Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
09/03/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 102-01-14, внесен от Министерския съвет на 2 март 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 102-01-14, внесен от Министерския съвет на 2 март 2011 г.  На свое редовно заседание, проведено на 9 март 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
  На заседанието присъстваха Евгени Ангелов – заместник министър на икономиката, енергетиката и туризма, Валентина Танева и Диляна Камбурова – експерти в същото министерство. Законопроектът беше представен от заместник министър Евгени Ангелов.
  Предложените със законопроекта изменения и допълнения са обусловени от необходимостта от по-добро регулиране с цел облекчаване на административната и регулаторната тежест за бизнеса, идентифицирана нееднократно през последните години.
  Проектът на закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност предвижда обособявне на принципите и целите на административното регулиране и административния контрол за постигане целите на закона, и задълженията на административните органи в отделни раздели.
  Въвежда се принципът на равнопоставеност на всички лица, които извършват или възнамеряват да извършват стопанска дейност, независимо от формата на собственост, правно-организационната форма или националността.
  Допълват се изискванията към административните органи за предоставяне на услуги по електронен път и се облекчават условията за деклариране на някои обстоятелства при кандидатстване за лиценз, както и за разрешително за извършване на определени стопански дейности или еднократни сделки.
  Регламентират се минималният и максималният срок за отстраняване на нередовности или за предоставяне на допълнителна информация, който не може да бъде по-дълъг от установения за произнасяне срок.
  Въвежда се методика, основана на ясни принципи за определяне на разходоориентиран размер на събираните по този закон такси, както и за разходване на средствата от събраните такси, независимо от органа, който е оправомощен да ги събира. Регламентират се безплатното отстраняване на нередовности и предоставяне на допълнителна информация и разходването само за възстановяване на разходите по предоставяне на услугата и повишаване на качеството и на събраните от такси средства. Методиката не се прилага при образуване размера на такси за осигуряване провеждането на политики в области със значение за защита на държавни или обществени интереси.
  Въвежда се задължение за всички административни органи, издаващи лицензи и извършващи регистрация да създават и поддържат обособени раздели към публичните регистри, в които се вписват лицата, подали заявление за издаване на лиценз и заявления за регистрация, по реда на тяхното подаване, броят и видът на приложените документи, което осигурява публичност и прозрачност на движението на постъпилите преписки. Публикуваната информация следва да е съобразена с изискванията на Закона за защита на личните данни и на съответния специален закон, въвеждащ режима.
  В много случаи, поради спецификата на въведените административни процедури, органът не спазва или нарушава сроковете, и тъй като при регистрационния режим органът няма право на преценка по целесъобразност и при наличие на изискуемите документи е длъжен да се произнесе, с § 11, относно ал. 2 на чл. 15, се въвежда мълчаливото съгласие при регистрационния режим. В тази връзка се въвежда и административно-наказателна отговорност за длъжностните лица, които не водят регистрите в съответствие с изискванията на закона.
  Предвижда се 6-месечен срок за приемане от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите и министъра на икономиката, енергетиката и туризма на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите.
  Предвижда се 12-месечен срок за привеждане в съответствие с изискванията на закона на информационните системи на органите, администриращи режимите, определени в този закон, и структурите им.
  Предвижда се за органите, администриращи регистрационни режими, 3-месечен срок за внасяне в Министерския съвет на проект на закон, регламентиращ режима за въвеждане на мълчаливото съгласие при регистрация.
  В хода на дискусията председателят на комисията Мартин Димитров постави въпроса обмисля ли се възможността за поставяне на постерминали, с цел улесняване на потребителите на административни услуги. В негова подкрепа, н. п. Георги Икономов изрази становище, че в много от случаите се касае за несъразмерност между размера на таксата за административната услуга и тази за банковия превод. Относно заплащането на таксите, заместник министър Евгени Ангелов отговори, че в действителност се създава административна тежест, както и че се оскъпява и усложнява процеса. В тази връзка той потвърди намеренията за поставяне на постерминали и каси на място.
  Председателят на комисията Мартин Димитров засегна и уреждането на принципа за „мълчаливото съгласие” и по-специално предвижда ли се напредване в тази посока. В отговор заместник министър Евгени Ангелов отбеляза, че целта е този принцип постепенно да се налага във все по-широк кръг от дейности. Във връзка с това са предвидени административно-наказателни разпоредби за служителите, когато не се спазват сроковете по закона.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 17 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, № 102-01-14, внесен от Министерския съвет на 2 март 2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума