години и половина.”

  Предложение от н.п. Валентин Николов:
  Създава се § 24:
  „§ 24. За сгради – етажна собственост, за които средствата за дялово разпределение са монтирани, сменени или с подменени батерии след 01.01.2007 г. договорите по чл. 140, ал. 7 се сключват до 31.12.2010 г.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 27:
  § 27. За сгради – етажна собственост, за които средствата за дялово разпределение са монтирани, сменени или с подменени батерии след 1 януари 2007 г., договорите по чл. 140, ал. 5 се сключват до 31 декември 2010 г.

  Предложение от н.п. Валентин Николов:
  Създава се § 25:
  § 25. В Закона за устройство на територията се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 128 в ал. 13 след думите „подробен устройствен план” се добавят думите „както и в случаите на отчуждаване по чл. 63б от Закона за енергетиката на имоти, извън границите на населени места и селищни образования за които няма разрешено застрояване и отчуждаването е за минни изработки при добив на енергийни ресурси по открит способ като предвижданото застрояване е за шеста категория строежи”.
  2. В § 5 от Допълнителните разпоредби се създава т. 72:
  72. "Минни изработки" е система от изкопи в земната повърхност в границите на концесионна площ при добив по открит способ от находище на подземни богатства - енергийни ресурси.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 28:
  § 28. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г. и бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15 и 41 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 128, ал. 13 след думите „подробен устройствен план” се добавя „както и когато отчуждаването по чл. 63б от Закона за енергетиката на имоти, извън границите на населени места и селищни образования, за които няма разрешено застрояване е за минни изработки при добив на енергийни ресурси по открит способ и предвижданото застрояване е за шеста категория строежи”.
  2. В чл. 186, ал. 2 думите „не по-малко от 2/3 от всички собственици” се заменят със „собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата”.
  3. В § 5 от допълнителните разпоредби се създава т. 72:
  „72. "Минни изработки" е система от изкопи в земната повърхност в границите на концесионна площ при добив по открит способ от находище на подземни богатства - енергийни ресурси.”

  Комисията предлага да се създаде § 29:
  § 29. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума