Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
22/03/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата, № 254-01-11, внесен от Валентин Николов и група народни представители на 2 февруари 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата, № 254-01-11, внесен от Валентин Николов и група народни представители на 2 февруари 2012 г.


  На свое извънредно заседание, проведено на 22 март 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма: Жана Величкова – директор на Дирекция “Инвестиции, иновации и предприемачество”, Симонета Бонева – началник отдел в Дирекция “Външноикономическа политика”, Светослава Малчева – главен експерт в Дирекция “Външноикономическа политика”; от Държавна комисия по стокови борси и тържища: Едуард Стойчев - председател, Владимир Иванов – член; от Българска агенция по безопасност на храните: д-р Райна Иванова – началник отдел в Дирекция “Контрол на храните” и представители от Асоциацията на тържищата в България, Асоциацията на организаторите на стокови борси, стоковите тържища и пазари на производителите в България, Асоциацията на българските търговци с храни и от Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция.

  Законопроектът беше представен от г-н Валентин Николов.
  Той посочи, че с приетото през миналата година изменение на Закона за стоковите борси и тържищата всички, които търгуват на едро без значение на обемите и оборотите на извършваната дейност, са били задължени да се регистрират като тържище или стокова борса и да заплатят такса, както и да поемат редица инвестиционни ангажименти във връзка с привеждане на дейността си в съответствие със закона. Вследствие на тези изисквания са постъпили редица жалби, които са довели до предлаганите изменения и допълнения в Закона за стоковите борси и тържищата. Изтъкнато беше, че с промените се предвижда облекчаване на някои изисквания към лицата, които извършват дейност като самостоятелен обект, като се въвежда уведомителен режим. Предлага се „самостоятелен обект” да е място, което е обособено като склад за търговия на едро с налични храни и цветя, различно от това по чл. 3 и чл. 3а, където търговията с храни се извършва от името и за сметка на лице, регистрирано по чл. 12 от Закона за храните, а търговията с цветя – от името и за сметка на търговеца. Определени са условията и реда за извършването на дейност като самостоятелен обект, както и се въвеждат редица изисквания за търговците, осъществяващи дейност като самостоятелен обект за търговия на едро с налични храни и цветя. Те се задължават да предоставят на купувачите нормативно изискуемите документи, които придружават стоката и да съхраняват посочените документи на мястото на извършване на продажбата, да регистрират сключените от тях сделки в специален дневник, както и да издават фактури и/или касови бележки. Допълнително се намалява размера на санкциите за установени нарушения, с цел да се подобри тяхното превантивно действие и адекватност.
  От обхвата на закона се предлага да отпаднат търговските сделки на едро с налични храни и цветя, в случаите на директни доставки от и за преработвателно предприятие, както при продажби на собствена продукция от мястото на производството.
  В последвалата дискусия участие взеха народните представители Мартин Димитров и Диан Червенкондев, както и представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, на Българска агенция по безопасност на храните и на заинтересованите асоциации. Бяха изразени мнения в подкрепа на промените, като беше изтъкнато, че те ще стимулират развитието на малкия и среден бизнес в сферата на търговията на едро с налични храни и цветя. Изразиха се и опасения, че с промяната на режима за посочените обекти ще се намали възможността за ефективен контрол върху тях. Като друг основен момент в дискусията се очертаха контролните компетенции на Държавната комисия по стокови борси и тържища. Бяха споделени притеснения относно разширените контролни правомощия на комисията и риска от дублиране на контролни правомощия с други държавни органи. Беше отправено предложение да се предвиди възможност за извършване на съвместни проверки от страна на комисията и други компетентни органи.

  След приключване на обсъждането на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 14 народни представители, без “Против” и един “Въздържал се”

  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата, № 254-01-11, внесен от Валентин Николов и група народни представители на 02.02.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума