Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
18/05/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 102-01-25, внесен от Министерски съвет на 5 май 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 102-01-25, внесен от Министерски съвет на 5 май 2011 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 18 май 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането.
  На заседанието присъстваха от Министерство на вътрешните работи: Веселин Вучков – заместник-министър и Катя Хаджиева – главен юрист в дирекция „Правна и нормативна дейност”; от Министерството на финансите: Румяна Герова; от Комисия за финансов надзор: Борислав Богоев – заместник-председател, Зорница Василева и Маринела Колева. Законопроектът беше представен от заместник-министър Веселин Вучков.
  Според мотивите изложени от вносителя предлаганите промени са насочени към прекратяване на трайно наложени практики по налагане на задължително изискване от страна на застрахователи за поставяне на „пасивни маркировки” върху моторно превозно средство, представляващи знаци, стикери или други белези. Целта на тези стикери е да е видно, че съответното моторно превозно средство е застраховано в определена компания или определени дейности на такава компания са прехвърлени на трети лица. Маркирането се заплаща допълнително от застрахованото лице и това е условие за влизане в сила на застрахователния договор, за неговото изменение или прекратяване. В резултат на това валидността на застрахователния договор се поставя в зависимост от действия на трети лица.
  С предлаганите изменения се забранява застрахователите да изискват от потребителите на застрахователни услуги да заплащат допълнителна цена извън застрахователната премия, срещу което на моторните превозни средства да бъдат поставяни маркировки, служещи за публично оповестяване на обстоятелството, че даден автомобил е застрахован със застраховка „Автокаско”. Контролът по спазването на тази мярка се предлага да бъде осъществяван от Комисията за финансов надзор- по отношение на застрахователите и техните търговски практики и от Министерството на вътрешните работи - по отношение на водачите на моторни превозни средства, които въпреки въведената забрана продължават да поставят върху моторните превозни средства индикации за наличието на сключена застраховка.
  В хода на дискусията председателят на комисията Мартин Димитров постави въпроса каква е европейската практика по този въпрос и има ли изискване по директива, което сме длъжни да въведем? В отговор Борислав Богоев - заместник - председател на Комисията за финансов надзор отговори че няма изискване на директива, което трябва да бъде въведено в българското законодателство, както и че в нито една европейска страна няма задължение автомобилът да бъде маркиран и едва след това застрахователният договор да влиза в сила.
  Заместник-председателят на комисията Петър Димитров попита дали тези изменения няма до доведат до увеличаване на процента на противозаконното отнемане на автомобили, тъй като практиката показва, че обозначаването с маркировка на застрахователната компания в която е застрахован автомобилът, в голяма част от случаите, действа възпиращо на автокрадците. И в тази връзка - каква ще е практическата полза за потребителите, ако това изменение влезе в сила? Освен това той засегна и въпросът за доброволното маркиране на автомобила, в случай че има такова желание от страна на потребителя и предложи да се помисли и в тази посока.
  Народният представител Диян Червенкондев попита дали се въвежда забрана само за стикерите и по–конкретно отнася ли си ограничението и за маркирането по абразивен начин на стъкла, например? В отговор от КФН отговориха, че не касае за трайно нанесени маркировки, тъй като те няма как да бъдат премахнати.
  Народният представител Валентин Николов изрази принципното си съгласие с предложените изменения, но и изрази съмнение, че това е голямата крачка, която ще доведе до предотвратявянета на автокражбите и предложи КФН да отнема лицензите на тези застрахователни компании, за които има данни, че се занимават с подобен род незаконен бизнес?
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 17 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса застраховането, № 102-01-25, внесен от Министерски съвет на 5 май 2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума