Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
04/05/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 102-01-22, внесен от Министерския съвет на 30 март 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 102-01-22, внесен от Министерския съвет на 30 март 2011 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 4 май 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт.
  На заседанието присъстваха Веселин Василев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, Желяна Христова – главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” и Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Законопроектът беше представен от г-н Веселин Василев.
  Според мотивите изложени от вносителя, настоящият законопроект има за цел хармонизиране на българското с прието в областта на железопътния транспорт през последните няколко години европейското законодателство и по-специално изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от Регламент 1371/2007/ЕО за правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. Целта е да се гарантират правата на пътниците, използващи железопътен транспорт, чрез въвеждане на ефективни санкции при нарушаване разпоредбите на регламента.
  Предложени са изменения на въведени разпоредби за сертифициране на железопътните превозни средства с цел привеждането им в съответствие с изискванията на Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността и Директива 2008/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността.
  Важна част от измененията целят прецизиране на уредбата за инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура в съответствие с разпоредбите на Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 г. за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътна инфраструктура и за сертифициране за безопасност. Въвежда се изискването на директивата таксите да се определят от размера на разходите, произтекли директно вследствие на извършването на влаковата услуга, като тези такси следва да покриват преките разходи на управителя за поддържане на мрежата в експлоатационна годност. Липсата на такава разпоредба в закона е отчетено от Европейската комисия, поради което е образувана процедурата за нарушение № 2008/2102 на Европейската комисия спрямо България за грешки в прилагането на първия железопътен пакет.
  Друга част от промените са насочени към подобряване на правната уредба, регламентираща програмата за развитието на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура, която министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията предлага за утвърждаване от Министерския съвет.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 14 народни представители, без “Против” и “Въздържали се” – 3 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 102-01-22, внесен от Министерския съвет на 30 март 2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума