Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
02/11/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за ратифициране на Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007, № 102-02-25, внесен от Министерския съвет на 28 септември 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  по законопроект за ратифициране на Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007, № 102-02-25, внесен от Министерския съвет на 28 септември 2011 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 2 ноември 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007. Законопроектът беше представен от Петър Киров – заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

  С конвенцията се предвижда създаването на международни правила, които регулират правата и задълженията на държавите и собствениците на потънали кораби и товари, чието изваждане е наложително от екологични или съображения за безопасност. Създава се унифициран международноправен режим относно маркирането на такова имущество, задълженията по изваждането му и тези по застраховане и освидетелстване на корабите.

  Конвенцията предлага възможност на държавите – страни по нея, чрез специална декларация, да разширят обхвата на приложното й поле, като се приложи и за териториалното им море. Така се създава ефикасен механизъм за изваждане на потъналото имущество, в интерес на крайбрежната държава, без да се нарушава суверенитета й.

  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 16 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007, № 102-02-25/28.09.2011 г., внесен от Министерския съвет.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума