Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
29/06/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроекти за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 154-01-53, внесен от Стефан Данаилов, Антон Кутев и Петър Курумбашев на 28 май 2011 г., № 102-01-33, внесен от Министерския съвет на 31 май 2011 г. и № 154-01-67, внесен от Петър Мутафчиев, Петър Димитров и Корнелия Нинова на 24 юни 2011 г. и по законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 154-01-59, внесен от Валентин Николов и група н. п. на 10 юни 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекти за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 154-01-53, внесен от Стефан Данаилов, Антон Кутев и Петър Курумбашев на 28 май 2011 г., № 102-01-33, внесен от Министерския съвет на 31 май 2011 г. и № 154-01-67, внесен от Петър Мутафчиев, Петър Димитров и Корнелия Нинова на 24 юни 2011 г. и по законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 154-01-59, внесен от Валентин Николов и група н. п. на 10 юни 2011 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 29 юни 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроектите за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол внесени от Стефан Данаилов, Антон Кутев и Петър Курумбашев, от Министерския съвет и от Петър Мутафчиев, Петър Димитров и Корнелия Нинова и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол внесен от Валентин Николов и група народни представители.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на земеделието и храните - Цветан Димитров – заместник-министър, Борислав Стоянов – управител на „Рибни ресурси” ООД, Ани Кънчева – юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност” и Ваня Василева – главен експерт в дирекция „Управление на собствеността и държавно участие”, от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Първан Русинов – заместник-министър и Андреана Атанасова – директор на дирекция „Съобщения”, от Министерство на културата - Митко Тодоров – заместник-министър, от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол - Емил Караниколов – изпълнителен директор и от КНСБ, Синдикална федерация на съобщенията - Георги Бочев и Пенка Кръстева.
  Законопроектите бяха представени и гласувани по реда на тяхното постъпване.
  Законопроектът за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Стефан Данаилов, Антон Кутев и Петър Курумбашев, беше представен от н. п. Петър Курумбашев. Той изтъкна, че с проекта за Закон за допълнение на Закона за приватизация и след приватизационен контрол се предлага допълнение в приложение №1 – „Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях”, а именно включването на „Националният дворец на културата - Конгресен център София” ЕАД-София в т.н. „забранителен списък”. Целта е да се гарантира трайно неговата характеристика на национален център за върхови творчески изяви на българската и световната култура. Според мотивите изложени от вносителите комплексът отговаря на установените международни стандарти за провеждане на световни и европейски обществени форуми, като конгреси, конференции, фестивали, изложби и технически изложения.
  Законопроектът за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Министерският съвет, беше представен от заместник-министър Цветан Димитров. Предложението произтича от необходимостта да бъде допълнено приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, като в Списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях се включат „Рибни ресурси” ЕООД – Созопол - търговско дружество, в което правата на държавата като едноличен собственик на капитала се упражняват от министъра на земеделието и храните, и „Национален дворец на културата - Конгресен център София” ЕАД – София - търговско дружество, в което правата на държавата се упражняват от министъра на финансите.
  „Рибни ресурси” ЕООД – Созопол е с предмет на дейност пристанищни дейности, свързани с корабоплаването, както и други дейности, които не са забранени от закона. В капитала на дружеството като непарична вноска е внесен имот, представляващ „Пристанище Созопол” в гр. Созопол, което е вписано в регистъра на пристанищата в Република България като рибарско пристанище и реално функционира като такова. Основна задача на дружеството е регистрирането, модернизирането и функционирането на пристанища като рибарски пристанища от европейски тип в съответствие с държавната политика в областта на рибарството и аквакултурите. Освен това съгласно Националния стратегически план и Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. основните пристанища, които се ползват от рибарите за разтоварване на уловите, са в Созопол, Балчик, Бургас, Варна и Несебър. Изпълнението на тази програма и по-конкретно на Мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки” ще даде възможност за укрепване на пристанищната инфраструктура в Република България с цел осигуряване на доходна и конкурентоспособна риболовна индустрия в дългосрочен план. Като еднолично търговско дружество със 100 % държавно участие в капитала „Рибни ресурси” ЕООД ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по посочената мярка.
  „Национален дворец на културата - Конгресен център София”
  ЕАД – София, е образувано с Разпореждане № 1 на Министерския съвет от 2011 г., като министърът на финансите е определен да упражнява правата на държавата. Дружеството е вписано на 18 май 2011 г. в търговския регистър към Агенцията по вписванията. Предложението е с оглед голямото обществено значение на осъществяваната от дружеството дейност и запазването му като културен център с национално значение за организиране и провеждане на културни, научни, образователни, конгресно-конферентни и обществено-политически прояви в страната.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Валентин Николов и група н. п., беше представен от н. п. Валентин Николов. Със законопроекта се предлага от приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол да бъдат извадени следните дружества: „АДИС” ЕООД, „Аудиовидео Орфей” ЕАД, „Български пощи” ЕАД, „Военно издателство” ЕООД. Като мотив вносителите изтъкнаха, това че тези дружества вече не отговарят на критериите поради които са били включени в „забранителния списък”. Нещо повече голяма част от държавните дружества, в следствие на неефективно управление, се декапитализират и намаляват стойността, за която могат да бъдат продадени.
  Законопроектът за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Петър Мутафчиев, Петър Димитров и Корнелия Нинова, беше представен от н. п. Петър Димитров. Според вносителите идеята част от дружествата да са включени в приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол е мотивирана със значението им за националната сигурност, икономиката, финансите, културата, здравеопазването и спорта. С оглед значимостта на тези дружества, предложението за промяна цели след изваждането им от „забранителния списък” задължително да се изисква приемане на стратегия за приватизацията им от Народното събрание. Предвижда се условията, реда за изработване и приемане на стратегията да се извършва на основание глава седем „а” от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. По този начин ще се уеднакви режимът за всички предприятия, които имат значение за националната сигурност по Приложение 1 и Приложение 2 към Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  В хода на обсъжданията на внесените законопроекти от Министерство на външните работи се обявиха против приватизацията на „АДИС” ЕООД. Беше отбелязано, че към момента дружеството е стабилно и не би могло да се характеризира като дружество в затруднено финансово положение, въпреки неблагоприятната конюнктура на пазара на недвижими имоти.
  От Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията изразиха становище, че подкрепят по принцип изваждането на „Български пощи” ЕАД от „забранителния списък” като това не означава, че непременно ще се пристъпи към приватизация на дружеството. Заместник-министър Русинов отбеляза, че „Български пощи” все още продължава да изпълнява универсалната услуга в областта на пощенските услуги като това задължение е възложено със закон за срок от 15 години. Според направените анализи към момента няма друг пазарен участник, който би могъл да извършва това с необходимото качество на територията на цялата страна.
  От Министерство на културата не подкрепиха изваждането от „забранителния списък” на „Аудиовидео Орфей” ЕАД с мотива: това е единственото останало студио в държавата, може да се използва за млади дебютни проекти и за него има възложена оздравителна програма. Беше акцентирано и върху факта, че за имот на дружеството има съдебен спор и това би направило приватизацията му почти невъзможна.
  Изпълнителният директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол Емил Караниколов изтъкна, че ще се водят разговори с принципалите на всяко едно от дружествата и в последствие ще се преценява дали те да се приватизират, както и какви ангажименти ще бъдат заложени в договорите .
  От името на Синдикална федерация на съобщенията, г-н Георги Бочев отбеляза, че по принцип в света пощите са държавна фирма, която извършва така наречената „универсална пощенска услуга”, въведена ни като задължение и по директива. Той уточни, че в дружеството работят 14 000 работници и изрази съмнение, че техните интереси ще бъдат защитени. В заключение той отбеляза, че проблемът с пощите е в тяхното управление, а не във финансовия им резултат.
  В хода на дискусията председателят на комисията Мартин Димитров попита каква е практиката в Европейския съюз по отношение на собствеността в пощите. В отговор заместник-министър Русинов отбеляза, че в Европа има четири пощенски оператора, чиито дялове са продадени изцяло или частично – тези на Малта, Белгия, Германия и Австрия. Във всички останали страни те са 100 % собственост на държавата.
  Заместник-председателят на комисията Валентин Николов отбеляза, че бъдещият собственик на „Български пощи” ще бъде държавата с мажоритарно участие и че със стратегията за приватизацията им ще бъде защитен националния интерес и този на работещите в дружеството. Освен това той увери, че е склонен, в предвид съдебния спор и значението за българската култура, да оттегли предложението си относно „Аудиовидео Орфей” ЕАД.
  Народният представител Диан Червенкондев изрази мнение, че пощите като държавно дружество не са печеливши и при интерес от страна на сериозен инвеститор, може да се приватизира миноритарен дял от дружеството. Той изтъкна, че би било полезно да се използва свежия финансов ресурс и опита при спазването на ангажимента ни за предоставянето на универсална пощенска услуга. В заключение се обяви за приватизация при максимално изгодна цена и запазване на социалния ангажимент.


  След представяне и обсъждане на законопроектите се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  - по законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 154-01-53, внесен от Стефан Данаилов, Антон Кутев и Петър Курумбашев: “За” – 18 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”;
  - по законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 102-01-33, внесен от Министерския съвет: “За” – 18 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”;
  - по законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 154-01-59, внесен от Валентин Николов и група народни представители: “За” – 12, “Против” – 5 и “Въздържали се” – 2-ма народни представители и
  - по законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 154-01-67, внесен от Петър Мутафчиев, Петър Димитров и Корнелия Нинова: “За” – 5 народни представители, без “Против” и “Въздържали се” - 13 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 154-01-53, внесен от Стефан Данаилов, Антон Кутев и Петър Курумбашев, законопроекта за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 102-01-33, внесен от Министерския съвет и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 154-01-59, внесен от Валентин Николов и група народни представители и да не приеме на първо гласуване законопроекта за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 154-01-67, внесен от Петър Мутафчиев, Петър Димитров и Корнелия Нинова.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума