Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
25/05/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за ратифициране на Хартата на Международния енергиен форум, № 102-02-11, внесен от Министерския съвет на 13 май 2011 г
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на Хартата на Международния енергиен форум, № 102-02-11, внесен от Министерския съвет на 13 май 2011 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 25 май 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Хартата на Международния енергиен форум.
  На заседанието присъстваха Делян Добрев – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, Елисавета Михайлова - директор на дирекция „Енергийни политики, стратегии и проекти” и Генка Белева – юридически съветник на министъра на външните работи. Законопроектът беше представен от г-жа Елисавета Михайлова.
  Международният енергиен форум е един от утвърдените, международно признати форуми на енергийни министри за активен диалог между страните – производителки и потребителки на петрол и природен газ, и транзитните страни. Този диалог е от изключително значение за намиране на решения на глобалните проблеми, за ограничаване на различията между производители и потребители и за насърчаване на прозрачността, стабилността и предсказуемостта на енергийните политики, които изискват обединените усилия на правителства и бизнес. Решаването на проблемите, свързани с промените в климата, развитието на новите технологии, енергийното сътрудничество, преодоляване на енергийната бедност, ограничаване на колебанията в цените на енергийните ресурси са само част от аспектите, върху които фокусира вниманието си форума.
  Хартата определя мисията на Международния енергиен форум, целите в неговата дейност, органите, официалния език и седалището, формирането на бюджета, както и формулата за определяне на финансовото съдействие от всяка страна членка. Предвижда се Международния енергиен форум да се превърне в международна организация в системата на ООН.
  Финансовите вноски на Република България към Международния енергиен форум ще бъдат покривани със средства от утвърдения програмен бюджет на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
  Присъединяването на Република България към Международния енергиен форум ще гарантира възможността нашата страна да защитава своите национални интереси в диалога между страните – производителки и потребителки на петрол и природен газ, и транзитните страни, продиктувани от стратегическото географско положение и от участието ни във важни енергийни инфраструктурни проекти.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 14 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Хартата на Международния енергиен форум, № 102-02-11, внесен от Министерския съвет на 13 май 2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума