Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
20/06/2012

  Д О К Л А Д

  по Годишния отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2011 г., Годишния финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2011 г. и отчета за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2011 г., придружени от становище за заверка на Годишния финансов отчет и отчета за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2011 г. и Одитен доклад № 0100008512 на Сметната палата, № 220-00-35, внесени от Комисията за финансов надзор на 30 май 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по Годишния отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2011 г., Годишния финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2011 г. и отчета за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2011 г., придружени от становище за заверка на Годишния финансов отчет и отчета за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2011 г. и Одитен доклад № 0100008512 на Сметната палата, № 220-00-35, внесени от Комисията за финансов надзор на 30 май 2012 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 20 юни 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Годишния отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2011 г., Годишния финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2011 г. и отчета за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2011 г., придружени от становище за заверка на Годишния финансов отчет и отчета за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2011 г. и Одитен доклад № 0100008512 на Сметната палата.
  На заседанието присъстваха Ангел Джалъзов – заместник-председател, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, Николай Попов – заместник-председател, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” и Антония Гинева – член на комисията. Отчетите бяха представени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор Ангел Джалъзов.
  Той отбеляза, че през 2011 г. Комисията за финансов надзор, в качеството си на единен орган за регулиране и надзор на небанковия финансов сектор, е провеждала последователна политика, изразена в регулаторна, лицензионна и надзорна дейност. Основно усилията са били насочени към регулярно наблюдение на финансовото състояние на пазарните участници, законосъобразността на извършваната от тях дейност и анализ на пазарната ситуация в международен план и у нас.
  Промените в нормативната уредба в областта на финансовия сектор, регулиран от Комисията за финансов надзор, през 2011 г. се характеризират със силна динамика. През отчетната година в по-голямата си част промените в нормативната уредба са продиктувани от промени в европейското законодателство, които Република България има задължение да транспонира в националното законодателство. Основната цел на направените промени е да се усъвършенства уредбата на инвестициите на пенсионните фондове, да се оптимизира събирането от пенсионните дружества на такси и удръжки, както и да се подобри организацията на дейността на дружествата.
  Предизвикателствата пред регулаторната дейност на Комисията за финансов надзор през 2012 г. отново са свързани и с интензивните промени на европейското законодателство. В тази връзка се предвиждат промени в българското законодателство в областта на инвестиционната дейност, в областта на застраховането и в областта на пенсионното осигуряване.
  В резултат на негативните последици от световната финансова и икономическа криза върху капиталовия пазар се наблюдава обща тенденция на намаляване на броя на дружествата в небанковия финансов сектор. През 2011 г. броят на инвестиционните посредници намалява от 79 на 77. Отнет е един лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество, с което броят на управляващите дружества в края на годината достига 33. Договорните фондове също намаляват с два и общият им брой в края на 2011 г. достига 93. Броят на инвестиционните дружества остава без промяна - 10. Без промяна остава и броят на дружествата със специална инвестиционна цел. Броят на публичните дружества и емитенти нараства на 371 в каря на 2011 г.
  Сред дружествата на застрахователния и здравноосигурителния пазар, броят на общозастрахователни компанни намалява от 19 на 18, а на здравноосигурителните дружества - от 20 на 19. Към края на 2011 г. броят на животозастрахователните компании се запазва - 14, взаимозастрахователните кооперации са 2, един презастраховател по общозастраховане и 9 клона на чуждестранни застрахователи. Голям спад отчита броят на застрахователните агенти, извършващи посредничество за повече от един застраховател. Единствено броят на застрахователните брокери нараства от 363 на 373, като нетен резултат на вписани и заличени дружества от Регистъра на Комисията за финансов надзор.
  През 2011 г. нараства броят на дружествата от небанковия финансов сектор със седалище в държави-членки на ЕС, които възнамеряват да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободно предоставяне на услуги.
  Наблюдава се и нарастване на броя на българските небанкови финансови дружества, които излизат на други пазари в ЕС при условията на свободно предоставяне на услуги.
  Като мярка за ефективността на административната дейност в Годишния отчет е представена статистика за административните процедури.
  Комисията за финансов надзор осъществява функциите си на надзорен орган посредством извършването на дистанционен контрол и проверки на място на участниците в рамките на небанковия финансов сектор.
  По отношение на застрахователния надзор се наблюдава спад в броя на констатираните нарушения от страна на общозастрахователните дружества през 2011 г., което от една страна следва да бъде отчетено като положителна тенденция, що се отнася до спазване на нормативно установените изисквания относно дейността на тези дружества. От друга страна, намаляването на броя на извършените нарушения през годината е свързано с приемането на Наредба № 42 от 3 ноември 2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска.
  През 2011 г. се наблюдава относителна устойчивост по отношение на извършените от инвестиционните посредници нарушения - както по брой, така и като основание, както и относително намаление на общо извършените от управляващите дружества нарушения.
  Най-многобройни са установените през годината нарушения, свързани с дейност на пенсионноосигурителните дружества, която не е в съответствие с правилника за организацията и дейността на управляваните пенсионни фондове, както и нарушения, свързани с инвестиране на средства на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в ценни книжа, издадени от свързани с него лица.
  Защитата на потребителите и повишаване на доверието на обществото към използването на финансови продукти и услуги остава една от стратегическите цели на Комисията за финансов надзор.
  Съгласно Отчета за изпълнение на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2011 г., реализираните собствени приходи от нейната регулаторна и надзорна дейност са в размер на 6 490 246 лв. Най-голям относителен дял в структурата на собствените приходи заемат държавните такси (50.6%) и постъпленията от глоби (49.4%). Комисията е извършила разходи в размер на 10 471 572 лв., като за покриване на разходната част по бюджета й е ползвала през годината 62.0% собствени приходи, 27.8% - субсидия от републиканския бюджет и 10.2% - финансиране от Европейския съюз за изпълнението на туининг проектите.
  В последвалата дискусия председателят Мартин Димитров постави средните въпроси: преодолян ли е проблемът със застрахователните дружества, които не изплащат необходимите суми по гражданска отговорност и специално по „Зелена карта”; има ли все още дружества, които не извършват плащания или ги забавят; какви са наложените санкции и предприетите мерки? Има ли необходимост да се направят стрес - тестове на българските застрахователни дружества и пенсионни фондове? Във връзка с продължаващата криза доколко има опасност от изпадане в несъстоятелност, доколко стабилни са те и какви са рисковете свързани с тяхната дейност?
  Заместник-председателят на КФН Ангел Джалъзов отбеляза, че по отношение на проблемите със сертификата „Зелена карта” към застраховката „Гражданска отговорност”, Комисията по финансов надзор поддържа редовен контакт с Европейската система „Зелена карта”. При сигнал, се извършва проверка на съответното застрахователно дружество и се реагира незабавно чрез налагането на принудителни административни мерки или чрез изискване за повишаване на капитала на дружеството. Крайна мярка е отнемане на лиценза, когато се касае за системни нарушения в дадената сфера.
  Относно стрес - тестовете за застрахователните дружества и пенсионните фондове Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIOPA) има трайна политика по провеждането им. Това най-вече касае застрахователните дружества, във връзка с повишените изискванията към капиталовата им адекватност и ликвидност. Фокусът на ЕIOPA е най-вече върху дружествата, които биха могли да бъдат дефинирани като определящи за развитието на съответния сектор и затова стрес тестовете са ориентирани към структуроопределящите компании на пазара.
  След представяне и обсъждане на отчетите се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 12, без “Против” и “Въздържали се” – 2 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме Годишния отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2011 г., Годишния финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2011 г. и отчета за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2011 г., придружени от становище за заверка на Годишния финансов отчет и отчета за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2011 г. и Одитен доклад № 0100008512 на Сметната палата, № 220-00-35, внесени от Комисията за финансов надзор на 30 май 2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума