Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
28/03/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД във връзка с тръбопроводната система Набуко, № 202-02-9, внесен от Министерския съвет на 15 март 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  по законопроект за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД във връзка с тръбопроводната система Набуко, № 202-02-9, внесен от Министерския съвет на 15 март 2012 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 28 март 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Плайплайн България” ЕООД във връзка с тръбопроводната система Набуко.
  На заседанието присъстваха: Делян Добрев – министър на икономиката, енергетиката и туризма, Валентин Николов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма и Кирил Темелков – изпълнителен директор на Булгартрансгаз.

  Законопроектът беше представен от г–н Валентин Николов.
  Той заяви, че диверсификацията на енергийните доставки следва да провокира повишаване на конкуренцията между отделните доставчици и да допринесе за намаляване на цената на основни енергийни ресурси. Възможно решение, отчитайки тенденциите на световните енергийни пазари, е разнообразяването както на видовете енергийни ресурси, така и на техните източници и доставчици. До диверсификация на газовите доставки на Република България, а и за целия Европейски съюз би довела реализацията на проекта „Набуко”. Проектирането и изграждането на газопреносното съоръжение ще осигури достъп на държави от Европейския съюз и на Република България до разположените в Каспийския регион и Близкия изток значителни запаси от природен газ и едновременно ще намали зависимостта от доставяния от Русия природен газ. През следващите две десетилетия се очаква Централна и Западна Европа да бъдат изправени пред значителен недостиг на енергийни доставки, а цените на природния газ да нараснат със свиването на вътрешния добив.
  Република България, Република Австрия, Република Унгария, Румъния и Република Турция подписват на 13 юли 2009 г. в Турция Междуправителствено споразумение за оказване на политическа подкрепа, създаване и поддържане на благоприятни правни и регулаторни условия за осъществяване на проекта „Набуко”. Споразумението е ратифицирано от Народното събрание със Закон за ратифициране на Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта "Набуко" (ДВ, бр. 12 от 2010г. ). В споразумението изрично се предвижда сключване на допълнително споразумение за подкрепа на Международното дружество „Набуко” и съответното национално дружество „Набуко” с цел да се детайлизира режима на осъществяване на проекта във всяка държава.
  Финансовата стратегия Набуко предвижда 30 процента собствен капитал и 70 процента финансиране чрез заеми. По първоначални разчети проектът е оценен на 7,9 млрд. евро, като тази стойност е в процес на преразглеждане. Проектът се развива в Компанията “Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ учредена на 24 юни 2004 г. с предмет на дейност – пренос и търговия на едро с природен газ, съгласно законодателството на Европейски съюз със седалище гр. Виена – Австрия.
  Настоящото споразумение обективира волята на отделните дружества да използват в Тръбопроводната система Набуко международни технически и екологични стандарти. То поставя правила за инвестирането в строителството, експлоатацията и използването на капацитета на Тръбопроводната система Набуко, определя и реда за решаване на евентуални спорове. С него държавите поемат ангажимент за оказване на подкрепа, създаване и поддържане на благоприятни правни и регулаторни условия за осъществяване на проекта и предоставяне на подкрепа за компанията и участващи в неговата реализация.
  Съгласно чл. 2 от споразумението влизането му в сила е обусловено от приключване на процедурата по неговата ратификация.
  В проведената дискусия г-н Рамадан Аталай отправи въпрос за характера на настоящото споразумение, за това как то се отнася към първото подписано по проекта „Набуко” и дали проектът ще се осъществи. В отговор министър Делян Добрев изрази мнение, че изграждането на тръбопровода към този момент изглежда малко вероятно да се случи в първоначалния му вид, но сегашното споразумение следва да изрази политическата воля в подкрепа на един принципен проект. Бяха зададени въпроси за финансовите ангажименти по проекта и техния размер. В отговор министър Делян Добрев поясни, че директни финансови ангажименти за България не се предвиждат, а такива следва да са за сметка на акционера – Български енергиен холдинг и към този момент предвидени разходи има само за предпроектните дейности, а г-н Кирил Темелков допълни, че около 50 млн. евро са внесени от акционерите до този момент а още около 200 млн. са предвидени като безвъзмездна помощ за предпроектни проучвания, трасиране и проектиране. Бяха обсъдени и други аспекти на споразумението и проекта, като цяло.

  След представяне и обсъждане на проекта за решение се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 19 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Плайплайн България” ЕООД във връзка с тръбопроводната система Набуко, № 202-02-9, внесен от Министерски съвет на 15 март 2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума