Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
27/01/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет на
  14 януари 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет на
  14 януари 2011 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 27 януари 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците.

  На заседанието присъстваха Райна Димова – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност” в Министерството на вътрешните работи, Гергана Царева – директор на дирекция “Регистриране, лицензиране и контрол” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Стефан Стефанов – директор на дирекция “Управление на отпадъците” и Оля Матова – началник на отдел “Управление на производствените и опасни отпадъци” в същата дирекция в Министерство на околната среда и водите.

  Законопроектът беше представен от Гергана Царева.
  Предлаганите изменения и допълнения на Закона за управление на отпадъците се налагат преди всичко с оглед отчетената статистика за увеличените по брой и стойност кражби на отпадъци от черни и цветни метали и необходимостта от засилен контрол, както и с цел прецизирането на някои разпоредби, регламентиращи търговската дейност с метални отпадъци.
  Въвеждат се изисквания за отреждането на площадките за дейности с металосъдържащи отпадъци в зони с производствени, складови функции и обекти на железопътната и пристанищната инфраструктура със стопанско предназначение.
  Предвижда се изнасянето на търговската дейност на площадки извън жилищните зони на населените места, както и съобразяването им с изискванията за опазване на човешкото здраве и околната среда съгласно законодателството в тази област.
  Въвежда се нов изискуем документ, който заявителят за лиценз следва да представи - декларация за спазване на изискванията за осигуряване видеонаблюдение на площадките за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Разширява се съдържанието на декларацията на заявителя, че не е свързано лице, с хипотезите, че не са налице следните обстоятелства: заявлението е подадено преди изтичане на една година от заповедта за заличаване на същата площадка, за която се кандидатства, и за заявената площадка има висящ спор пред съд. Целта е предотвратяване заобикалянето на закона чрез включване на заличените площадки в лиценза на други фирми.
  За чуждестранните лица изискването за представяне на документа, издаден в съответствие с националното му законодателство, удостоверяващ правния статус на заявителя в легализиран превод, се заменя с официален превод.
  Регламентира се правоприемството по Търговския закон, при което правата по лиценза преминават към правоприемника. Така се отстранява празнота в закона, която водеше до различни тълкувания.
  Прецизират се основанията за отказ за издаване на лиценз и за отнемане на лиценза.
  Въвежда се задължение търговецът в 7-дневен срок от получаването на заповедта за заличаване на площадка да предаде в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма оригинала на лиценза за вписване на заличената площадка, като в този случай не се заплаща такса.
  Въвежда се предварително изпълнение и на заповедта за отнемане на лиценза и за заличаване на площадка. Целта е с издаването на заповедта да се преустанови дейността на търговеца (или на съответната площадка).
  Дефинират се рисковите номенклатури отпадъци от черни и цветни метали - обект на най-чести посегателства - като изцяло отпада възможността физическите лица да предават такива отпадъци.
  Въвежда се изискване за осигуряване на постоянно видеонаблюдение на всяка площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, както и за съхраняване на видеозаписите за целите на последващи проверки.
  Поставя се изискване към лицензираните търговци да представят всяко тримесечие в Националната агенция за приходите информация за лицата, които са извършили продажби на отпадъци от черни и цветни метали, и за изплатените суми.
  Прецизират се някои основания за налагане на административно-наказателна санкция на юридическите лица и едноличните търговци, като при тях за нарушение на изискванията за търговия с рисковите отпадъци по чл. 60, ал. 3 се предвижда имуществената санкция от 30 000 до 100 000 лв.
  Предвижда се 6-месечен срок от влизане в сила на закона за привеждане на площадките в съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 2. В този срок търговецът е длъжен, ако не приведе дейността си в съответствие с тези изисквания, да заяви тези площадки за заличаване и да преустанови дейността на тях, както и да реализира в срок до 3 месеца наличните количества отпадъци от черни и цветни метали и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките.
  Предвиждат се и промени в Наказателния кодекс, с които се цели прецизиране на отделни престъпни състави, посветени на посегателства против собствеността и стопанството, в обхвата на които попадат и престъпните деяния с предмет черни и цветни метали.
  Въвеждат се по-високи минимални и максимални размери на наказанието “лишаване от свобода” и на наказанието “глоба”, предвидени за престъпленията по чл. 216а, ал. 1 и 2, чл. 234б и чл. 234в, ал. 1 и 2 от НК.
  В хода на дискусията народният представител Ариф Агуш постави следните въпроси - как е определен броят на площадките – точно 400; как този закон ще спре кражбите и защо не може от физически лица да се изкупуват черни и цветни метали.
  Народният представител Димитър Атанасов зададе въпрос относно това предвидени ли са санкции и какви са те в случаите на повторно нарушение на една и съща площадка.
  От Министерството на икономиката, енергетиката и туризма отговориха, че 400 е броят на съществуващите площадки, които в момента се намират в промишлени зони и които отговарят на нововъведените изисквания. Също така поясниха, че не се забранява изкупуването от физически лица на всички отпадъци, а се забранява изкупуването от физически лица на конкретно описаната номенклатура – т.е. елементи от ж.п състава, кабели и т.н.
  Народният представител Рамадан Аталай изрази резервите си относно въвеждането на видеонаблюдение и определянето на номенклатурите, които физическите лица няма да имат право да предават на изкупвателните пунктове. Също така постави следния въпрос – има ли становище от големите доставчици на скрап към големите предприятия във връзка с предложения законопроект.
  Народният представител Георги Икономов постави въпроса дали предвиденият шестмесечен срок за привеждане на площадките в съответствие с изискванията на закона е реално изпълним. На следващо място н.п. Георги Икономов изрази съмнение, че за едно и също нарушение се предвиждат две наказания – имуществена санкция по чл. 53а и отнемане на лиценз по чл. 115.
  Председателят Мартин Димитров попита каква е европейската практика за ограничаване на кражбите и как този проблем е решен - дали през процедура по лицензиране или е намерен някакъв друг начин за неговото решаване.
  От Министерството на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с въпроса, кога се прилагат глобите и кога се прилага отнемането на лиценза отговориха, че повторността е изведена като условие за отнемане на лиценза на цялата фирма. Тоест, ако продължава системно да има нарушение или се установят нарушения на повече от една площадка на една и съща фирма, тогава се отнема лиценза на цялата фирма.
  Относно въпроса дали шестте месеца гратисен период са реални, за да могат фирмите евентуално да приведат дейността си в съответствие. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма уведоми Комисията, че първоначалното им предложение е било този срок да е една година, докато желанието на МВР е било този срок да е един месец. В резултат на което в законопроекта е предвиден компромисен срок – шест месеца.
  На поставения от председателя Мартин Димитров въпрос, Министерството на икономиката, енергетика и туризма отговориха, че в световен аспект няма хармонизирано законодателство.
  В отговор на въпроса на народния представител Рамадан Аталай, Министерството на икономиката, енергетика и туризма информираха, че законопроектът е съгласуван с Българската асоциация по рециклиране, Браншовата камара, Феникс ресурс, Асоциацията по металургия, с топлофикациите, с мобилните оператори и с електроразпределителните дружества, както и с БДЖ.

  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 11 народни представители, без “Против” и “Въздържали се” – 2 народни представители.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-4, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума