Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
27/06/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2011 г., № 220-00-33, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 28 май 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2011 г., № 220-00-33, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 28 май 2012 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 27 юни 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2011 г.
  Докладът беше представен от председателя на Комисията за защита на конкуренцията Петко Николов.
  Комисията за защита на конкуренцията е независим специализиран държавен орган, чиято основна задача е да гарантира защитата и да създава условия за развитие на конкуренцията и свободната инициатива в стопанската дейност, включително и чрез упражняването на контрол за законосъобразност на разходваните бюджетни средства чрез системата на обществените поръчки и предоставянето на концесии.
  През 2011 г. Комисията за защита на конкуренцията е образувала общо 1475 производства, от които 1250 по Закона за обществените поръчки, 9 по Закона за концесиите и 216 по Закона за защита на конкуренцията.
  През отчетния период комисията се е произнесла с 1250 решения или определения, с които е приключила съответните производства по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки или Закона за концесиите, предявила е твърдения за извършени нарушения или е наложила глоби на физически лица за извършени от тях нарушение по Закона за защита на конкуренцията или за непредоставяне на информация.
  С приетите през 2011 г. решения комисията е наложила глоби и имуществени санкции в размер на 6 314 687 лв.
  Подробно разгледани в отчета са забранените споразумения, решения и съгласувани практики като по тях са образувани 10 производства, а постановените решения са 7.
  По подобен начин са структурирани и разгледани:
  1. Злоупотребата с монополно или господстващо положение.
  2. Контрола върху концентрациите между предприятия.
  3. Нелоялната конкуренция.
  4. Застъпничеството за конкуренцията.
  5. Производствата по глава шеста, чл. 27 от Закона за защита на конкуренцията - секторни анализи на конкурентната среда. С Решение № 1059/27.07.2011 г. КЗК приема секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на бензин и дизилово гориво в страната за периода от 2009 г. до средата на 2011 г. Установен е силен ръст на нетната цена на горивата на дребно, както и паралелно движение на цените на различните участници, което може да се приеме като силна инцикация за съществуването на съгласувана практика. Посочено е също така, че практиката на публично обявяване на цени на едро на бензин и дизелово гориво би могла да доведе до предпоставки за съгласуване на пазарното поведение на учасниците на пазара.
  6. Наложените глоби и имуществени санкции по Закона за защита на конкуренцията и Закона за обществените поръчки;
  7. Производствата по изпълнение на влезли в сила решения;
  9. Дейността по процесуалното представителство на комисията пред върховния административен съд. Тук следва да се отбележи, че от постановените през 2011 г. решения по Закона за защита на конкуренцията, 85 са обжалвани пред Върховния административен съд. Върховният административен съд през 2011 г. е постановил 203 съдебни акта по жалби, подадени срещу решения на комисията. От постановените през 2011 г. 64 окончателни решения на ВАС:
  - 51 решения на комисията са оставени в сила;
  - 3 решения са отменени и върнати за ново разглеждане;
  - 5 решения са изцяло отменени;
  - 5 решения са частично отменени;
  Относно финансовия отчет беше отбелязано, че Комисията за защита на конкуренцията е независима институция на бюджетна издръжка. Бюджетът на КЗК за 2011 г., утвърден с ПМС за изпълнение на Държавния бюджет на Република България, е в размер на 9 млн. лв. в приходната си част и 3 705 167 лв. – в разходната. Приходите за 2011 г. са имуществени санкции по Закона за защита на конкуренцията в размер на 2 346 816 лв., държавните такси по Тарифата към Закона за защита на конкуренцията в размер на 3 632 223 лв., приходи от наеми в размер на 730 лв. и други неданъчни приходи в размер на 320 520 лв. След извършени промени в бюджета на КЗК през 2011 г. разходната му част е коригирана и е в размер на 3 755 167 лв. Към 31.12.2011 г. са усвоени 99.9 % от коригирания бюджет за 2011 г.
  В хода на дискусията председателят на комисията Мартин Димитров попита кога ще има окончателно решение за секторния анализ на пазара на горивата; защо е спрян секторния анализ на пазара за пренос и доставка на газ; на какъв етап е проверката относно цените на лекарствата и какви мерки ще се предприемат срещу споразумения при ценообразуване на доставяните стоки между големите търговски вериги? В отговор г-н Петко Николов посочи, че относно секторния анализ на пазара на горивата има постъпило възражение в срок, което ще отложи във времето окончателното решение; секторния анализ за възможни проблеми на пазара за пренос и доставка на газ е спрян до приемането от Народното събрание и ДКЕВР на изменения в действаща нормативна уредба, които да уредят въвеждането в нашето законодателство на Третия енергиен пакет; няма образуван секторен анализ относно цените на лекарствата, в момента са на етап предварителна проверка, а относно наличието на клаузи, свързани преди всичко с ценообразуването на доставяните стоки в големите търговски вериги, Комисията за защита на конкуренцията има становище по постъпили при тях предложения за законодателни промени.
  Народният представител Иван Иванов попита на какъв етап е проверката относно монополно положение при доставката и търговията с авиационно гориво. В отговор беше посочено, че има образувано производство, което е на етап събиране на доказателства, проверка и анализ.
  След представяне и обсъждане на доклада се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 15, без “Против” и “Въздържали се” – 3 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме:

  Проект!

  РЕШЕНИЕ
  по Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2011 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията

  РЕШИ:

  Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума