Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
12/09/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 202-01-44, внесен от Министерския съвет на 13 юли 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 202-01-44, внесен от Министерския съвет на 13 юли 2012 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 12 септември 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит.
  На заседанието присъстваха Силвана Любенова - директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Десислава Захариева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна дейност и човешки ресурси” в Комисия за защита на потребителите, Даниела Бобева – директор на дирекция „Международни отношения” в БНБ и Ирина Марцева – главен секретар на Асоциация на банките в България. Законопроектът беше представен от г-жа Силвана Любенова.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит цели да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2011/90/ЕС на Комисията от 14 ноември
  2011 г. за изменение на част II от Приложение I на Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в която са предвидени допълнителни допускания за изчисляване на годишния процент на разходите.
  Въз основа на натрупания опит на държавите членки при прилагането на Директива 2008/48/ЕО досега се установява, че включените допълнителни допускания не са достатъчни за изчисляването на годишния процент на разходите (ГПР) по еднакъв начин. Изменението на Приложение I на Директива 2008/48/ЕО относно договорите за потребителски кредити на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допълнителните допускания за изчисляване на ГПР се налага поради липсата на правна регламентация на отделни хипотези за изчисляването на ГПР, различни от предвидените до този момент. Това са нови допълнителни допускания по отношение на договор за кредит с неопределен срок или на договор за кредит, различен от договора за кредит под формата на овърдрафт и от договора за кредит с неопределен срок. Изменението също така предвижда и начини за определяне на точния времеви момент на началния период, от който започва усвояването на кредита, и на плащанията, направени от потребителя.
  Със законопроекта се предлага изменение на т. 3 от приложение I към чл. 19 ал. 2, в която са посочени две общи положения и десет допълнителни допускания, които се вземат предвид при изчисляване на годишния процент на разходите. С тези допълнителни допускания се определят някои елементи, включени във формулата за изчисляването на ГПР, когато те не са известни или не може да бъдат установени при сключването на договора и при изчисляването на ГПР, както и случаите, когато те могат да се променят.
  Допълнителните допускания по букви „ж”, „з” и „и” от законопроекта са изцяло нови предложения. С предлаганото допускане по буква „ж” се приема, че при договор за кредит с неопределен срок, различен от договора за кредит под формата на овърдрафт, кредитът е отпуснат за период една година считано от датата на първоначалното му усвояване и окончателното плащане, направено от потребителя, погасява остатъка от главницата, лихвата и други разходи, ако има такива.
  Предлаганото допускане по буква „з” се отнася за случаите, когато датата или размерът на вноската не може да бъдат установени. В този случай се приема, че погасяването се извършва на най-ранната дата и за най-ниската сума, предвидени в договора за кредит.
  Предлаганото допускане по буква „и” обхваща случаите, при които не е възможно въз основа на сключения договор за кредит да бъдат установени датата или размерът на вноската, които потребителят следва да плати. В този случай се предполага, че плащането е извършено в съответствие с датите и с условията, изисквани от кредитора, а когато те не са известни, се приема, че лихвите се плащат едновременно с погасяването на главницата. Прието е също така окончателното плащане да погасява остатъка от главницата, лихвата и другите разходи, ако има такива.
  Съгласно изискванията на Директива 2011/90/ЕС на Комисията срокът за въвеждането й в националното ни законодателство е не по-късно от 31 декември 2012 г. и разпоредбите на закона трябва да се прилагат считано от 1 януари 2013 г.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит не предвижда създаването на нова институционална структура. Контролът по изпълнението на законопроекта ще се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма чрез Комисията за защита на потребителите.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 13, без „Против” и “Въздържали се” – 3-ма народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 202-01-44, внесен от Министерския съвет на 13 юли 2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума