Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
30/03/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 102-01-17, внесен от Министерския съвет на 16 март 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 102-01-17, внесен от Министерския съвет на 16 март 2011 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 30 март 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
  На заседанието присъстваха Ваня Григорова – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда, Иван Ангелов – директор на дирекция „Опазване чистотата на въздуха”, Асен Личев – директор на дирекция „Управление на водите” и Боряна Каменова – началник отдел в Министерство на околната среда и водите. Законопроектът беше представен от Боряна Каменова.
  Според мотивите изложени от вносителя, настоящият законопроект има за цел транспониране в националното законодателство на Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО. Чрез направената регламентация следва да се постигне ограничаване на емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на течните горива за транспорта. Ограничаването им ще допринесе съществено за изпълнението на ангажиментa на Европейския съюз да постигне намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. най-малко с 20 на сто под равнищата от 1990 г. В предложения законопроект се определят задълженията на производителите и вносителите на течни горива за намаляване емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на течните горива за транспорта; начините, по които може да се постигне това намаление; задълженията на производителите и вносителите на течни горива ежегодно да докладват относно интензитета на парниковите газове на доставяните от тях течни горива на територията на страната. Предвижда се Министерският съвет да приема наредба за условията, реда, формата и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите от независими одитори.
  Регламентиране на реда и основните изисквания за изготвяне, верифициране и докладване на историческите данни за дейността на операторите на инсталации по приложение № 7 към Закона за опазване на околната среда е друга цел на законопроекта. Министерството на околната среда и водите ще събира необходимата информация, изготвена и верифицирана в подходящ формат, която да послужи за база за определяне на количеството безплатни квоти, което всеки оператор в обхвата на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕСТЕ) ще може да получи през следващия период на търговия (2013 - 2020 г.).
  Цели се и транспониране на Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността. Разпоредбите на директивата въвеждат търгуване на квотите за емисии на парникови газове през третия период на ЕСТЕ 2013-2020 г. Направена е и препратка към Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Европейската комисия относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове, който определя правилата за провеждане търговете на квоти.
  По този начин се определят структурата и основните принципи на разпределянето на квоти за емисии на парникови газове през следващия период на ЕСТЕ.
  Законопроектът цели и по-точно регламентиране на задълженията и отговорностите на компетентните органи, свързани с администрирането на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове, и оптимизиране на административната процедура по издаване на разрешителните за емисии на парникови газове; също така по-точно регламентиране на задълженията на операторите, извършващи дейности по приложение I на Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г., на районните инспекции по околната среда и водите и на Изпълнителната агенция по околна среда.
  Законово е регламентирано и довършването на програмите за отстраняване на нанесените щети върху околната среда от минали действия или бездействия при приватизация, в случаите на прекратяване на договор, сключен преди 15 декември 2007 г.
  Законопроектът предвижда изменения в Закона за чистотата на атмосферния въздух за въвеждане изискванията на Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно Етап II на улавяне на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции. Чрез предвидените изменения са определени и контролните органи за проверка на системите.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 8 народни представители, без “Против” и “Въздържали се” – 7 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 102-01-17, внесен от Министерския съвет на 16 март 2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума