Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
20/04/2011 второ гласуване

  Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н Д О К Л А Д
  към доклад вх. №153-01-39 от 15 април 2011 г. за второ гласуване на законопроекта за енергията от възобновяеми източници, № 102-01-9, внесен от Министерския съвет на 8 февруари 2011 г., приет на първо гласуване на 24 февруари 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н Д О К Л А Д

  към доклад вх. №153-01-39 от 15 април 2011 г. за второ гласуване на законопроекта за енергията от възобновяеми източници, № 102-01-9, внесен от Министерския съвет на 8 февруари 2011 г., приет на първо гласуване на 24 февруари 2011 г.


  Чл. 47. (1) Лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход в транспорта, са длъжни при освобождаване за потребление по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове да предлагат горивата за дизелови и бензинови двигатели смесени с биогорива в процентно съотношение, както следва:
  1. гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел минимум 3 процента обемни;
  2. от 1 март 2011 г. - гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел минимум 5 процента обемни;
  3. от 1 март 2012 г. - гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни;
  4. от 1 септември 2014 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум
  2 процента обемни;
  5. от 1 март 2015 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 3 процента обемни;
  6. от 1 септември 2015 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум
  4 процента обемни;
  7. от 1 март 2016 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 5 процента обемни;
  8. от 1 септември 2016 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум
  6 процента обемни;
  9. от 1 март 2017 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 7 процента обемни;
  10. от 1 септември 2017 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум
  8 процента обемни;
  11. от 1 март 2018 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум
  9 процента обемни.
  (2) В срок два месеца след изтичането на сроковете по ал. 1 крайните разпространители са длъжни да предоставят на пазара горивата за дизелови и бензинови двигатели в съответствие с изискванията на ал. 1.
  (3) Крайните разпространители са длъжни да обявяват на местата за продажба процентното съдържание на биогоривата в течните горива от нефтен произход, когато то надвишава 10 процента обемни биоетанол и 7 процента обемни биодизел.

  Предложение от н. п. Мартин Димитров:
  Сроковете в чл.47, ал. 1:
  1. т.4 да бъде променена както следва:
  „от 01.01.2012 год........”
  2. т.5 да бъде променена както следва:
  „от 01.03.2013 год........”
  3. Т.6 да бъде променена както следва:
  „от 01.09.2013 год........”
  4.Т.7 да бъде променена както следва:
  „от 01.03.2014 год........”
  5. Т.8 да бъде променена както следва:
  „от 01.09.2015 год........”
  6. Т.9 да бъде променена както следва:
  „от 01.03.2016 год........”
  7. Т.10 да бъде променена както следва:
  „от 01.09.2016 год........”
  8.Т.11 да бъде променена както следва:
  „от 01.03.2017 год........”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Предложение от н. п. Рамадан Аталай и Ариф Агуш:
  Предлагаме текста в чл. 47, ал. 1 „Лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход в транспорта, са длъжни при освобождаване за потребление по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове да предлагат горивата за дизелови и бензинови двигатели смесени с биогорива в процентно съотношение, както следва:” , да бъде променен, както следва:
  т. 1. гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел минимум 3 % обемни;”
  т. 2 се променя по следния начин: „от 1 септември 2011 г. - гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел минимум 5 % обемни.”
  т. 3 от 1 март 2012 г. – гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел минимум 6 % обемни”.
  т. 4 се променя по следния начин: „гориво за бензинови двигатели със съдаржание на биоетанол или етери, призведени от биоетанол, минимум 2 % обемни”.
  т. 5 се променя по следния начин: „от 1 септември 2012 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 4 % обемни”.
  т. 6 се променя по следния начин: от 1 септември 2013 г.- гориво за бензинови двигатели със съдаржание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 5%”.
  т. 7 се променя по следния начин: „от 1 септември 2014 г.- гориво за бензинови двигатели със съдаржание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 6%”.
  т. 8 се променя по следния начин: „от 1 септември 2015г.- гориво за бензинови двигатели със съдаржание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 7%”.
  т. 9 се променя по следния начин: „от 1 септември 2016 г.- гориво за бензинови двигатели със съдаржание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 8 %”.
  т. 10 се променя по следния начин: „от 1 септември 2017 г.- гориво за бензинови двигатели със съдаржание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 9 %”.
  Комисията подкрепя предложението по т. 3 и не го подкрепя в останалата част.

  Предложение от н. п. Иван Иванов:
  В чл. 47, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 4 датата “2014” се заменя с “2011”.
  2. В т. 5 датата “1 март 2015” се заменя с “1 септември 2012”.
  3. В т. 6 датата “2015” се заменя с “2013”.
  4. В т. 7 датата “1 март 2016” се заменя с “1 септември” 2014”.
  5. В т. 8 датата “2016” се заменя с “2015”.
  6. В т. 9 датата “1 март 2017” се заменя с “1 септември 2016”.
  7. В т. 11 датата “1 март 2018” се заменя с “1 септември 2018”.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 .
  Комисията подкрепя предложението по т. 3.

  Предложение от н. п. Антон Кутев и н.п. Петър Димитров:
  В чл. 47, ал. 1, т. 4, изразът „1 септември 2014 г.” се заменя с израза „1 май 2011 г.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 47:
  Чл. 47. (1) Лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход в транспорта, са длъжни при освобождаване за потребление по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове да предлагат горивата за дизелови и бензинови двигатели смесени с биогорива в процентно съотношение, както следва:
  1. от 1 януари 2012 г. - гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел минимум 5 процента обемни;
  2. от 1 юни 2012 г. - гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни;
  3. от 1 юни 2012 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 2 процента обемни;
  4. от 1 март 2013 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 3 процента обемни;
  5. от 1 септември 2013 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 4 процента обемни;
  6. от 1 март 2014 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 5 процента обемни;
  7. от 1 септември 2014 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 6 процента обемни;
  8. от 1 март 2015 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 7 процента обемни;
  9. от 1 септември 2015 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 8 процента обемни;
  10. от 1 март 2016 г. - гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 9 процента обемни.
  (2) В срок два месеца след изтичането на сроковете по ал. 1 крайните разпространители са длъжни да предоставят на пазара горивата за дизелови и бензинови двигатели в съответствие с изискванията на ал. 1.
  (3) Крайните разпространители са длъжни да обявяват на местата за продажба процентното съдържание на биогоривата в течните горива от нефтен произход, когато то надвишава 10 процента обемни биоетанол и 7 процента обемни биодизел.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:
  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума