Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
14/04/2011 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 102-01-12, внесен от Министерския съвет на 15 февруари 2011 г., приет на първо гласуване на 17 март 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, № 102-01-12, внесен от Министерския съвет на 15 февруари 2011 г., приет на първо гласуване на 17 март 2011 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите

  (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г. и бр. 80 от 2010 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Когато не съществуват технически спецификации по ал. 2, се счита, че строителните продукти могат да се влагат в строежите в зависимост от предвидената за тях употреба, когато експлоатационните им характеристики и методите за тяхното определяне отговарят на изискванията на следните нормативни актове и технически спецификации:
  1. нормативните актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на строежите, когато съдържат изисквания към строителните продукти, и/или
  2. национални стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти;
  3. български национални стандарти или национални стандарти с еквивалентни на българските методи и изисквания, когато няма стандарти
  по т. 2;
  4. български технически одобрения, когато няма стандарти
  по т. 2 и 3.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Когато не съществуват технически спецификации по ал. 2, се смята, че строителните продукти могат да се влагат в строежите в зависимост от предвидената за тях употреба, когато експлоатационните им характеристики и методите за тяхното определяне отговарят на изискванията на:
  1. нормативните актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на строежите, когато съдържат изисквания към строителните продукти, и/или
  2. националните стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти;
  3. българските национални стандарти или националните стандарти с еквивалентни на българските методи и изисквания, когато няма стандарти по т. 2;
  4. българските технически одобрения, когато няма стандарти
  по т. 2 и 3.”
  2. В ал. 4 след думите „прилагането на” се добавя „нормативните актове и”.


  § 2. В чл. 7, ал. 1 се създава т. 6:
  „6. допълнителните задължения на производителите, вносителите и търговците, когато такива са определени в съответната директива на Европейския съюз от „Нов подход”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
  „(2) С наредбата по чл. 7 за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти се определя редът за издаване на технически одобрения и за въвеждане на Ръководствата за европейски технически одобрения.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 9 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
  „1. издава, отказва издаването или отнема разрешенията на лица за извършване оценяване на съответствието на строителните продукти и за издаване на технически одобрения, актуализира, разширява, отказва разширяването или ограничава обхват на издадени разрешения по реда на тази глава;”.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството уведомява Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз, за издаването, отнемането, разширяването и ограничаването на обхват на разрешения за извършване оценяване на съответствието на строителните продукти, както и за издадените и отнетите разрешения за издаване на европейски технически одобрения.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 10, ал. 3 думите „европейски технически одобрения” се заменят с „технически одобрения”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 10, ал. 3 думата „европейски” се заличава.

  § 6. В чл. 12б се правят следните изменения и допълнения
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) За актуализиране и разширяване обхвата на разрешението за извършване оценяване на съответствието на строителни продукти и за издаване на технически одобрения се подава ново заявление по чл. 11.
  (3) Актуализирането на издадени разрешения на лица за извършване оценяване на съответствието на строителните продукти и за издаване на технически одобрения се извършва въз основа на изменения и допълнения на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2 и/или 3 и доказана техническа компетентност за отчитането им при оценяване на съответствието.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 15 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Органът по чл. 9, издал разрешението за извършване оценяване на съответствието, отнема или ограничава обхвата му, когато при проверките се установи, че нотифицираният орган:”
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 2 и се изменя така:
  „(2) Органът по чл. 9 уведомява писмено нотифицирания орган за отнемането или ограничаването на обхвата на разрешението в 7-дневен срок от издаването на заповедта.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. В чл. 15 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Органът по чл. 9, издал разрешението за извършване оценяване на съответствието, отнема или ограничава обхвата му, когато при проверките се установи, че нотифицираният орган:”
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Органът по чл. 9 уведомява писмено нотифицирания орган за отнемането или ограничаването на обхвата на разрешението в 7-дневен срок от издаването на заповедта.”

  § 8. Член 17 се изменя така:
  „Чл. 17. За издаването на разрешения за извършване оценяване на съответствието и за издаване на технически одобрения, за разширяване обхвата на издадените разрешения, за тяхната актуализация или преиздаване, за проверката на документи, проверката на място, в т.ч. за ежегодните планирани проверки, се събират държавни такси, чиито размери се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
  § 8. Член 17 се изменя така:
  „Чл. 17. За издаването на разрешения за извършване оценяване на съответствието и за издаване на технически одобрения, за разширяване обхвата на издадените разрешения, за тяхната актуализация или преиздаване, за проверката на документи, проверката на място, в т.ч. за ежегодните планирани проверки, се събират държавни такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.”

  § 9. Член 19 се изменя така:
  „Чл. 19. (1) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно Министерството на регионалното развитие и благоустройството, води регистри на издадените и отнетите разрешения за извършване оценяване на съответствието.
  (2) Данните от регистрите се публикуват в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно на електронната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  § 9. Член 19 се изменя така:
  „Чл. 19. (1) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно Министерството на регионалното развитие и благоустройството, води регистри на издадените и отнетите разрешения за извършване оценяване на съответствието.
  (2) Данните от регистрите се публикуват в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съответно на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.”

  § 10. В чл. 26а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета” се заменят с „Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ, L 285, 31.10.2009 г., стр. 10)”.
  2. В ал. 2 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
  § 10. В чл. 26а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета” се заменят с „Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ, L 285/10 от 31 октомври 2009 г.), наричана по - нататък „Директива 2009/125/ЕО”.”
  2. В ал. 2 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.

  § 11. В чл. 26д, ал. 4 и чл. 26к, ал. 3 думите „официални езици на Европейската общност” се заменят с „официални езици на институциите на Европейския съюз”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
  § 11. В чл. 26д се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думата „ЕПП” се заменя с „ПСЕ”.
  2. В ал. 2 и 3 думата „ЕПП” се заменя с „ПСЕ”.
  3. В ал. 4:
  а) в текста преди т. 1 думите „Европейската общност” се заменят с „институциите на Европейския съюз”;
  б) в т. 2 думата „ЕПП” се заменя с „ПСЕ”.

  § 12. Член 26е се изменя така:
  „Чл. 26е. Продукт, свързан с енергопотреблението, който е получил екомаркировка на ЕС в съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на Европейския съюз (ОВ, L 27, 30.01.2010 г., стр. 1), се смята, че съответства на изискванията на приложимите мерки по прилагането по чл. 26а, доколкото тези изисквания се покриват от екомаркировка на ЕС.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
  § 12. Член 26е се изменя така:
  „Чл. 26е. Продукт, свързан с енергопотреблението, който е получил екомаркировка на ЕС в съответствие с Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (ОВ, L 27/1 от 30 януари 2010 г.), се смята, че съответства на изискванията на приложимите мерки по прилагането по чл. 26а, доколкото тези изисквания се покриват от екомаркировка на ЕС.”

  § 13. В чл. 26ж, ал. 2 думите „Решение 93/465/ЕИО на Съвета относно модулите за различните фази на процедурите за оценяване на съответствието и правилата за поставяне и използване на маркировката за съответствие СЕ, които са предназначени за използване в директивите за техническо хармонизиране” се заменят с „Приложение II към Решение
  № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО (ОВ, L 218, 13.08.2008 г., стр. 82)”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
  § 13. В чл. 26ж се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „ЕПП” се заменя с „ПСЕ”.
  2. В ал. 2 думите „Решение 93/465/ЕИО на Съвета относно модулите за различните фази на процедурите за оценяване на съответствието и правилата за поставяне и използване на маркировката за съответствие СЕ, които са предназначени за използване в директивите за техническо хармонизиране” се заменят с „Приложение II към Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО (ОВ, L 218/82 от 13 август 2008 г.)”.
  3. В ал. 3 думата „ЕПП” се заменя с „ПСЕ”.

  § 14. Член 26и се изменя така:
  „Чл. 26и. (1) Ако ПСЕ, попадащ в обхвата на мерки по прилагането по чл. 26а, е проектиран от организация, регистрирана в съответствие с Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (ОВ, L 342/1 от 22 декември 2009 г.), и функцията „проектиране на продукти” е включена в обхвата на регистрацията, се смята, че системата за управление на такава организация е в съответствие с изискванията на процедурата „Система за управление за оценяване на съответствието”.
  (2) Ако системата за управление на организацията, която проектира ПСЕ, попадащ в обхвата на мерки по прилагането по чл. 26а, включва функцията „проектиране на продукти” и съответства на хармонизираните европейски стандарти, чиито номера са публикувани в „Официален вестник” на Европейския съюз, се смята за съответстваща на изискванията на процедурата „Система за управление за оценяване на съответствието”.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.

  Комисията предлага да се създаде нов § 15:
  § 15. В чл. 26к се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 2 думата „ЕПП” се заменя с „ПСЕ”.
  2. В ал. 3 думите „Европейската общност” се заменят с „институциите на Европейския съюз”.

  § 15. В чл. 26п, ал. 1 думите „Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти” се заменят с „Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 23, стр. 207)”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:
  § 16. В чл. 26п се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти” се заменят с „Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество”.
  2. В ал. 2 навсякъде думата „ЕПП” се заменя с „ПСЕ”.


  § 16. В чл. 26р, ал. 2, т. 7 след думите „да имат” се добавя „подробна, прозрачна и обективна”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 17:
  § 17. В чл. 26р се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „ЕПП” се заменя с „ПСЕ”.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 2 думата „ЕПП” се заменя с „ПСЕ”;
  б) в т. 7 след думите „да имат” се добавя „подробна, прозрачна и обективна”;
  в) в т. 9 думите „Директива 2005/32/ЕО” се заменят с „Директива 2009/125/ЕО”.

  § 17. В чл. 30а се създават ал. 5 и 6:
  „(5) Когато продуктът представлява сериозен риск, органите за надзор на пазара предписват на потребителя да спре използването му, а на производителя, вносителя или търговеца – да изземе продукта. В случаите, когато рискът не може да бъде отстранен технически, те разпореждат унищожаване на продукта. Редът за прилагане на тези мерки се определя с наредбата по чл. 30д.
  (6) Изискванията на ал. 4 не се отнасят за строителните продукти.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 18:
  § 18. В чл. 30а се създават ал. 5 и 6:
  „(5) Когато продуктът представлява сериозен риск, органите за надзор на пазара предписват на потребителя да спре използването му, а на производителя, вносителя или търговеца – да изземе продукта. В случаите, когато рискът не може да бъде отстранен технически, те разпореждат унищожаване на продукта. Редът за прилагане на тези мерки се определя с наредбата по чл. 30д.
  (6) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага за строителните продукти.”

  § 18. В чл. 30в, ал. 2 думите „чл. 30а, ал. 1, 2, и 4” се заменят с „чл. 30а, ал. 1, 2, 4 и 5”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19:
  § 19. В чл. 30в, ал. 2 думите „и 4” се заменят с „4 и 5”.

  § 19. В чл. 34 се създава ал. 5:
  „(5) Техническите прегледи, проверки и изпитвания по време на експлоатацията на съоръжения с повишена опасност могат да се извършват от нотифицирани органи, когато наредба по чл. 7 или по чл. 31 предвижда това. В наредбата по ал. 2 се определят съоръженията с повишена опасност, чиито технически прегледи, проверки и изпитвания се извършват от нотифицирани органи.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.

  § 20. В чл. 51г думите „Регламент (ЕО) № 2422/2001 на Европейския парламент и на Съвета за програмата на Общността за етикетиране на офис оборудване по отношение на енергийната ефективност” се заменят с „Регламент (ЕО) № 106/2008 на Европейския парламент и на Съвета от
  15 януари 2008 г. относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване (ОВ, L 39/1 от 13 февруари 2008 г.)”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21.

  § 21. В чл. 52е думите „Регламент (ЕО) № 2422/2001 на Европейския парламент и на Съвета за програмата на Общността за етикетиране на офис оборудване по отношение на енергийната ефективност” се заменят с „Регламент (ЕО) № 106/2008”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 22:
  § 22. В чл. 52е думите „Регламент (ЕО) № 2422/2001 на Европейския парламент и на Съвета за програмата на Общността за етикетиране на офис оборудване по отношение на енергийната ефективност” се заменят с „Регламент (ЕО) № 106/2008 на Европейския парламент и на Съвета от
  15 януари 2008 г. относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване”.

  § 22. В чл. 53 думите „чл. 30а, ал. 1, 2 и 4” се заменят с „чл. 30а, ал. 1, 2, 4 и 5.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 23:
  § 23. В чл. 53 думите „и 4” се заменят с „4 и 5”.

  § 23. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) в ал. 1 т. 11 се изменя така:
  „11. Продукт, свързан с енергопотреблението” (ПСЕ) е всяка стока, пусната на пазара и/или пусната в действие, която при употребата си оказва въздействие върху потреблението на енергия, включително части, предназначени за монтиране в продукти, свързани с енергопотреблението, които се пускат на пазара и/или се пускат в действие като отделни части за крайни потребители, екологичното представяне на които може да се оцени самостоятелно.”;
  б) създава се ал. 4:
  „(4) За целите на този закон се прилага определението за „изземване”, посочено в чл. 2, параграф 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 339/93 (ОВ, L 218, 13.08.2008 г., стр. 30).”
  2. В § 3 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Прилагането на стандартите по чл. 5, ал. 1 е доброволно в областта на прилагане на наредбите по чл. 7. Прилагането на стандартите по чл. 5, ал. 2, т. 1 е задължително в областта на наредбата по чл. 7, въвеждаща Директива на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на строителните продукти (89/106/ЕИО) (ОВ, L 40, 11.02.2008 г., стр. 3), изменена с Директива 93/68/ЕИО.”
  3. В § 6:
  а) в ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 2422/2001 на Европейския парламент и на Съвета за програмата на Общността за етикетиране на офис оборудване по отношение на енергийната ефективност” се заменят с „Регламент (ЕО) № 106/2008”;
  б) в ал. 2 думите „приложение С” се заменят с „приложение В”, а думите „Решение 2006/1005/ЕО на Съвета” се заменят с „Решение на Съвета от 18 декември 2006 г. относно сключването на Споразумение между правителството на Съединените американски щати и Европейската общност за координирането на енергоефективни програми за етикетиране на офис оборудване (2006/1005/ЕО) (ОВ, Специално издание 2007 г., глава 11, том 52, стр. 3)”.
  4. В § 6б думите „Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета” се заменят с „Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 24:
  § 24. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) в ал. 1:
  аа) точка 11 се изменя така:
  „11. „Продукт, свързан с енергопотреблението (ПСЕ) ” е всяка стока, пусната на пазара и/или пусната в действие, която при употребата си оказва въздействие върху потреблението на енергия, включително части, предназначени за монтиране в продукти, свързани с енергопотреблението, които се пускат на пазара и/или се пускат в действие като отделни части за крайни потребители, екологичното представяне на които може да се оцени самостоятелно.”;
  бб) в т. 12 думата „ЕПП” се заменя с „ПСЕ”;
  вв) в т. 13 думите „Директива 2005/32/ЕО” се заменят с „Директива 2009/125/ЕО”, а думата „ЕПП” се заменя с „ПСЕ”;
  гг) в т. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, и 29 навсякъде думата „ЕПП” се заменя с „ПСЕ”;
  б) създава се нова ал. 3:
  „(3) За целите на този закон се прилага определението за „изземване”, посочено в чл. 2, параграф 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.)”.
  2. В § 3, ал. 3 в изречение второ думите „Прилагането на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2 е задължително, с изключение на случаите, определени с” се заменят с „Прилагането на стандартите по чл. 5, ал. 2, т. 1 е задължително в областта на”.
  3. В § 6:
  а) в ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 2422/2001 на Европейския парламент и на Съвета за програмата на Общността за етикетиране на офис оборудване по отношение на енергийната ефективност” се заменят с „Регламент (ЕО) № 106/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване”;
  б) в ал. 2 думите „приложение С” се заменят с „приложение В”.
  4. В § 6б думите „Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти и за изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета” се заменят с „Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението”.

  § 24. Навсякъде в закона думите „енергопотребяващите продукти”, „енергопотребяващ продукт”, „ЕПП” и „Директива 2005/32/ЕО” се заменят съответно с „продукти, свързани с енергопотреблението”, „продукт, свързан с енергопотреблението”, „ПСЕ” и „Директива 2009/125/ЕО”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:
  § 25. В останалите текстове на закона думите „енергопотребяващите продукти” и „ЕПП” се заменят съответно с „продукти, свързани с енергопотреблението” и „ПСЕ”.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума