Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
26/05/2010

  Д О К Л А Д по отчета за дейността на Агенцията за следприватизационен контрол за 2009 г., № 004-00-42, внесен от Агенцията за следприватизационен контрол на 22 април 2010 г.

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по отчета за дейността на Агенцията за следприватизационен контрол за 2009 г., № 004-00-42, внесен от Агенцията за следприватизационен контрол на 22 април 2010 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 26 май 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа отчета за дейността на Агенцията за следприватизационен контрол за 2009 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Атанаска Бозова – изпълнителен директор на на Агенцията за следприватизационен контрол, г-н Емил Бозуков – председател на Надзорния съвет и г-н Руси Статков– член на Надзорния съвет.
  Отчетът беше представен от г-н Емил Бозуков – председател на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол.
  Агенцията за следприватизационен контрол е създадена със Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 28/2002 г.) като администрация към Министерски съвет за осъществяване на следприватизационен контрол за приватизацията на държавното участие в капитала на търговски дружества и на обособени части от имуществото на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала.
  Агенцията осъществява следприватизационен контрол по договори за приватизация, сключени от Агенция за приватизация и от органите по чл. 3 от ЗППДОП (отм.). Във тази връзка, към 31.12.2008 г. Агенцията осъществява следприватизационен контрол по 6 827 приватизационни договори, сключени от Агенция за приватизация и от органите по чл. 3 от ЗППДОП (отм).
  От създаването на Агенцията за следприватизационен контрол до края на 2009 г. паричните постъпления по нейната транзитната сметка са на обща стойност 112 046 943 лева, като през отчетния период постъпленията са 18 965 110 лева. Тези суми включват приетите плащания по изпълнението на приватизационните задължения, лихви и неустойки, платените суми по изпълнителните производства, както и суми от доверителните сметки към приватизационните договори.
  Подробно разгледана в отчета на Агенцията е дейността по следприватизационния контрол, осъществена от дирекция „Приватизационни сделки”, включваща в себе си:
  1. Дейността по следприватизационния контрол, осъществена от отдел „Сделки”, в това число контрол на задълженията предвидени в приватизационните договори по отношение на социалните задължения, на задължението за поддържане на трудова заетост, на задълженията за инвестиции и др. Тук внимание е отделено и на предприетите действия по отношение на неизправните купувачи, изплатените неустойки и извършения контрол на място.
  2. Дейността по следприватизационния контрол, осъществена от отдел „Финанси”, като след задълбочен анализ на дейността и на двата отдела са направени изводи и са изведени приоритетите в работата на дирекцията като цяло.
  Дейността по следприватизационния контрол, осъществена от Дирекция „Правна” е друга важна част от отчета на Агенцията за следприватизационен контрол. Обърнато е особено внимание на извършените процесуални действия за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. Обобщена е информация относно броят на исковите молби, предявени в същия период - 49; общият брой на висящите дела, по които агенцията е страна към 31.12.2009 г. - 403; общият брой на влезлите в сила решения към 31.12.2009 г. - 1 116; присъдените суми по влезли в сила решения към 31.12.2008г.; делата, по които Агенцията за следприватизационен контрол е ответник към 31.12.2008 г.; действията по вписване на законни ипотеки; изпълнителното производство и други.
  Отчетът завършва с анализ на административното, правното, финансовото и техническото осигуряване на дейността на Агенцията за следприватизационен контрол през 2009 г., правно-нормативното обслужване на административната дейност, управлението на човешките ресурси, информационната система за следприватизационен контрол и Публичния регистър, архива и финансово-счетоводната дейност. Не на последно място са изведени основните изводи за дейността на агенцията и насоките по отношение на следприватизационния контрол, във връзка с приетия на 18 февруари 2010 г. закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Съгласно него Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол се преобразуват чрез сливане в Агенция за приватизация и следприватизационен контрол.
  След представяне и обсъждане на отчета се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 15 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме:

  Проект!

  РЕШЕНИЕ:

  по отчета за дейността на Агенцията за следприватизационен контрол за 2009 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България

  РЕШИ:

  Приема отчета за дейността на Агенцията за следприватизационен контрол за 2009 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ

  Форма за търсене
  Ключова дума