Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
18/05/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 102-01-6, внесен от Министерски съвет на 31 януари 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 102-01-6, внесен от Министерски съвет на 31 януари 2011 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 18 май 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване.
  На заседанието присъстваха от Министерството на финансите: Милена Бойкова - директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, Полина Денчева и Надя Даскалова; от Комисия за финансов надзор: Борислав Богоев – заместник-председател, Зорница Василева и Маринела Колева. Законопроектът беше представен от г-жа Милена Бойкова.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване е изготвен с оглед съобразяване на дейността по доброволното здравно осигуряване с изискванията на Европейското законодателство в областта на застраховането.
  Според мотивите изложени от вносителя предлаганите изменения са във връзка с това, че Законът за здравно осигуряване, в частта му относно доброволното здравно осигуряване, извършвано на практика на доброволен принцип от дружества за доброволно здравно осигуряване, напълно на търговска основа, не транспонира изцяло директивите на Европейския съюз и в частност на тези в областта на застраховането, различно от животозастраховането. Основен мотив е, че според европейското законодателство осигуряването на покритие на рискове, които са свързани със здравето, каквато е дейността по доброволното здравно осигуряване, на практика е неразделна част от дейността по общото застраховане. Поради това всичките разпоредби на правото на Европейския съюз в тази област са приложими и релевантни към дейността на българските здравноосигурителни дружества.
  Беше отбелязано, че предложените изменения са стриктно ограничени само и единствено до преодоляване нарушаването на правото на Европейския съюз относно изискванията за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване, и че предлаганите изменения не биха попречили по никакъв начин на едни бъдещи изменения в модела на здравната ни система.
  В хода на дискусията н. п. Анна Янева попита какъв е срокът за приемане на закона? От името на вносителите отговориха, че юли 2011 г. е последния срок, който е поет пред Европейската комисия като ангажимент. Във връзка с това н. п. Анна Янева предложи, с цел да се избегне стартиране на наказателна процедура срещу Република България, министърът на здравеопазването да защити законопроекта пред членовете на комисията и едва след това той да бъде гласуван. Предложението беше отхвърлено.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 1 народен представител, без “Против” и “Въздържали се” - 13 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 102-01-6, внесен от Министерски съвет на 31 януари 2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума