Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
31/10/2012 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ четене
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 202-01-44, внесен от Министерския съвет на 13 юли 2012 г., приет на първо гласуване на 27 септември 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 202-01-44, внесен от Министерския съвет на 13 юли 2012 г., приет на първо гласуване на 27 септември 2012 г.


  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит
  (обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 58 от 2010 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В § 2 от допълнителните разпоредби накрая се добавя „и на Директива 2011/90/ЕС на Комисията от 14 ноември 2011 г. за изменение на част II на Приложение I към Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в която са предвидени допълнителни допускания за изчисляването на годишния процент на разходите (ОВ, L 296/35 от 15 ноември 2011 г.)”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В приложение № 1 към чл. 19, ал. 2 т. 3 се изменя така:
  „3. Изчисляването на ГПР по кредита се извършва при отчитане на следните допълнителни допускания:
  а) договорът за потребителски кредит ще е валиден за срока, за който е бил сключен, и кредиторът и потребителят ще изпълняват своите задължения в съответствие с условията и сроковете по договора;
  б) при договор за потребителски кредит, който съдържа клаузи, позволяващи изменение на лихвения процент и на стойността или размера на разходите, включени в ГПР по кредита, които не могат да получат конкретно стойностно изражение към момента на неговото изчисляване, ГПР по кредита се изчислява, като се приеме, че лихвата и другите разходи са неизменни спрямо техния първоначален размер и ще се прилагат до изтичането на срока на договора;
  в) ако договорът за кредит предоставя на потребителя различни възможности по отношение на неговото усвояване, допуска се, че общият размер на кредита е усвоен незабавно и изцяло;
  г) ако договорът за кредит предоставя на потребителя различни възможности по отношение на неговото усвояване, но предвижда ограничения по отношение на сумата по кредита и срока при различните начини на усвояване, кредитът се смята за усвоен на най-ранната дата, предвидена в договора, и съобразно предвидените ограничения за усвояването му;
  д) ако договорът за кредит предлага на потребителя различни начини на усвояване с прилагане на различни лихвени проценти или на различни разходи, приема се, че общият размер на кредита е усвоен при най-високите стойности за лихвен процент и разходи, обичайно приложими при усвояване на средства по този вид договори за кредит;
  е) при договор за кредит под формата на овърдрафт се приема, че общият размер на кредита е усвоен изцяло и за целия срок на договора; ако срокът на договора за кредит под формата на овърдрафт не е известен, при изчисляването на ГПР се приема, че срокът на договора е три месеца;
  ж) при договор за кредит с неопределен срок, различен от договора за кредит под формата на овърдрафт, посочен в буква „е”, се приема, че кредитът се предоставя за срок една година считано от датата на първоначалното му усвояване и че окончателното плащане, направено от потребителя, погасява остатъка от главницата, лихвата и други разходи, ако има такива; главницата се погасява от потребителя на равни месечни вноски и погасяването започва един месец след датата на първоначалното му усвояване; в случаите, когато главницата трябва да бъде погасена изцяло с еднократно плащане в рамките на всеки погасителен период, се приема, че следващите усвоявания и погасявания на пълния размер на главницата, направени от потребителя, настъпват в рамките на период една година; лихвата и другите разходи се начисляват в съответствие с тези усвоявания и погасявания на главницата и съгласно клаузите, предвидени в договора за кредит.
  Договор за кредит с неопределен срок по тази буква е договорът за кредит без определен срок, в т.ч. договорът за кредит, който трябва да бъде погасен изцяло в рамките на или след определен период от време и който, след като веднъж е бил погасен, може да бъде усвояван отново;
  з) при договор за кредит, различен от договора за кредит под формата на овърдрафт, посочен в буква „е”, и от договора за кредит с неопределен срок, посочен в буква „ж”, се приема, че:
  - ако датата или размерът на вноска за погасяване на главницата, която потребителят следва да плати, не може да бъдат установени, се смята, че погасяването е извършено на най-ранната дата и в размер на най-ниската сума, предвидени в договора за кредит;
  - ако датата, на която е сключен договорът за кредит, не е известна, за дата на първоначално усвояване на кредита се приема датата, от която остава най-кратък период от време между датата на първоначалното усвояване на кредита и датата, на която потребителят трябва да направи първата вноска;
  и) когато датата или размерът на вноската, която потребителят следва да плати, не може да бъдат установени въз основа на сключения договор за кредит или на допусканията, посочени в букви „е”, „ж” или „ з”, се приема, че плащането е извършено съобразно датите и условията, изисквани от кредитора, а когато те не са известни, се приема, че:
  - лихвите се плащат едновременно с погасяването на главницата;
  - разходи, различни от лихвите, изразени като еднократна сума, се плащат на датата, на която е сключен договорът за кредит;
  - разходи, различни от лихвите, изразени като няколко плащания, се плащат на равни периоди от време считано от датата на първото погасяване на главницата и ако размерът на тези плащания не е известен, се приема, че те са с еднакъв размер;
  - окончателното плащане погасява остатъка от главницата, лихвата и другите разходи, ако има такива;
  к) ако договорът за потребителски кредит не предвижда общ размер на кредита, се приема, че той е 3000 лв.;
  л) ако за ограничен период от време или за ограничена сума се предлагат различни лихвени проценти и различни разходи, се приема, че лихвеният процент и разходите, приложими за целия срок на договора за кредит, са тези с най-високите стойности;
  м) при договор за потребителски кредит, за който е договорен фиксиран лихвен процент за началния период на договора, в края на който се определя нов лихвен процент, който впоследствие периодично се коригира в съответствие с определен договорен индекс, при изчисляването на ГПР се приема, че считано от края на периода, който е с фиксиран лихвен процент, лихвеният процент е същият като в момента на изчисляване на ГПР в зависимост от стойността на договорения в този момент индекс.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 2, в част III, т. 4 колона втора се изменя така:
  „Вие трябва да платите (...(приложим лихвен процент и начините за неговата промяна и, когато е приложимо, лихви за просрочие) за просрочени плащания).”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 2, в част III „Разходи по овърдрафта”, т. 4 колона втора се изменя така:
  „Вие трябва да платите (...(приложим лихвен процент и начините за неговата промяна и, когато е приложимо, лихви за просрочие) за просрочени плащания).”


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

  § 4. Разпоредбите на този закон за изчисляване на ГПР по кредита при отчитане на допълнителните допускания съгласно § 2 не се прилагат за договори за потребителски кредит, сключени преди влизането му в сила.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума