Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
13/06/2012 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ гласуване
  по законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-8, внесен от Димитър Дъбов и Любен Корнезов на 25 януари 2012 г., приет на първо гласуване на 2 май 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА ИТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-8, внесен от Димитър Дъбов и Любен Корнезов на 25 януари 2012 г., приет на първо гласуване на 2 май 2012 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за допълнение на Закона за защита на потребителите
  (обн., ДВ, бр.99 от 2005 г., изм., бр.30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр.31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр.36 и 102 от 2008 г., бр.23, 42 и 82 от 2009 г., бр.15, 18 и 97 от 2010 г. и бр.18 от 2011 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 165, ал. 5 се създава нова т. 5 със следното съдържание:
  „т. 5. да не заемат ръководна длъжност в политическа партия или организация.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен:
  Параграф единствен. В чл. 165, ал. 5 се създава т. 5:
  „5. да не заемат ръководна длъжност в политическа партия или организация.”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума