Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
12/09/2012 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ четене
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата, № 254-01-11, внесен от Валентин Николов и група н. п. на 2 февруари 2012 г., приет на първо гласуване на 22 май 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата, № 254-01-11, внесен от Валентин Николов и група н. п. на 2 февруари 2012 г., приет на първо гласуване на 22 май 2012 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата

  (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 18 и 97 от 2010 г., бр. 39 и 42 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 1 накрая се добавя „както и изисквания за извършването на дейност като самостоятелен обект”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 3б се правят следните изменения и допълнения;
  1. В текста преди т. 1 думите „чл. 3, ал. 1 и чл. 3а, ал. 1” се заменят с „чл. 3, ал. 1, чл. 3а, ал. 1 и чл. 3в“.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. при директни доставки от и за преработвателно предприятие;”.
  3. Създава се т. 3:
  „3. при продажби на собствена продукция от мястото на производството.“
  Предложение от н. п.Тодор Великов:
  1. В § 2 се правят следните изменения:
  а) член 3а отпада;
  б) член 3б отпада.
  2. Създава се нов § 2а със следното съдържание:
  „§ 2а. В чл. 5 отпадат ал. 2 и ал. 3.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В глава първа се създава чл. 3в:
  „Чл. 3в. (1) Самостоятелен обект е място, което е обособено като склад за търговия на едро с налични храни и цветя, различно от това по чл. 3 и чл. 3а, където търговията с храни се извършва от името и за сметка на лице, регистрирано по чл. 12 от Закона за храните, а търговията с цветя – от името и за сметка на търговеца.
  (2) За извършване на дейност като самостоятелен обект се изисква уведомление при условията и по реда на този закон.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 след думите „стоковите тържища” съюза „и” се заменя със запетая, а след думите „пазарите на производителите” се добавя „и самостоятелните обекти по чл. 3в”.
  2. В т. 3 след думите „стоковите тържища” съюза „и” се заменя със запетая, а след думите „пазарите на производителите” се добавя „и вписва обектите по чл. 3в, след получаване на уведомлението”.
  3. Създава се нова т. 6:
  „6. дава задължителни предписания във връзка с прилагането на закона;”.
  4. Досегашната т. 6 става т. 7.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 10, ал. 1 се създава т. 5:
  „5. за самостоятелните обекти по чл. 3в.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.


  § 6. Създава се глава трета „а“ с чл. 21б и 21в:

  „Глава трета „а“
  УВЕДОМЛЕНИЕ

  Чл. 21б. (1) За извършване на дейност като самостоятелен обект по чл. 3в търговецът подава писмено уведомление до Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в 14-дневен срок от започване на дейността.
  (2) В уведомлението по ал. 1 се посочва ЕИК на търговеца, а за лицата, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - друг идентификационен код или номер, както и адрес на обекта и видовете стоки или стокови групи, с които се извършва търговия на едро.
  (3) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат:
  1. документ, удостоверяващ правното основание за ползване на търговския обект, в който ще се извършва дейността;
  2. документи, издадени от компетентните органи, удостоверяващи пригодността на търговския обект, в случаите когато се извършва търговия на едро с цветя.
  (4) Комисията изисква служебно от Българската агенция по безопасност на храните информация за обстоятелствата, вписани в регистъра по Закона за храните, в случаите когато в търговския обект по чл. 3в се извършва търговия на едро с храни.
  (5) Комисията изисква служебно от Агенцията по вписванията:
  1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
  2. устройствен акт съобразно вида на търговеца.
  Чл. 21в. (1) Лицата, извършващи дейност като самостоятелен обект по чл. 3в, уведомяват комисията за всяка последваща промяна на заявените по чл. 21б обстоятелства в 14-дневен срок след настъпването им.
  (2) Уведомлението се извършва в писмена форма или по електронен път при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и на Закона за електронното управление.“

  Предложение от н. п.Тодор Великов:
  В § 6 се правят следните изменения:
  а) В чл. 21б отпада ал. 3;
  б) член 21в отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  Комисията предлага да се създаде нов § 7:
  § 7. В чл. 30, ал. 1 думите „съюз и“ се заменят със „съюз или на друга държава – страна по Споразумението за“.

  Предложение от н. п. Десислава Танева и Диан Червенкондев:
  Създават се § 6а и 6б:
  § 6а. В чл. 52 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 3 да се измени така:
  „3. изисква храните, предназначени за продажба на стоково тържище, да се придружават от документи за произход и безопасност;”
  б) точка 5 се отменя.
  2. Алинея 4 се отменя.
  § 6б. В чл. 52а ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 8, 9, 10, 11 и 12:

  § 8. В чл. 52 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 3 се изменя така:
  „3. изисква стоките, предназначени за продажба на стоково тържище, да се придружават от документи за произход и за съответствие с изискванията за безопасност;”
  б) точка 5 се отменя.
  2. Алинея 4 се отменя.

  § 9. В чл. 52а ал. 2 се отменя.

  § 10. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „кооперациите“ се добавя „или от физически лица, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители“, думата „страна“ се заменя с „държава“, а накрая се добавя „или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.“
  2. В ал. 3 след думите „Търговския закон” думата „или” се заменя със запетая, а след думите „Закона за кооперациите” се добавя „или по Закона за подпомагане на земеделските производители”.

  § 11. В чл. 57, ал. 2 след думите „ал. 1“ се добавя „т. 2, 3 и 4“, а думите „на мястото на извършване на продажбите“ се заличават .

  § 12. В чл. 59 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) За сключените на тържището и на пазара на производителите сделки с юридически лица и еднолични търговци се издава фактура. За сключените сделки с физически лица фактура се издава само при поискване от лицето.“

  § 7. Създава се глава пета „а“ с чл. 63а и 63б:
  „Глава пета „а“
  Изисквания към самостоятелните обекти за търговия на едро с налични храни и цветя
  Чл. 63а. (1) Лицата, извършващи дейност като самостоятелен обект по чл. 3в, са длъжни да предоставят на купувачите:
  1. нормативно изискуемите документи, които придружават стоката, включително документи за произход;
  2. документи за качествените характеристики на стоката, в случай че за нея е представена информация за качествени характеристики извън нормативно определените;
  3. информация за продажната цена.
  (2) Лицата, извършващи дейност като самостоятелен обект по чл. 3в, са длъжни да съхраняват и предоставят документите по ал. 1 на мястото на извършване на продажбите.
  Чл. 63б. (1) Всяко лице, извършващо дейност като самостоятелен обект по чл. 3в, регистрира сключените от него сделки в специален дневник, в който вписва вида и количеството на стоките по сключените сделки, качеството им, платената цена, начина на плащане, както и други допълнителни условия.
  (2) За сключените сделки на едро се издава фактура. В случаите на плащане в брой се издава и касова бележка от регистриран електронен касов апарат с фискална памет.”

  Предложение от н. п.Тодор Великов:
  В § 7 се правят следните изменения и допълнения:
  а) член 63а отпада;
  б) в чл. 63б, ал. 2, в изречение второ отпада съюзът „и”;
  в) в чл. 63б се създава нова ал. 3 със следното съдържание:
  „Чл. 63б (3) За сключените сделки на едро с физически лица се издава касова бележка от регистриран електронен касов апарат с фискална памет и фактура при поискване от лицето.”
  Комисията не подкрепя предложението по буква „а“ и го подкрепя по принцип по букви „б“ и „в“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 13:
  § 13. Създава се глава пета „а“ с чл. 63а и 63б:
  „Глава пета „а“
  Изисквания към самостоятелните обекти за търговия на едро с налични храни и цветя
  Чл. 63а. (1) Лицата, извършващи дейност като самостоятелен обект по чл. 3в, са длъжни да предоставят на купувачите:
  1. нормативно изискуемите документи, които придружават стоката, включително документи за произход;
  2. документи за качествените характеристики на стоката, в случай че за нея е представена информация за качествени характеристики извън нормативно определените;
  3. информация за продажната цена.
  (2) Лицата, извършващи дейност като самостоятелен обект по чл. 3в, са длъжни да съхраняват и предоставят документите по ал. 1, т. 1 и 3.
  Чл. 63б. За сключените сделки с юридически лица и еднолични търговци се издава фактура. За сключените сделки с физически лица фактура се издава само при поискване от лицето.“

  § 8. В чл. 64, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. В текста преди т. 1 след думите „пазара на производителите“ се слага запетая и се добавя „както и на дейността на самостоятелен обект по чл. 3в“.
  2. В т. 6 след думите „чл. 3б“ се добавя „и чл. 3в“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 14.

  § 9. В чл. 64а, ал. 5 след думите „чл. 3б“ се добавя „и чл. 3в“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 15.

  § 10. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „чл. 3б” се добавя „чл. 3в”, думите „чл. 8, ал. 3 и 4” се заменят с „чл. 8, ал. 1, т. 6, ал. 3 и 4”, след думите „чл. 15, ал. 1” се добавя „чл. 21б, чл. 21в”, а думите „и 60” се заменят с „60, чл. 63а, ал. 1 и 63б”.
  2. В ал. 2 числото „3 500” се заменя с „500”.

  Предложение от н. п. Мартин Димитров:
  1. Параграф 10 се изменя така:
  „§ 10. Член 65 се изменя така:
  „Чл. 65 (1) Лице, което наруши чл. 2, ал. 2 и 3, чл. 3, ал. 2, чл. 3а, ал. 2, чл. 3б, чл. 3в, чл. 6, ал.3, чл. 8, ал. 1, т. 6, ал. 3 и 4, чл. 9, чл. 11, чл. 15, ал. 1, чл. 21б, чл. 21в, чл. 22, ал. 2, чл. 25, чл. 27, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 35, чл. 38, ал. 2, чл. 39, чл. 41, чл. 42, ал.1, чл. 43, 44, 52, чл. 52а, ал. 1, чл. 54, ал. 3, чл. 54а, ал. 3, чл. 55, ал. 2 и 3, чл. 57, ал. 1, т. 1 и 4, чл. 59, ал. 1 и 3, чл. 60, чл. 63а, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 63б, ал. 1 и § 3, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 400 до 3 500 лв. Същото наказание се налага и на лице, което не изпълни предписанията по чл. 64, ал. 1, т. 1.
  (2) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 500 до 12 500 лв.”.
  2. Да се създаде нов § 11:
  § 11. Създава се чл. 65а:
  „Чл. 65а (1) Комисията сезира компетентните органи за контрол, предвидени в други нормативни актове при установяване на нарушения на чл. 57, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, чл. 59, ал. 2, чл. 63а, ал. 1, т. 1 и чл. 63б, ал. 2.
  (2) Комисията и компетентните органи за контрол, предвидени в други нормативни актове си оказват съдействие, включително чрез извършването на съвместни проверки.”
  3. Параграфи 11 и 12 стават съответно § 12 и 13.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н. п. Десислава Танева и Диан Червенкондев:
  1. Параграф 10 се изменя така:
  „§ 10. Член 65 се изменя така:
  „Чл. 65 (1) Лице, което наруши чл. 2, ал. 2 и 3, чл. 3, ал. 2, чл. 3а, ал. 2, чл. 3б, чл. 3в, чл. 6, ал.3, чл. 8, ал. 1, т. 6, ал. 3 и 4, чл. 9, чл. 11, чл. 15, ал. 1, чл. 21б, чл. 21в, чл. 22, ал. 2, чл. 25, чл. 27, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 35, чл. 38, ал. 2, чл. 39, чл. 41, чл. 42, ал.1, чл. 43, 44, 52, чл. 52а, ал. 1, чл. 54, ал. 3, чл. 54а, ал. 3, чл. 55, ал. 2 и 3, чл. 57, ал. 1, т. 1 и 4, чл. 59, ал. 1 и 3, чл. 60, чл. 63а, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 63б, ал. 1 и § 3, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 400 до 3 500 лв. Същото наказание се налага и на лице, което не изпълни предписанията по чл. 64, ал. 1, т. 1.
  (2) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 500 до 12 500 лв.”.
  2. Да се създаде нов § 11:
  § 11. Създава се чл. 65а:
  „Чл. 65а (1) Комисията сезира компетентните органи за контрол, предвидени в други нормативни актове при установяване на нарушения на чл. 57, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, чл. 59, ал. 2, чл. 63а, ал. 1, т. 1 и чл. 63б, ал. 2.
  (2) Комисията и компетентните органи за контрол, предвидени в други нормативни актове си оказват съдействие, включително чрез извършването на съвместни проверки.”
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н. п.Тодор Великов:
  1. В § 10 точка 2 се изменя както следва:
  „2. В ал. 2 числото „3500” се заменя с „500”, а числото „12 500” се заменя с „2 500”.
  2. Създава се нов § 11 със следното съдържание:
  „§ 11. Създава се нов чл. 65а със следния текст:
  Чл. 65а. Комисията сезира компетентните органи при установяване на нарушения на чл. 57, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, чл. 59, ал. 2, чл. 63а, ал. 1, т. 1, чл. 63б, ал. 2 и ал. 3.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 16:
  § 16. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „чл. 3б” се добавя „чл. 3в”, думите „чл. 8, ал. 3 и 4” се заменят с „чл. 8, ал. 1, т. 6, ал. 3 и 4”, след думите „чл. 15, ал. 1” се добавя „чл. 21б, чл. 21в”, думите „чл. 55, ал. 2 и 3“ се заменят с „чл. 55, ал. 2“, а думите „чл. 57, 59 и 60” се заменят с „чл. 57, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 2, чл. 59, ал. 2 и 3, чл. 60, чл. 63а, ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 63б”.
  2. В ал. 2 числото „3 500” се заменя с „500”.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

  § 11. Лицата, които към влизането в сила на този закон извършват търговия на едро с налични храни и цветя в самостоятелен обект, са длъжни да подадат уведомление до Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в едномесечен срок от влизането му в сила.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 17:
  § 17. Лицата, които към влизането в сила на този закон извършват търговия на едро с налични храни и цветя в самостоятелен обект, са длъжни да подадат уведомление до Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в тримесечен срок от влизането му в сила.

  Комисията предлага да се създадe § 18:
  § 18. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 94 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г. и бр. 54 от 2012 г.) в чл. 30б се създава ал. 9:
  „(9) Министерският съвет определя с наредба условията и реда за изграждане на системата за бързо съобщаване по ал. 1.“

  § 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 19.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума