Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
18/05/2011 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата, № 102-01-11, внесен от Министерския съвет на 15 февруари 2011 г., приет на първо гласуване на 17 март 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата, № 102-01-11, внесен от Министерския съвет на 15 февруари 2011 г., приет на първо гласуване на 17 март 2011 г.


  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата

  (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34 и 85 от 2006 г., бр. 42 и 82 от 2009 г. и бр. 18 и 97 от 2010 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 2, ал. 3 думите „получено разрешение” се заменят с „получен лиценз”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Стоковото тържище е място за търговия на едро с налични храни и цветя.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 3а ал. 1 се изменя така:
  „(1) Пазарът на производителите е място и инфраструктура за търговия на едро с налични храни и цветя, където стоката от земеделски производители се манипулира, окачествява, етикетира и партидизира за понататъшна продажба на вътрешния пазар или за износ.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 3а ал. 1 се изменя така:
  „(1) Пазарът на производителите е място и инфраструктура за търговия на едро с налични храни и цветя, където стоката от земеделски производители може да се манипулира, окачествява, етикетира и партидизира за по-нататъшна продажба на вътрешния пазар или за износ.”

  § 4. Създава се чл. 3б:
  „Чл. 3б. Не се допуска извършването на търговски сделки на едро с налични храни и цветя на места, различни от тези по чл. 3, ал. 1 и чл. 3а, ал. 1, с изключение на търговия:
  1. в търговски обект, представляващ магазин или вериги от магазини за самообслужване за продажба на едро и дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице и сградите и съоръженията представляват комплексен обект;
  2. между производител, включително чрез посредник, и преработвателно предприятие или вносител и преработвателно предприятие;
  3. при директни доставки до обекти за продажби на краен потребител;
  4. на седмични пазари.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В глава първа се създава чл. 3б:
  „Чл. 3б. Не се допуска извършването на търговски сделки на едро с налични храни и цветя на места, различни от тези по чл. 3, ал. 1 и чл. 3а, ал. 1, с изключение на търговия:
  1. в търговски обект, представляващ магазин или вериги от магазини за самообслужване за продажба на едро и дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице и сградите и съоръженията представляват комплексен обект;
  2. между производител, включително чрез посредник, и преработвателно предприятие или вносител и преработвателно предприятие.”


  § 5. В чл. 8, ал. 1, т. 2 думата „разрешенията” се заменя с „лицензите”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 10, ал. 1, т. 1 след думата „борси” се добавя „членовете на стокова борса”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В чл. 10, ал. 1, т. 1 след думата „борси” се поставя запетая и се добавя „за членовете на стокова борса”.

  § 7. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „лицензия” се заменя с „лиценз”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) В заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като стокова борса се посочва ЕИК на търговеца и към него се прилагат:
  1. проект за борсов правилник;
  2. данни за помещенията и за техническото оборудване на стоковата борса;
  3. устройствен правилник за борсовия арбитраж.”
  3. Създават се нови ал. 3 и 4:
  „(3) Лицензът по ал. 1 е безсрочен.
  (4) Правата по лиценза по ал. 1 не подлежат на прехвърляне и/или преотстъпване освен в случаите на правоприемство по Търговския закон.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) В заявлението за регистрация на стоковото тържище се посочва ЕИК/БУЛСТАТ на заявителя и към него се прилагат:
  1. проект за правилник за организацията и дейността на стоковото тържище;
  2. копие на документа, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията, както и документи, издадени от компетентните органи, удостоверяващи пригодността на площите и материалната база на стоковото тържище за търговия със съответните стоки и стокови групи;
  3. официална скица – копие от застроителния и регулационен план за територията на тържището с приложено описание, съдържащо информация за местата и начина на предлагане на съответните видове стоки и стокови групи, както и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на площите и материалната база, в които ще се извършва дейността;
  4. общи условия на договор за наем на площи на територията на стоковото тържище;
  5. документи, доказващи изпълнението на изискванията на ал. 6 към територията, на която е организирано стоковото тържище.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея:
  а) в т. 1 думите „отреден за тържище” се заличават;
  б) точка 3 се отменя.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
  „(7) В заявлението за регистрация на пазар на производителите се посочва ЕИК на търговеца и към него се прилагат документите по ал. 5,
  т. 1 – 4, както и декларация, че са налице изискванията на ал. 8.”
  7. Досегашната ал. 6 става ал. 8.
  8. Създава се нова ал. 9:
  „(9) Документите, необходими за издаване на лиценз за извършване на дейност като стокова борса, за регистриране на стоково тържище или на пазар на производителите, които са вписани в регистрите, администрирани от Агенцията по вписванията, се изискват служебно от комисията и са:
  1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на съответния търговец;
  2. устройственият акт съобразно вида на търговеца;
  3. данни за внесения капитал и за структурата му съгласно изискванията на чл. 23.”
  9. Досегашната ал. 7 става ал. 10.
  10. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея думите „ал. 7” се заменят с „ал. 10”.
  11. Досегашната ал. 9 става ал. 12.
  12. Досегашната ал. 10 става ал. 13 и в нея думите „ал. 7” се заменят с „ал. 10”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „лицензия” се заменя с „лиценз”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) В заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като стокова борса се посочва ЕИК на търговеца. Към заявлението се прилагат:
  1. данни за структурата на капитала съгласно изискванията на чл. 24;
  2. проект на борсов правилник;
  3. данни за помещенията и за техническото оборудване на стоковата борса;
  4. устройствен правилник за борсовия арбитраж.”
  3. Създават се нови ал. 3 и 4:
  „(3) Лицензът по ал. 1 е безсрочен.
  (4) Правата по лиценза по ал. 1 не подлежат на прехвърляне и/или преотстъпване освен в случаите на правоприемство по Търговския закон.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) В заявлението за регистрация на стоковото тържище се посочва ЕИК на търговеца. Към заявлението се прилагат:
  1. проект на правилник за организацията, дейността и охраната на стоковото тържище;
  2. копие на документа, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията, както и документи, издадени от компетентните органи, удостоверяващи пригодността на площите и материалната база на стоковото тържище за търговия със съответните стоки и стокови групи;
  3. официална скица – копие от застроителния и регулационен план за територията на тържището с приложено описание, съдържащо информация за местата и начина на предлагане на съответните видове стоки и стокови групи, както и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на площите и материалната база, в които ще се извършва дейността;
  4. общи условия на договор за наем на площи на територията на стоковото тържище;
  5. документи, доказващи изпълнението на изискванията на ал. 6 към територията, на която е организирано стоковото тържище.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея:
  а) в т. 1 думите „отреден за тържище” се заличават;
  б) точка 3 се отменя.
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
  „(7) В заявлението за регистрация на пазар на производителите се посочва ЕИК на търговеца. Към заявлението се прилагат:
  1. проект на правилник за организацията, дейността и охраната на пазара на производителите;
  2. документи, издадени от компетентните органи, удостоверяващи пригодността на площите и материалната база на пазара на производителите за търговия със съответните стоки и стокови групи;
  3. официална скица – копие от застроителния и регулационен план за територията на пазара на производителите с приложено описание, съдържащо информация за местата и начина на предлагане на съответните видове стоки и стокови групи, както и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на площите и материалната база, в които ще се извършва дейността;
  4. общи условия на договор за наем на площи на територията на пазара на производителите;
  5. декларация, че са налице изискванията по ал. 8.”
  7. Досегашната ал. 6 става ал. 8.
  8. Създава се нова ал. 9:
  „(9) Комисията изисква служебно от Агенцията по вписванията следните документи, необходими за издаване на лиценз за извършване на дейност като стокова борса, за регистриране на стоково тържище или на пазар на производителите:
  1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
  2. устройствен акт съобразно вида на търговеца;
  3. данни за внесения капитал съгласно изискванията на чл. 23.”
  9. Досегашната ал. 7 става ал. 10.
  10. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея думите „ал. 7” се заменят с „ал. 10”.
  11. Досегашната ал. 9 става ал. 12.
  12. Досегашната ал. 10 става ал. 13 и в нея думите „ал. 7” се заменят с „ал. 10”.

  § 8. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Уведомяването се извършва в писмена форма или по електронен път при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и на Закона за електронното управление.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 16, ал. 3 думата „разрешение” се заменя с „лиценз”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  § 9. В чл. 16 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думата „лицензия” се заменя с „лиценз”.
  2. В ал. 3 думата „разрешение” се заменя с „лиценз”.  § 10. В чл. 16а, ал. 2 думите „чл. 14, ал. 3, 4, 5 и 6” се заменят с
  „чл. 14, ал. 5 - 8”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
  § 10. В чл. 16а, ал. 2 думите „ал. 3, 4, 5 и 6” се заменят с
  „ал. 5 - 8”.

  Комисията предлага да се създадат нови § 11 и 12:
  § 11. В чл. 18, ал. 1 думите „представена лицензията, издадена” се заменят с „представен лиценза, издаден”.
  § 12. В чл. 19 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „издадената лицензия” се заменят с „издадения лиценз”;
  б) в т. 1 думата „лицензията” се заменя с „лиценза”.
  2. В ал. 2 думата „лицензията” се заменя с „лиценза”.

  § 11. В чл. 23, ал. 2 думите „разрешение” и „разрешението” се заменят съответно с „лиценз” и „лиценза”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 13:
  § 13. В чл. 23, ал. 2 думата „разрешение” се заменя с „лиценз”, а думата „разрешението” се заменя с „лиценза”.

  § 12. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 1:
  „(1) За гарантиране на задълженията по борсови сделки с незабавно изпълнение стоковата борса открива специална банкова сметка, като редът за приемане и разпореждане с гаранционните вноски на борсовите членове се определя в борсовия правилник.”
  2. Досегашните ал. 1, 2 и 3 стават съответно ал. 2, 3 и 4.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) В заявлението за издаване на лиценз се посочва ЕИК на търговеца и към него се прилагат и:
  1. проект на правилник на клиринговата къща; минималните изисквания към съдържанието на правилника се определят с наредбата по
  ал. 1;
  2. данни за помещенията и за техническото оборудване на клиринговата къща.”
  4. Създават се ал. 6, 7 и 8:
  „(6) Лицензът по ал. 4 е безсрочен.
  (7) Правата по лиценза по ал. 4 не подлежат на прехвърляне и/или преотстъпване освен в случаите на правоприемство по Търговския закон.
  (8) Документите, необходими за издаване на лиценз за клирингова къща, които са вписани в регистрите, администрирани от Агенцията по вписванията, се изискват служебно от комисията и са:
  1. уставът на дружеството;
  2. данни за внесения капитал и за структурата му съгласно изискванията на чл. 26а;
  3. актуално състояние с имената и адресите на лицата, които ще управляват и ще представляват клиринговата къща.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 14:
  § 14. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 1:
  „(1) За гарантиране на задълженията по борсови сделки с незабавно изпълнение стоковата борса открива специална банкова сметка, като редът за приемане и разпореждане с гаранционните вноски на борсовите членове се определя в борсовия правилник.”
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „ал. 1” се заменят с „ал. 2”.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) В заявлението за издаване на лиценз се посочва ЕИК на търговеца. Към заявлението се прилагат:
  1. проект на правилник на клиринговата къща; минималните изисквания към съдържанието на правилника се определят с наредбата по ал. 2;
  2. данни за помещенията и за техническото оборудване на клиринговата къща.”
  6. Създават се ал. 6, 7 и 8:
  „(6) Лицензът по ал. 4 е безсрочен.
  (7) Правата по лиценза по ал. 4 не подлежат на прехвърляне и/или преотстъпване освен в случаите на правоприемство по Търговския закон.
  (8) Комисията изисква служебно от Агенцията по вписванията следните документи, необходими за издаване на лиценз за клирингова къща:
  1. уставът на дружеството;
  2. данни за внесения капитал и за структурата му съгласно изискванията на чл. 26а;
  3. актуално състояние с имената и адресите на лицата, които ще управляват и ще представляват клиринговата къща.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 15:
  § 15. В чл. 26а се правят следните изменения:
  1. В ал. 5, т. 4 и 5 думите „ал. 1” се заменят с „ал. 2”.
  2. В ал. 6, т. 2, буква „а” думите „ал. 1” се заменят с „ал. 2”.

  § 13. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата „писмено” се заличава.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Уведомяването се извършва в писмена форма или по електронен път при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и на Закона за електронното управление.”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 16.

  § 14. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 1 се отменя.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Изпълнението на задълженията по ал. 1, т. 3 се удостоверява чрез писмен документ, чиито реквизити се утвърждават от комисията.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 17:
  § 17. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. предоставя търговски площи или други активи на продавачите на тържището при условия и по ред, определени с правилника по чл. 54, ал. 1;”.
  2. В ал. 3 думите „и дейността” се заменят с „дейността и охраната”.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Изпълнението на задълженията по ал. 1, т. 3 се удостоверява чрез писмен документ, чиито реквизити се утвърждават от комисията.”

  § 15. В чл. 52а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Организаторът на пазара на производителите може да извършва продажби на стоки от свое име и за сметка на конкретен земеделски производител.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 18:
  § 18. В чл. 52а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Изпълнението на задълженията по ал. 1, т. 4 се удостоверява чрез писмен документ, чиито реквизити се утвърждават от комисията.
  (3) Организаторът на пазара на производителите може да извършва продажби на стоки от свое име и за сметка на конкретен земеделски производител по ред, определен с правилника за организацията, дейността и охраната на пазара.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 19:
  § 19. В глава пета наименованието на раздел ІІІ се изменя така: „Сделки на стоково тържище и на пазар на производителите”.

  § 16. Член 55 се изменя така:
  „Чл. 55. (1) На стоковото тържище и на пазара на производителя се допуска извършването на сделки само с налични храни и цветя, приети на територията им, и на местата, определени за продажби.
  (2) Сделките по ал. 1 се извършват само от търговци, регистрирани при условията и по реда на Търговския закон, или от лица, регистрирани по съответното законодателство на страна - членка на Европейския съюз.
  (3) Когато земеделски производител няма регистрация по Търговския закон, сделките по ал. 1 могат да се извършват от организатора на пазара на производителите по реда на чл. 52а, ал. 2 на цена, определена от производителя.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 20:
  § 20. Член 55 се изменя така:
  „Чл. 55. (1) На стоковото тържище и на пазара на производителите се допуска извършването на сделки само с налични храни и цветя, приети на територията им, и на местата, определени за продажби.
  (2) Сделките по ал. 1 се извършват само от търговци, регистрирани при условията и по реда на Търговския закон или на Закона за кооперациите, или от лица, регистрирани по съответното законодателство на страна - членка на Европейския съюз.
  (3) Когато земеделски производител няма регистрация по Търговския закон или по Закона за кооперациите, сделките по ал. 1 могат да се извършват от субектите по ал. 2 или от организатора на пазара на производителите по реда на чл. 52а, ал. 3 на цена, определена от производителя.”

  § 17. В чл. 57 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „тържище” се добавя „и на пазар на производителите”.
  2. В ал. 2 след думата „тържище” се добавя „и на пазар на производителите”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 21.

  § 18. В чл. 59 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „тържището” се добавя „и на пазара на производителите”.
  2. В ал. 3 след думата „тържище” се добавя „и на пазар на производителите”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 22:
  § 22. В чл. 59 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „тържището” се добавя „и на пазара на производителите”.
  2. В ал. 3 след думите „стоково тържище” се добавя „и на пазар на производителите”, а след думите „стоковото тържище” се добавя „и на пазара на производителите”.

  § 19. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „тържище” се добавя „и на пазара на производителите”.
  2. В ал. 2 след думата „тържище” се добавя „и на пазара на производителите”.
  3. В ал. 3 след думата „тържището” се добавя „и на пазара на производителите” и след думата “тържище” се добавя „и на пазара на производителите”.
  4. Алинея 4 се отменя.
  5. В ал. 5 след думата „тържище” се добавя „и на пазара на производителите”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 23:
  § 23. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „тържище” се добавя „и на пазара на производителите”.
  2. В ал. 2 след думата „тържище” се добавя „и на пазара на производителите”.
  3. В ал. 3 след думата „тържището” се добавя „и на пазара на производителите”, думите „и дейността” се заменят с „дейността и охраната, а след думата “тържище” се добавя „и на пазара на производителите”.
  4. Алинея 4 се отменя.
  5. В ал. 5 след думата „тържище” се добавя „и на пазара на производителите”.

  § 20. В чл. 64, ал. 1 се създава т. 6:
  „6. преустановява дейността на местата, където се извършва дейност в нарушение на изискванията на чл. 3б.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 24:
  § 24. В чл. 64, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 думите „издадените разрешения” се заменят с „издадения лиценз”.
  2. Създава се т. 6:
  „6. преустановява дейността на местата, където се извършва дейност в нарушение на изискванията на чл. 3б.”

  § 21. В чл. 64а се създава ал. 5:
  „(5) При прилагане на мярката по реда на чл. 64, ал. 1, т. 6 комисията преустановява дейността на лицата, извършващи дейност в нарушение на чл. 3б, чрез запечатване на помещенията по реда на ал. 3 и 4.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 25:
  § 25. В чл. 64а се създава ал. 5:
  „(5) При прилагане на мярката по чл. 64, ал. 1, т. 6 комисията преустановява дейността на лицата, извършващи дейност в нарушение на чл. 3б, чрез запечатване на помещенията по реда на ал. 3 и 4.”

  § 22. В чл. 65 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Който наруши чл. 2, ал. 2 и 3, чл. 3, ал. 2, чл. 3а, ал. 2, чл. 3б, чл. 6, ал. 3, чл. 8, ал. 3 и 4, чл. 9, 11, чл. 14, ал. 1, чл. 15, ал. 1, чл. 22, ал. 2, чл. 25, чл. 27, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 31, 35, чл. 38, ал. 2, чл. 39, 41, чл. 42, ал. 1, чл. 43, 44, 52, чл. 52а, ал. 1, чл. 54, ал. 3, чл. 54а, ал. 3, чл. 55, ал. 2 и 3, чл. 57, 59 и 60 и § 3, се наказва с глоба от 400 до 3500 лв., ако деянието не съставлява престъпление. Същото наказание се налага и на лице, което не изпълни предписанията по чл. 64, ал. 1, т. 1.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 26:
  § 26. В чл. 65, ал. 1 изречение първо се изменя така: „Който наруши чл. 2, ал. 2 и 3, чл. 3, ал. 2, чл. 3а, ал. 2, чл. 3б, чл. 6, ал. 3, чл. 8, ал. 3 и 4, чл. 9, чл. 11, чл. 15, ал. 1, чл. 22, ал. 2, чл. 25, чл. 27, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 35, чл. 38, ал. 2, чл. 39, чл. 41, чл. 42, ал. 1, чл. 43, 44, 52, чл. 52а, ал. 1, чл. 54, ал. 3, чл. 54а, ал. 3, чл. 55, ал. 2 и 3, чл. 57, 59 и 60 и § 3, се наказва с глоба от 400 до 3500 лв., ако деянието не съставлява престъпление.”

  § 23. В § 2 от допълнителните разпоредби т. 10 се изменя така:
  „10. „Продажба на едро” е продажба на количество, не по-малко от единичната транспортна опаковка, когато стоката е опакована, или количество, определено с правилника за организацията и дейността на съответното тържище или пазар на производителите, когато стоката не е опакована.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 27:
  § 27. В § 2 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. Точка 10 се изменя така:
  „10. „Търговска сделка на едро” е продажба на количество, не по-малко от единичната транспортна опаковка, когато стоката е опакована, или на количество, определено с правилника за организацията, дейността и охраната на съответното тържище или пазар на производителите, когато стоката не е опакована.”
  2. Точка 11 се отменя.

  § 24. Навсякъде в закона думите „лицензия” и „лицензията” се заменят съответно с „лиценз” и „лицензът/лиценза”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 28:
  § 28. В останалите текстове на закона думата „лицензия” се заменя с „лиценз”, а думата „лицензията” се заменя с „лиценза”.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

  § 25. (1) Лицата, които при влизането в сила на този закон имат удостоверение за регистрация на стоково тържище и пазар на производителя, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с неговите изисквания в шестмесечен срок от влизането му в сила.
  (2) В случай, че лицата по ал. 1, които имат удостоверение за регистрация на стоково тържище и пазар на производителя, не изпълнят изискванията на този закон в шестмесечен срок, комисията отнема издаденото удостоверение и служебно вписва прекратяването на дейността.
  (3) Процедурите по извършване на регистрация на стоково тържище и пазар на производителя, започнали по досегашния ред, продължават при условията и по реда на този закон.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 29:
  § 29. (1) Лицата, които към влизането в сила на този закон имат удостоверение за регистрация на стоково тържище и пазар на производителя, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с неговите изисквания в 6-месечен срок от влизането му в сила.
  (2) Процедурите по извършване на регистрация на стоково тържище или на пазар на производителите, започнали по досегашния ред, се довършват при условията и по реда на този закон.

  § 26. Лицата, които към влизането в сила на този закон не са регистрирани като стоково тържище или пазар на производителите и извършват търговия на едро с храни и цветя, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона в 6-месечен срок от влизането му в сила.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 30.

  § 27. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 31.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума