Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
13/06/2012 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ гласуване
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 254-01-6, внесен от Анастас Анастасов и група народни представители на 18 януари 2012 г., приет на първо гласуване на 5 април 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 254-01-6, внесен от Анастас Анастасов и група народни представители на 18 януари 2012 г., приет на първо гласуване на 5 април 2012 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
  (ДВ, бр. 26 от 2011 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 12, ал. 2 след думите "Министерството на отбраната" се поставя запетая и се добавя "Министерството на вътрешните работи".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 32, ал. 4 в изречение първо цифрата „4" се заменя с „5", а в изречение второ след думата „Митници" се добавя „четвъртият се изпраща в Министерството на вътрешните работи" и думата „четвъртият" се заменя с „петият".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 53, ал. 5 в изречение първо цифрата „4" се заменя с „5", а в изречение второ след думата „Митници" се добавя „четвъртият се изпраща в Министерството на вътрешните работи" и думата „четвъртият" се заменя с„петият".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 56, ал. 1 в изречение първо думите „4 екземпляра" се заменят с „5 екземпляра", а в изречение второ след думата „Митници" се добавя „четвъртият се изпраща в Министерството на вътрешните работи" и думата „четвъртият" се заменя с „петият".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 64, ал. 8 след думата "уведомява" се добавя "Министерството на вътрешните работи" и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.


  § 6. Законът влиза в сила от 30 юни 2012г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума