Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
01/02/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 102-01-84, внесен от Министерски съвет на 9 декември 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 102-01-84, внесен от Министерски съвет на 9 декември 2011 г.

  На свои редовни заседания, проведени на 25 януари и 1 февруари 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.
  На заседанията присъстваха Стефан Константинов – министър на здравеопазването, Людмила Василева – директор на дирекция „Правно – нормативна дейност” и д-р Емилия Ташева от Министерство на здравеопазването, Емил Караниколов – изпълнителен директор на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. Законопроектът беше представен от г-жа Людмила Василева.
  Законопроектът цели продължаването на реформата в областта на здравеопазването, чрез оптимизиране на съществуващите в страната лечебни заведения и тяхното планиране на национално ниво. Предвижда се възможност за оказване на първична извънболнична медицинска помощ от сега съществуващите лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ.
  Със законопроекта се предвижда и закриване на центровете за кожно-венерически заболявания, като им се дава възможност те да се пререгистрират и да продължат да съществуват като диагностично – консултативни центрове или като специализирани болници за осъществяване само на дейности на дневен стационар.
  Регламентира се и дейността „дневен стационар” – прием, диагностика, лечение и наблюдение на пациенти, при които не е необходимо пренощуване в лечебното заведение.
  Актуализират се изискванията към минималната леглова база за различните категории медицински заведения с цел да се гарантира свободен достъп на пациентите да болнична помощ.
  Изменя се и начинът на планиране на лечебните заведения, като се предвижда то да започне да се извършва само на национално ниво, чрез националната здравна карта.
  Въвежда се изброяване на високотехнологичните методи на диагностика и лечение за нуждите на планирането на лечебните заведения, които ги прилагат. Предвижда се също националната карта да определя и максималния брой лечебни заведения за болнична помощ, прилагащи тези методи, които се финансират по договор с НЗОК и/или от републиканския бюджет.
  Предлага се и изменение в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол поради преобразуването на диспансерите в центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В раздел VII от приложение № 1 към чл. 3 от закона се актуализират наименованията на редица лечебни заведения в резултат на извършването на тяхното преструктуриране. От списъка се заличават дружествата „Лаборекс” ЕАД и „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен” ЕООД, и се включва „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Шумен” ООД.
  След представянето на законопроекта г-н Емил Караниколов поясни, че промените в Закона за приватизацията и следприватизационен контрол предвиждат заличаване на Лаборекс” ЕАД и „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен” ЕООД, които са в процедура по ликвидация.
  Народният представител Недялко Славов зададе въпрос как предложените изменения в Закона за лечебните заведения ще спомогнат за осигуряване на регион Смолян и другите отдалечени и труднодостъпни региони на страната с по-лесен достъп до медицинско обслужване. Той попита още, дали с промените относно областните здравни карти не се ограничава възможността за провеждане на политика на местно ниво в сферата на здравеопазването. В допълнение отправи и въпрос относно това дали дневният стационар е клинична пътека, и дали ще се налага сключването на допълнителен договор с НЗОК за извършване на тази дейност.
  Народният представител Ана Янева попита как в практически план промените ще осигурят по-бърз и лесен достъп на пациентите до здравна помощ и пожела по-подробна аргументация на нуждата от закриване на центровете за кожно-венерически заболявания.
  Заместник – председателят на комисията Петър Димитров попита защо не се остойностява лечението на всеки пациент, за да се знае колко струва то на болницата, която го извършва.
  В отговор на поставените въпроси, представителите на Министерството на здравеопазването отговориха, че относно обезпечаването със здравни услуги на труднодостъпните райони промени в текстовете на закона не се предвиждат. Същевременно в разработването на националната здравна карта е залегнало изискването задължително да се осигури достъп на населението да здравни услуги. Д-р Ташева поясни, че с промените предвидени в материята, регулираща областните здравни карти се цели равнопоставеност относно достъпа на всеки пациент до здравна помощ, чрез планиране на национално ниво. Като това планиране се извършва на база средната осигуреност с болнични легла за страната. Предвижда се още и НЗОК да въведе обективни критерии за качество и това да се разглежда като приоритет при сключване на договори. Относно дневният стационар бе пояснено, че ще бъдат адаптирани клинични пътеки. Беше отбелязано, че центровете за кожно-венерически заболявания са с по-сложно финансиране и дейността им може да бъде поета от многопрофилните болници, например, без това да ощетява пациентите.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 13, “Против” – 1 и “Въздържали се” - 4 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 102-01-84, внесен от Министерски съвет.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума