Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
01/02/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по рамковата позицията на Министерски съвет по т. 57 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.) – Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителските спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители), № 202-00-2, внесена от Министерски съвет на 19 януари 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А БЪ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по рамковата позицията на Министерски съвет по т. 57 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.) – Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителските спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители), № 202-00-2, внесена от Министерски съвет на 19 януари 2012 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 1 февруари 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа рамковата позицията на Министерски съвет по т. 57 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2010 г.) – Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителските спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители).
  Позицията беше представена от Емил Алексиев – началник отдел в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
  Обхватът на настоящата директива се прилага по отошение на процедурите за алетрнативно решаване на спорове (АРС) чрез постигане на извънсъдебно споразумение, което урежда договорни спорове, възникнали при продажбата на стоки или предоставянето на услуги от търговец, установен в Съюза, или на потребител, пребиваващ в Съюза.
  Директивата следва да допринесе за функционирането на вътрешния пазар и за постигането на високо равнище на защита на потребителите като гарантира, че споровете между потребители и търговци може да бъдат отнасяни до структури, предлагащи безпристрастни, прозрачни, ефективни и справедливи процедури за алтернативно решаване на спорове. Спорът се решава в рамките на 90 дни от датата, на която структурата за АРС е получила жалбата; при сложни спорове структурата за АРС може да удължи този срок.
  Държавите членки могат да възложат отговорността за изпълняване на задачата на своите центрове от Мрежата на европейските потребителски центрове, на сдружения на потребителите или на друга организация.
  Директивата предвижда сътрудничеството между структурите за АРС и националните органи, на които е възложено прилагането на законодателството на Съюза в областта на защитата на потребителите. Сътрудничеството включва взаимен обмен на информация относно използваните от търговците бизнес практики, срещу които са подадени жалби от потребители. То включва също така предоставянето на техническа оценка и информация от страна на тези национални органи на структурите за АРС, ако тази оценка или информация е необходима за разглеждането на отделните спорове.
  Предвижда се и посочване на компетентен орган, който да отговаря за мониторинга на функционирането и развитието на структурите за АРС, установени на нейната територия. Всяка държава-членка съобщава на Комисията за органа, който е посочила.
  Република България принципно подкрепя предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (директива за алтернативно решаване на потребителски спорове).
  Република България подкрепя развитието и подобряването на структурите за извънсъдебното решаване чрез изграждане на нови структури за АРС или доразвиване на сега действащите, което ще подобри извънсъдебното разрешаване на спорове между потребители и търговци като гарантира бързо, ефикасно, евтино и прозрачно решаване на спора.
  Република България счита, че Европейската комисия следва да се ангажира с финансова подкрепа на държавите- членки за изграждане и доразвиване на структурите на АРС.
  Република България си запазва правото да изразява конкретна позиция по отделните текстове от предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (директива за алтернативно решаване на потребителски спорове), в процеса на тяхното обсъждане.
  Предложението за Директива въвежда регулация на материята на ниво Европейски съюз, което съответства на принципа на субсидиарност.
  Действията на равнище Европейски съюз ще гарантират, че потребителите във всички страни от Съюза се ползват от еднакво ниво на защита и имат еднакъв достъп до структури за разрешаване на спорове извън съда. Очакванията на Комисията са спестените суми от въвеждането на механизми за алтернативно решаване на спорове да бъдат значителни и да възлизат приблизително на 0,17 % от БВП на Европейски съюз.
  Гаранцията на интересите на потребители ще повиши тяхната увереност за извършване на трансгранични покупки, което от своя страна ще повиши конкурентоспособността в Общността.
  Изборът на инструмент – директива от страна на Европейската комисия е най-подходящото решение за уеднаквяване на законодателствата на страните членки, като се отчита спецификите и различията в законодателната уредба на всяка една страна. При транспонирането на директивата страните членки ще могат да отразят тези различия като въведат разпоредбите в унисон с националната си законодателна уредба. От друга страна задължителния характер на избрания инструмент гарантира, че ще бъде изградена ефективна мрежа за алтернативно решаване на спорове на територията на целия Европейски съюз.
  Приемането на проекта на директива за алтернативно решаване на спорове ще повиши значително нивото на защита на потребителите в страната. Изграждането на цялостна мрежа за алтернативно решаване на потребителски спорове ще гарантира понижаване на разходите по водене на съдебни дела, както ще гарантира бързина на извънредното производство по потребителски спорове. Разрешаването на потребителските спорове по извънсъдебен начин не възпрепятства потребителите да отнесат спора си в съда ако преценят, че би било по подходящо.
  Отрицателното въздействие върху Република България ще бъде в разумни граници. Ще възникнат разходи по създаването или поддържането на вече създадени способи за алтернативно решаване на спорове, които страната ни може да е необходимо да заплати изцяло или отчасти (в зависимост от естеството на финансирането на АРС, публично или с участието на частния сектор или и двете). Европейската комисия не се ангажира по никакъв начин с финансиране за изграждане и доразвиване на системата за АРС, като всяка държава-членка ще трябва да поеме тези разходи изцяло.
  Предложението за Директива съответства на принципа на пропорционалност, тъй като Европейския съюз предприема мерки, които не надхвърлят необходимото за постигане на целите на Договорите. Регулирането на алтернативното решаване на потребителски спорове чрез структурите за АРС на ниво Европейски съюз гарантира безпристрастност, прозрачност, ефективност и справедливост при трансграничните отношения.
  Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (директива за алтернативно решаване на потребителски спорове) следва да бъде подкрепено от НС на Република България.
  След представяне и обсъждане на рамковата позицията на Министерски съвет по т. 57 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.) се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 15 народни представители, без „Против” и „Въздържал се” – 1 народен представител.
  В резултат на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм подкрепя рамковата позицията на Министерски съвет по т. 57 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.) – Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителските спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители), № 202-00-2, внесена от Министерски съвет на 19 януари 2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума