Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
30/11/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за управление на отпадъците, № 154-01-104, внесен от Петър Курумбашев и група н. п. на 10 ноември 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за управление на отпадъците, № 154-01-104, внесен от Петър Курумбашев и група н. п. на 10 ноември 2011 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 30 ноември 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за управление на отпадъците.
  На заседанието присъстваха Стефан Стефанов – директор на дирекция „Управление на отпадъците” в Министерство на околната среда и водите, Мария Вергова – член на УС на Българската асоциация по рециклиране, Борислав Сандов – член на Националния съвет на ПП „Зелените”. Законопроектът беше представен от н. п. Петър Курумбашев.
  Според мотивите изложени от вносителя, настоящият законопроект транспонира новата Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците, с която са отменени Директива 75/439/ЕИО относно обезвреждането на отработени масла, Директива 91/689/ЕИО относно опасните отпадъци и Директива 2006/12/ЕО относно отпадъците.
  Законът въвежда правила за определяне на отговорността на притежателите на отпадъците и лицата, които ги образуват в процеса на жизнената си или стопанската си дейност; регламентира се пет степенна йерархия при управление на отпадъците, която определя предотвратяването на отпадъци като първи приоритет и изисква, и стимулира чрез комплекс от мерки и механизми повторната употреба и рециклирането, като предпочитани методи за третиране пред оползотворяване на отпадъците за получаване на енергия; въвеждат се мерки за разделно събиране на отпадъците; определят се правила при управлението на различни отпадъчни потоци, разграничавани в зависимост от техния произход и начин на образуване.
  Проектозаконът предлага нов подход при управление на строителните отпадъци, като въвежда изисквания за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително–монтажните работи и дейностите по разрушаване и постигане на количествени цели за оползотворяване и рециклиране, както и за влагане на рециклирани строителни материали в строежите.
  В законопроекта е направено ясно разграничение между три вида съхраняване: съхраняване на мястото на образуване, съхраняване в рамките на определението за събиране на отпадъци и съхраняване при мястото на третиране на отпадъците.
  С цел стимулиране на повторната употреба, като приоритет в управлението на отпадъците, се създават мрежи за повторна употреба от домакинствата на територията на общината.
  С оглед избягване на ненужно административно бреме лицата, които извършват дейност като търговец и брокер по закона се регистрират само ако не притежават друго разрешение, документ и т.н.
  Въвежда се принципа на мълчаливо съгласие за всички регистрационни и разрешителни режими, предвидени в проектозакона.
  Прецизирани са задълженията на кметовете на общините, както и задължения към регионалните сдружения на общини, сдружили се с цел изграждането, стопанисването и грижата за регионални депа за отпадъци. В същото време са заложени преходни периоди за действие на съществуващите в процеса на закриване регионални депа за битови отпадъци. Поставени са изисквания към собствениците на депа да предоставят обезпечения под формата на отчисления от всеки тон депониран отпадък или депозиране на средства по специални доверителни сметки, съответно учредяване на банкови гаранции за нужди на следексплоатационните грижи и рекултивацията на площадките на депата.
  Регистрационния режим е сравнително облекчен. Въвежда се принципът, когато площадката е една разрешението/регистрационният документ да се издава от директора на РИОСВ по местонахождението й, а когато площадките са няколко, компетентен да е директорът на РИОСВ по регистрация на лицето. За чуждестранните лица, това ще е директорът на РИОСВ-София. По този начин се осигурява възможност за обжалването на актовете на регионалните структури по административен ред – пред министъра на околната среда и водите.
  Запазен е лицензионният режим за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, като удачен за проверка и контрол върху законносъобразността на дейността и произхода на отпадъците от тези видове. Прецизирана е документацията при сделки с тях, а също са предвидени образци на декларации и сертификати за проследимост на произхода на тези отпадъци.
  Въведен е контрол върху дейността на индивидуалните и колективните системи за управление на масово разпространените отпадъци. За тежки нарушения се предвижда заплащане на продуктови такси, като за нарушения, които застрашават изпълнението на националните цели, се предвижда отнемане на разрешението и усвояване в полза на Министерство на околната среда и водите на банковата гаранция.
  Ясно са определени изискванията за водене и съдържанието на публичните регистри по закона. Регистрите на разрешенията и регистрационните документи за дейности се създават компетентните по издаването на съответния документ РИОСВ, а последните изпращат служебно информацията до Изпълнителна агенция по околна среда за оповестяване на данните на електронната страница на агенцията. Регистърът на дейностите с отпадъци от черни и цветни метали се води в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
  Предвидено е разработване на програма и план за предотвратяване на отпадъци до 12 декември 2013 г., в които да бъдат поставени целите и определени сроковете за предотвратяване на отпадъци. С програмата се поставят задачи да се набележат конкретни мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци, насърчаване на повторната употреба и рециклирането и показатели за измерване на изпълнението.
  Със закона е направено ясно разграничаване на задълженията на контролните органи по прилагане на закона, определени са техните правомощия по налагане на принудителни административни мерки.
  В хода на заседанието беше отбелязано, че има постъпило писмено становище от Министерство на околната среда и водите, което не подкрепя предлагания законопроект.
  В хода на дискусията беше поставен акцент върху дейността на площадките, на които се извършват дейности с отпадъци от черни и цветни метали, както и върху режимите, регулиращи извършване на тази дейност.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 5 народни представители, без “Против” и “Въздържали се” – 13 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за управление на отпадъците, № 154-01-104, внесен от Петър Курумбашев и група н. п. на 10 ноември 2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума