Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
30/05/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие № 202-01-23, внесен от Министерски съвет на 11 април 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие № 202-01-23, внесен от Министерски съвет на 11 април 2012 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 30 май 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Добромир Симидчиев – заместник-министър, Лидия Станкова – директор на дирекция „Устройство на територията”, Огнян Николов – експерт в дирекция „Устройство на територията” и Мирослава Мачева – експерт в дирекция „Концесии”.
  Законопроектът беше представен от заместник-министър Добромир Симидчиев.
  Предлаганите промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие целят въвеждането на облекчена процедура за предоставяне на концесии за морските плажове, ограничаване на строителството в зона „А”, ограничаване на преместваемите обекти и съоръжения в зони „А” и „Б”, регламентиране на дейностите по финансиране и контрол на договорите за наем, въвеждане на легални дефиниции и понятия с цел подобряване на контрола по изпълнение на концесионните договори и договорите за наем на морските плажове.
  Предлага се осигуряване на свободен и безплатен пешеходен достъп до морските плажове.
  Предлага се нова дефиниция на морски плаж, където се включва и възможността морски плажове да се създават в резултат на човешка дейност върху имоти - публична държавна собственост.
  Предвижда се концесиите за изграждането на морски плажове да се предоставят по реда на Закона за концесиите.
  Регламентират се случаите на новообразувани морски плажове, засягащи имоти – частна собственост, като е предвидено частта от засегнатите имоти да се отчуждава по реда на глава трета от Закона за държавната собственост. Така се дава възможност да се създават морски плажове или да се разширяват съществуващи, в т. ч. чрез отвоюване на територия от морето.
  Предвидена е облекчена процедура за предоставяне на концесия за морски плаж като общата продължителност на процедурата се съкращава като време.
  Предложените в законопроекта изменения въвеждат изисквания към активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите на морския плаж, като целта е зоните, заети за платени и собствени плажни принадлежности, да са обезопасени, равностойни и обозначени на място, което ще облекчи контрола по изпълнението на това задължение.
  Със законопроекта се предвижда определяне на допустимата площ на преместваемите обекти и съоръжения на морските плажове. Допуска се ползването на допълнителна търговска площ към обектите за бързо хранене, като тя не може да заема повече от 2 на сто от активната плажна площ на морския плаж.
  Законопроектът предвижда ограничаване на строителството в зона „А”. В селищни образувания и територии, предвидени за урбанизиране, ще може да се изграждат само озеленени площи - паркове и градини, в които се допуска строителство на обекти за хранене, открити обекти за спортни или културни дейности, площадки за игра и монументално-декоративни елементи, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
  Предлага се ограничаване на преместваемите обекти и съоръжения в зони „А” и „Б”. В зона „А” се предвижда поставяне само на преместваеми обекти на градското обзавеждане, както и обекти за хранене, открити обекти за спортни или курортни дейности, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. В зона „Б” в урегулирани поземлени имоти се допуска поставяне на преместваеми обекти, в случай че не се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели и не се намалява определената минимална озеленена площ.
  С промените се предлага да отпадне приемането на инвестиционните проекти от разширения състав на общинския експертен съвет за строежи в зони „А” и „Б” и да се въведе приемане на ПУП за тези територии.
  Със законопроекта се въвежда регламентиране на начина, по който част от приходите от концесионните възнаграждения и наеми да може да се използват за благоустрояване на прилежащите територии на морските плажове, осигуряване на подходите към морските плажове, поставяне на предупредителни табели и санитарно-хигиенно поддържане на неохраняемите плажове. Предвижда се въвеждането на контрол по изпълнението на договорите за наем – контролни комисии, организирани от органа, който е сключил договора за наем.
  Предлага се задължителните дейности на морския плаж да включват поставянето на указателни табели с информация за означаването на свободната зона за разполагане на собствени принадлежности за плажуване, поставянето на информиращи табели за качеството на водите за къпане и указателни табели с друга информация.
  В последвалата дискусия н. п. Димитър Бойчев попита кое налага тоталната забрана на строителството в зона „А”, искани ли са становища от кметовете на черноморските общини при изготвянето на законопроекта и как ще се отрази това на бюджетите на общините, в резултат на какъв анализ е заключението за презастрояването по черноморието и не са ли достатъчно рестриктивните изискванията по ЗУТ, както и какъв ще е ефектът, особено по време на криза, от предвидените ограничения. В тази връзка заместник-председателят на комисията Диан Червенкондев попита пропуск в действащия закон ли налага ограничаване на строителството в зона „А” и отбеляза, че всяко ограничение трябва да има своята рационална мотивировка, особено в условията на икономическа криза.
  В отговор на поставените въпроси от Министерство на регионалното развитие и благоустройството отбелязаха, че анализ относно презастрояването се изготвя в момента като той ще обхваща периода след 2008 г. Относно ограничаване на строителството в зона „А” изтъкнаха, че от обнародването на Закона за устройството на черноморското крайбрежие до влизането му в сила е имало период от 6 месеца, в който масово са се приемали планове със завишени параметри, както и че в момента действащия текст на § 5 от закона дава възможност за заобикаляне на забраната по чл. 10 и 11 и до днес.
  Народният представител Димитър Атанасов повдигна въпрос относно облекчаване на реда за яхтените и рибарските пристанища, както и относно реда за разходване на концесионната такса, която постъпва по бюджета на съответната община. В отговор беше посочено, че това не е предмет на Закона за устройството на черноморското крайбрежие, както и че проблема с рибарските пристанища вече е уреден със Закона за морските пространства.
  В хода на дискусията се поставиха въпроси и относно реда за предоставянето на концесия за плаж и какви критерии се предвиждат за това. В отговор представител на дирекция „Концесии” в МРРБ уточни, че процедурата предвидена в Закона за устройството на черноморското крайбрежие е облекчена и различна от тази по Закона за концесиите, най-вече като етапи и срокове. Целта е намаляване на административната тежест и съкращаване на сроковете. Заместник-министър Симидчиев допълни, че се предвижда подготвянето на тръжни процедури за всички 61 плажа, които до момента не са предоставени на концесия. Предвиждат се и проверки за новосъздадените плажове.
  В края на проведената дискусия народните представители се обединиха около мнението, че в конструктивен план между първо и второ четене на законопроекта, следва внимателно прецизиране на текстовете относно ограниченията в строителството в зона „А”.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 12 народни представители, без “Против” , “Въздържали се” - 3.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 202-01-23, внесен от Министерски съвет на 11 април 2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума