Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
03/10/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, № 202-01-52, внесен от Министерски съвет на 4 септември 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, № 202-01-52, внесен от Министерски съвет на 4 септември 2012 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 3 октомври 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост.
  На заседанието присъстваха: от Министерство по управление на средствата от Европейския съюз - Радостина Ангелова – началник на кабинета на министъра, Вера Маркова – главен експерт в дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз”; от Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Теодора Телбизова – експерт в дирекция „Правна” и Станимир Парцалев – експерт в дирекция „Държавна собственост” и Благой Станчев от Национално сдружение на общините. Законопроектът беше представен от Радостина Ангелова и Вера Маркова.
  Усилията и ангажирания публичен ресурс за преодоляване на щетите от последните природни бедствия на територията на страната, бяха представени като повод за изготвянето на настоящия законопроект. Той е изработен и съвместно с Националното сдружение на общините в Република България.
  При анализа на създалата се ситуация и предприетите мерки за възстановяване на щетите от настъпилите природни бедствия, в това число финансиране на възстановяването на щетите върху имотите – публична и частна общинска собственост, е отчетена необходимостта от допълнително прецизиране на нормативната уредба, относима към изискването за застраховане на публичното и частно общинско имущество.
  Действащите разпоредби на закона за общинската собственост въвеждат задължение за общините да застраховат имотите – публична и частна общинска собственост, без изрично да се определя обхвата на покритите рискове. Практиката към момента показва, че общините сключват договори за застраховка на посоченото имущество за различни по вид рискове.
  Предлаганите промени имат за цел да се допълнят разпоредбите на чл. 9 от Закона за общинската собственост като се въведе минимален обхват на задължителни за покритие застрахователни рискове, включващ рисковете „природни бедствия” и „земетресение”. Рискът „земетресение” е представен отделно, тъй като в застрахователната практика той е предмет на отделно договаряне. Въвежда се забрана за самоучастие.
  Така предложените текстове позволяват на общините, свободно и съгласно разполагаемите бюджетни средства, да договарят лимити в основното и допълнителното застрахователно покритие на двата риска. Запазва се и задължението на организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които са предоставени за управление имоти и вещи – общинска собственост, да предвиждат в бюджетите си застрахователните вноски. Аналогични са разпоредбите и за наематели, ползватели и концесионери на общински имоти.
  От името на вносителите беше посочено, че законопроектът е съгласуван и с Комисията за финансов надзор.
  В проведената дискусия народният представител Лили Боянова зададе въпрос, дали не би могло да се определи минимален праг на застрахователната сума, на която следва да се сключат договорите за застраховка на посочените имоти. Като пример тя посочи факта, че договори за задължителни застраховки се сключват на база балансова, а не пазарна стойност. В отговор Радостина Ангелова посочи, че подобно задължение крие риск от свръхрегулиране и опасност за някои общини да се вмени неизпълнимо финансово задължение.
  Заместник-председателя на комисията Петър Димитров попита каква е икономическата обосновка на внесеното предложение, как и до колко то ще задължи общините, както и дали ще се предоставят на общините допълнителни средства за справяне с разходите по задължителното застраховане.
  Народните представители Румен Овчаров и Диан Червенкондев изказаха мнение за създаването на фонд, със средствата от който да се подпомага преодоляването на щетите от подобни събития, като представиха различни виждания за финансирането му.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 15, “Против” – 2-ма и “Въздържал се” – 1 народен представител.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, № 202-01-52, внесен от Министерски съвет на 4 септември 2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума